Calendari del contribuent 2024

Gener
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febrer
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Març
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maig
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juny
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juliol
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agost
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Setembre
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Decembre
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Períodes de pagament en voluntària dels imposts i taxes locals de venciment periòdic i ingrés per rebut:
BOP núm. 160 de 30 de desembre de 2023

Del 5 de febrer al 5 d’abril
– Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o similars en el mercat setmanal (primer semestre)

De l’1 de març al 20 de maig
– Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Del 5 de juliol al 7 d’octubre
– Impost sobre Béns Immobles
– Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres (guals)

Del 5 d’agost al 7 d’octubre
– Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o similars en el mercat setmanal (segon semestre)

De l’1 de octubre al 2 de desembre:
– Impost sobre Activitats Econòmiques

Informació

Els períodes de pagament en voluntària dels imposts i taxes locals de venciment periòdic i ingrés per rebut corresponents a l’Ajuntament de Benicàssim per a l’exercici 2024 són els següents:

1. Des del 5 de febrer fins al 5 d’abril:

  • Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o semblants al mercat setmanal (1r semestre).

2. Des de l’1 de març fins al 20 de maig:

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

3. Des del 5 de juliol fins al 7 d’octubre:

  • Impost sobre Béns Immobles.
  • Taxa per autorització d’entrada o pas de vehicles en els edificis particulars a través de les voreres.

4. Des del 5 d’agost fins al 7 d’octubre:

  • Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o semblants al mercat setmanal (2n semestre).

5. Des de l’1 d’octubre fins al 2 de desembre:

  • Impost sobre Activitats Econòmiques.

En l’Impost sobre Béns immobles de naturalesa Urbana, a sol·licitud dels subjectes passius, podrà dividir-se el pagament del rebut en quatre terminis. Estos rebuts hauran d’estar domiciliats i gaudiran d’una bonificació del 5% de la quota integra de l’Impost.

La sol·licitud de domiciliació bancària amb pagament del rebut en quatre terminis haurà de presentar-se pel subjecte passiu abans de l’1 d’abril de l’exercici en què es produïsca la meritació de l’impost i es mantindrà en vigor en exercicis successius llevat que el subjecte passiu renunciara expressament a la mateixa o incomplira l’obligació de pagament d’algun dels terminis. En tot cas el subjecte passiu no haurà de ser deutor de la Hisenda municipal en la data de presentació de la sol·licitud per a gaudir d’esta bonificació.

El pagament de l’import total de l’impost es distribuirà en quatre terminis: el primer es farà efectiu el primer dia del període ordinari de cobrament de l’impost, el segon durant la primera setmana natural d’agost, el tercer durant la primera setmana natural de setembre i l’últim, amb la bonificació del 5%, l’últim dia del període ordinari de cobrament de l’impost.

Si no es fera efectiu al seu venciment el pagament d’algun dels terminis a què es referix l’apartat anterior per causa imputable al subjecte passiu, este sistema especial de pagament deixa de ser aplicable i es perd el dret a la bonificació. En este supòsit, l’import total de l’impost o la part deixada de pagar podrà abonar-se sense recàrrec en el termini ordinari de pagament fixat pel calendari del contribuent, transcorregut el qual sense procedir al seu ingrés, s’iniciarà el període executiu amb els recàrrecs, interessos i costes inherents a este període de la part impagada.

Els Padrons Fiscals contenint les quotes a pagar i els elements determinants d’estes, s’exposaran al públic, amb les limitacions de l’accés a la informació cadastral continguda en els articles 50 a 54 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, en la Secció de Gestió Tributària d’este Ajuntament des de l’endemà de la publicació de la seua aprovació en el Butlletí Oficial de la Província fins que finalitze el període voluntari de pagament.

Les quotes i altres elements essencials dels impostos i taxes com a no constituïxen alta en els respectius registres, padrons o matrícules seran notificades col·lectivament, a l’empara del que s’estableix en l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Contra les liquidacions incorporades en els Padrons Fiscals, es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós-administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de finalització del període d’exposició pública d’estos padrons i matrícules.

Llocs de pagament

A través de les entitats financeres col·laboradores que figuren en el document de pagament.

Els obligats al pagament que no hagen domiciliat pel banc els rebuts rebran en el domicili, a fi de facilitar l’efectivitat, els instruments cobradors corresponents perquè puguen fer-los efectius en qualsevol de les oficines col·laboradores.

En cas de no rebre aquests documents cobradors, els obligats al pagament podran arreplegar-los a les oficines del Servei Municipal de Recaptació, ubicades al carrer Encarnación Marzá, núm. 2 (Casa de la Cultura) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a 17 hores ininterrompudament).

La no recepció del document cobrador no eximirà de l’obligació de pagament en els terminis establits ni evitarà el pagament dels recàrrecs si és el cas.

Entitats de pagament