Calendari del contribuent 2023

Gener
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Febrer
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Març
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Maig
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juny
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juliol
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Agost
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Setembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Novembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Decembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Períodes de pagament en voluntària dels imposts i taxes locals de venciment periòdic i ingrés per rebut:
BOP núm. 157 de 31 de desembre de 2022 d’aprovació DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2023

Del 5 de febrer al 5 d’abril
– Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o similars en el mercat setmanal (primer semestre)

De l’1 de març al 22 de maig
– Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Del 5 de juliol al 5 d’octubre
– Impost sobre Béns Immobles
– Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres (guals)

Del 5 d’agost al 5 d’octubre
– Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o similars en el mercat stemanal (segon semestre)

De l’1 de octubre a l’1 de desembre:
– Impost sobre Activitats Econòmiques

Informació

Els períodes de pagament en voluntària dels imposts i taxes locals de venciment periòdic i ingrés per rebut corresponents a l’Ajuntament de Benicàssim per a l’exercici 2023 són els següents:

1. Des del 5 de febrer fins al 5 d’abril:

  • Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o semblants al mercat setmanal (1r semestre).

2. Des de l’1 de març fins al 22 de maig:

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

3. Des del 5 de juliol fins al 5 d’octubre:

  • Impost sobre Béns Immobles.
  • Taxa per autorització d’entrada o pas de vehicles en els edificis particulars a través de les voreres.

4. Des del 5 d’agost fins al 5 d’octubre:

  • Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o semblants al mercat setmanal (2n semestre).

5. Des de l’1 d’octubre fins a l’1 de desembre:

  • Impost sobre Activitats Econòmiques.

S’estableix una bonificació del 5% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a tots aquells contribuents que tinguen domiciliat el pagament del rebut en una entitat bancària.
En l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (s’exclouen els béns immobles de naturalesa rústica i els béns immobles de característiques especials), a sol·licitud dels subjectes passius podrà dividir-se el pagament del rebut en quatre terminis. Els rebuts hauran d’estar domiciliats.

El subjecte passiu haurà de presentar la sol·licitud de domiciliació bancària amb pagament del rebut en quatre terminis abans de l’1 d’abril de l’exercici en què es produïsca el meritació de l’impost. El pagament en quatre terminis es mantindrà en els exercicis successiu, llevat que el subjecte passiu hi renuncie expressament o incomplisca l’obligació de pagar algun dels terminis. En tot cas, per a disfrutar d’aquesta bonificació, el subjecte passiu no podrà ser deutor de la hisenda municipal en la data de presentació de la sol·licitud.

El pagament de l’import total de l’impost es distribuirà en quatre terminis: el primer es farà efectiu durant la primera setmana del període ordinari de cobrament de l’impost, el segon durant la primera setmana d’agost, el tercer durant la primera setmana de setembre i l’últim, amb la bonificació del 5 %, l’última setmana del període ordinari de cobrament de l’impost.

Si no es fera efectiu al seu venciment el pagament d’algun dels terminis a què es refereix l’apartat anterior per causa imputable al subjecte passiu, aquest sistema especial de pagament deixa de ser aplicable i es perd el dret a la bonificació. En aquest supòsit, l’import total de l’impost o la part deixada de pagar podrà abonar-se sense recàrrec en el termini ordinari de pagament fixat pel calendari del contribuent. Si acaba el termini i no s’ha pagat, s’iniciarà el període executiu amb els recàrrecs, interessos i costes inherents al període de la part impagada.

Els padrons fiscals que contenen les quotes a pagar i els seus elements determinants s’exposaran al públic, amb les limitacions de l’accés a la informació cadastral continguda en els articles 50 a 54 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, en la Viceintervenció d’aquest Ajuntament per un període d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província.

Les quotes i la resta d’elements essencials dels imposts i taxes, en la mesura que no constitueixen alta en els respectius registres, padrons o matrícules, seran notificades col·lectivament, a l’empara del que estableix l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Contra les liquidacions incorporades en els padrons fiscals es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de finalització del període d’exposició pública dels padrons i matrícules.

Llocs de pagament

A través de les entitats financeres col·laboradores que figuren en el document de pagament.

Els obligats al pagament que no hagen domiciliat pel banc els rebuts rebran en el domicili, a fi de facilitar l’efectivitat, els instruments cobradors corresponents perquè puguen fer-los efectius en qualsevol de les oficines col·laboradores.

En cas de no rebre aquests documents cobradors, els obligats al pagament podran arreplegar-los a les oficines del Servei Municipal de Recaptació, ubicades al carrer Encarnación Marzá, núm. 2 (Casa de la Cultura) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a 17 hores ininterrompudament).

La no recepció del document cobrador no eximirà de l’obligació de pagament en els terminis establits ni evitarà el pagament dels recàrrecs si és el cas.

Entitats de pagament