Pressupostos Participatius 2023 – Junts Construïm Benicàssim

Benicàssim, un any més, obri als ciutadans l’oportunitat d’aportar iniciatives i projectes per a millorar la ciutat a través dels Pressupostos participatius 2023. Aquesta iniciativa pretén obrir un espai de participació, diàleg i comunicació amb els veïns, amb l’objectiu de conéixer els interessos, iniciatives i propostes ciutadanes. La finalitat és contribuir a millorar els espais públics urbans o els serveis que es presten, proposant noves iniciatives que permeten continuar avançant i construint el futur de la ciutat.

Què és el Programa Pressupostos participatius de Benicàssim?

És una eina de participació directa, deliberativa i oberta a la ciutadania de Benicàssim. Un procés a través del qual qualsevol persona o associació pot presentar les seues idees per a millorar la ciutat i participar així en el disseny, execució i seguiment dels projectes seleccionats, als quals es destinarà una part del Pressupost municipal de 2023.

Qui hi pot participar?

 • Qualsevol ciutadà que vulga ser partícip de la millora de la ciutat.
 • Les associacions legalment constituïdes i registrades a l’Ajuntament de Benicàssim.

Quantes propostes puc presentar?

No hi ha limitació d’iniciatives o projectes que cada persona o associació puga presentar.

Com puc participar-hi?

Des del 10 al 30 de gener de 2023, qualsevol persona o associació podrà participar en el Programa Pressupostos participatius 2022 de l’Ajuntament de Benicàssim.

 • Omplint el formulari en línia, al qual podràs accedir a través del següent enllaç formulari:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZXDzOUmztpSFBCoUMhVllxK3A0uEiLAKNY45xXM5KV8ezwQ/viewform?usp=sf_link

 • Pots descarregar el formulari i presentar-lo a través el Registre municipal:

Formulari

Quins són els terminis dels Pressupostos participatius 2022?

Fase de presentació d’iniciatives: Campanya informativa i formulari per a proposar (10 al 30 de Gener de 2023).

Fase de valoració tècnica de projectes: avaluació de viabilitat (1 al 20 de Febrer 2023).

Fase d’inclusió en pressupostos: (Març 2023)

Fase d’execució: Realització de compromisos adquirits (Abril-Desembre 2023).

Qui avalua les propostes? Com les avalua?

El primer escaló de l’avaluació inicial el durà a terme el personal tècnic de l’Ajuntament de Benicàssim.
Perquè una iniciativa o projecte presentat siga avaluat com a viable pel personal tècnic, s’haurà d’ajustar als següents criteris:

 • Utilitat pública
 • Competència municipal
 • Pressupost

Dins de la fase d’avaluació, els tècnics municipals també estimaran el cost dels projectes plantejats.
S’exclouran del Programa de Pressupostos participatius tots els projectes que no siguen competència directa de l’Ajuntament de Benicàssim.

Què puc proposar?

Puc plantejar iniciatives de nous serveis o millora dels existents, i idees de tot allò que l’Ajuntament de Benicàssim puga construir o adquirir abans del 31 de desembre de 2023.
Què seria viable? Per exemple:

 • Creació i reformes d’equipaments
 • Creació i reforma d’infraestructures
 • Adquisició de béns inventariables
 • Creació i reforma d’elements de mobilitat
 • Idea per a la millora de serveis públics municipals, etc.

Què pot l’Ajuntament instar a altres administracions?

La construcció d’instituts, col·legis públics, transport interurbà o centres de salut (ja que no són competència municipal), etc.

Què ocorre si hi ha projectes repetits o molt similars?

Si durant la fase de valoració tècnica de projectes el personal tècnic de l’Ajuntament de Benicàssim detecta iniciatives repetides o molt similars les agruparà en una de sola per a ser avaluada com una sola proposta.

 

Enllaços d’interés