Tot el que necessitis

Activitats

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local

Cementiri municipal

Consum

Contractació

Cultura

Educació

Emprenedoria

Esport

Festes

Gabinet de Comunicació

Gestió Tributària

Jutjat de pau

Manteniment de Platges

Medi Ambient

Noces civils

Normalització Lingüística

Participació ciutadana

Personal

Planejament

Recaptació

Sanitat

Seguretat Ciutadana

Servei d’Informació Ciutadana (i Registre General) (SIC)

Serveis Públics

Serveis Socials

Subvencions

Tresoreria

Turisme

Urbanisme

Servei d’Informació Ciutadana (i Registre General)

Finestreta única

Ajuntament de Benicàssim, departament del SIC (Servei d’Informació Ciutadana)

C/ Metge Segarra, s/n, planta baixa

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 17 h (excepte durant les festes patronals, que serà de 8 a 14 h).

Com arribar-hi

La finestreta única consisteix en la possibilitat que té qualsevol ciutadà de presentar a l’Ajuntament de Benicàssim sol·licituds, documents i comunicacions que vagen dirigits als òrgans de l’Administració de l’Estat i de l’Administració de la Generalitat Valenciana, o a les entitats de dret públic vinculades o dependents d’aquelles, amb independència de la localització territorial, així com a determinats municipis valencians.
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 13/03/2017, va acordar sol·licitar l’adhesió al Conveni Marc de 22 de maig de 2015 (DOGV de 23/10/2017) subscrit entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Valenciana, per a la implantació d’una xarxa d’oficines integrades d’atenció al ciutadà.

L’adhesió de l’Ajuntament de Benicàssim al sistema intercomunicat de registres entre administracions públiques suposa una important millora en la prestació de serveis i un acostament de l’Administració al ciutadà, ja que ofereix la possibilitat als ciutadans de presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (SIC, Servei d’Informació Ciutadana) sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a l’Administració General de l’Estat i a l’Administració de la Generalitat Valenciana, a l’empara del que s’estableix en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

De tota manera, el conveni no habilita per a presentar sol·licituds, escrits o comunicacions dirigits als següents òrgans, entitats i institucions:

  • Administracions de comunitats autònomes diferents de la Generalitat Valenciana.
  • Entitats locals pertanyents a altres comunitats autònomes.
  • Entitats locals valencianes que, en el moment de la intenció de presentar una sol·licitud dirigida a aquesta entitat local, estiguen adherides al present conveni.
  • Entitats de dret públic vinculades o dependents de les comunitats autònomes diferents de la valenciana.
  • Entitats de dret públic vinculades o dependents de les entitats locals.
  • Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal de Comptes, el Consell d’Estat, el Consell Econòmic i Social o òrgans similars de les comunitats autònomes.
  • Defensor del Poble i Tribunal de Comptes, Síndic de Greuges i Sindicatura de Comptes de la Generalitat.
  • Òrgans legislatius, tant de l’Estat (el Congrés dels Diputats i el Senat), com de les comunitats autònomes (assemblees legislatives)
  • Òrgans jurisdiccionals (jutjats i tribunals) de qualsevol naturalesa, així com les juntes electorals.
  • Òrgans de la Unió Europea.
  • Corporacions de dret públic (les cambres de comerç, els col·legis professionals, les federacions, les confraries de pescadors, etc.) excepte que s’haja previst algun conveni, instrucció o norma específica.
  • Els registres Civil, Mercantil i de la Propietat.
  • Les universitats de caràcter privat.

Informació general

SERVEI D’INFORMACIÓ CIUTADANA – REGISTRE (SIC)

Regidora delegada

Elena Llobell Martí

Coordinador del Servei

Miguel Ferrando Conde

Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, planta baixa
12560 – Benicàssim

Horari d’atenció al públic, personal i telefònicament

De dilluns a divendres, ininterrompudament, de 8 a 17 hores.
(L’horari serà de 8 a 14 h durant les setmanes de festes locals de Sant Antoni Abat i Sant Tomàs de Villanueva)

Atenció en anglés

Contacte

Telf.: 964 30 09 62
Fax: 964 30 34 32
Via telemàtica: benicassim.sedelectronica.es
Adreça-e: sic@benicassim.org

Presentació

L’Ajuntament de Benicàssim va crear l’any 2007 el Servei d’Informació Ciutada (SIC) amb l’objectiu d’atendre els ciutadans de manera centralitzada i còmoda, i d’evitant que hagen de recòrrer les diferents dependències municipals per a realitzar una gestió.

