Bústia interna de denúncies

Aquest canal es crea a l’empara de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, amb la finalitat de protegir les persones que en un context laboral o professional detecten infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquen mitjançant els mecanismes regulats en eixa norma.

La llei protegeix les persones físiques que informen, a través d’algun dels procediments que preveu, de:

a) Qualssevol accions o omissions que puguen constituir infraccions del dret de la Unió Europea sempre que:

1r Entren dins de l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió, amb independència de la qualificació que li done l’ordenament jurídic intern;

2n Afecten els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen en l’article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), o

3r Incidisquen en el mercat interior, tal com es preveu en l’article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringisquen les normes de l’Impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals siga obtindre un avantatge fiscal que desvirtue l’objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l’impost de societats.

b) Accions o omissions que puguen ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s’entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquen pèrdua econòmica per a la hisenda pública i per a la Seguretat Social.

 

ACCEDER