Actualment al SIC ja es poden tramitar les gestions següents, entre altres moltes més:
Presentar tota classe de queixes, suggeriments i sol·licituds de millora en els serveis (personalment, per telèfon, per correu ordinari o per correu electrònic a través de sic@benicassim.org) o també, per via electrònica mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Benicàssim (benicassim.sedelectronica.es; exigeix tindre una firma electrònica reconeguda).
Obtindre informació general de molt diversa mena.
Presentar documents i sol·licituds.
Empadronar-se al municipi, així com sol·licitar certificats d’empadronament i obtindre’ls a l’instant.
Obtindre informació de com relacionar-se amb l’Ajuntament a través d’Internet, en la seua pàgina web (www.benicassim.org) o en la seu electrònica (https://benicassim.sedelectronica.es).
Realitzar alguns tràmits de Trànsit sense haver de desplaçar-se a Castelló, com ara actualitzar l’adreça o empadronar el vehicle a Benicàssim.
Presentar propostes per a incloure-les en el procés de pressupostos participatius, bé directament, bé a través del correu electrònic presupuestos@benicassim.org.
Obtindre una firma electrònica reconeguda, atorgada per l’ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).

Documents

Instància general

Informació d’interés

Canvi de domicili en trànsit

En aplicació de les disposicions del Conveni de Col·laboració entre l’Organisme Autònom de la Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i mútua col·laboració administrativa, al qual es va adherir l’Ajuntament de Benicàssim en virtut d’acord plenari de 25 d’octubre de 2007, els ciutadans poden tramitar en l’Ajuntament de Benicàssim el canvi de domicili del seu permís de conducció i del permís de circulació dels vehicles que posseïsca, i evitar així desplaçaments i cues innecessàries.

El Servei d’Informació Ciutadana de l’Ajuntament de Benicàssim remetrà periòdicament els expedients a la Prefectura Provincial de Trànsit. Una vegada que la Prefectura Provincial de trànsit haja generat els nous documents de permisos de circulació els remetrà a l’Ajuntament, on el SIC contactarà telefònicament amb el ciutadà perquè passe a retirar el nou permís de circulació.

Documents

Conveni de col·laboració entre la Prefectura Central de Trànsit i la FEMP
Model de sol·licitud de canvi de domicili en permís de circulació o conducció

Informació d’interés

Firma digital: informació i obtenció

L’Agència de Tecnología i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) proporciona als ciutadans, les empreses i les administracions públiques els mecanismes de identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d’Internet: els certificats digitals i les tecnologies associades.

Són objectius de l’ACCV:

Oferir als ciutadans, les empreses, les administracions públiques, les universitats i els col·legis professionals els instruments necessaris per a garantir la seguretat i la validesa legal de les transaccions telemàtiques.

Contribuir al desenvolupament d’aplicacions i serveis telemàtics i fomentar-los, en benefici dels ciutadans, les empreses i les administracions. Per a la consecució d’aquest objectiu és crucial la coordinació i la interoperabilitat tècnica entre les administracions i d’altres prestadors de serveis de certificació.

Potenciar la formació de ciutadans i empleats públics a través d’accions formatives específiques (cursos impartits a través de la plataforma de e-formació de la Generalitat).

Proveir el suport necessari en l’ús de les noves tecnologies, a fi d’aconseguir el desenvolupament d’una cultura digital que facilite el desenvolupament de la societat de la informació a la Comunitat Valenciana.

Promoure la col·laboració tècnica i el reconeixement mutu entre la ACCV i altres prestadors de serveis de certificació amb mires a la universalització de l’ús dels certificats.

Com obtindre el seu certificat digital de l’ACCV

L’Ajuntament de Benicàssim és Punt de Registre d’Usuari (PRU). Açò vol dir que qualsevol persona, física o jurídica que desitge obtindre un certificat digital pot obtindre’l personant-se en l’Ajuntament de Benicàssim, en el departament del Servei d’Informació Ciutadana, de dilluns a divendres (excepte festius) en horari ininterromput de 8 a 17 h (*).

Per a obtindre’l hauran de personar-se en el citat departament amb el document d’identificació (DNI, NIE, etc.). (*).

(*) A causa de la pandèmia derivada de la covid-19, serà necessari obtenir cita per a ser atés en el departament.

Avantatges de la certificació

El certificat digital és l’únic mitjà que permet garantir tècnicament i legalment la identitat d’una persona en Internet. Es tracta d’un requisit indispensable perquè les institucions puguen oferir serveis segurs a través d’Internet. A més:

El certificat digital permet la firma electrònica de documents: el receptor d’un document firmat pot tindre la seguretat que eixe és l’original i no ha sigut manipulat i l’autor de la firma electrònica no podrà negar l’autoria d’aquesta firma.

El certificat digital permet xifrar les comunicacions. Només el destinatari de la informació podrà accedir al contingut d’aquesta.

En definitiva, el principal avantatge és disposar d’un certificat que li estalviarà temps i diners en realitzar tràmits administratius en Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

Per a més informació, consulteu la pàgina web de l’ACCV (www.accv.es) (www.accv.es)