Mercat “Benicàssim Belle Èpoque”

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 13 de juny de 2022, van ser aprovades les bases reguladores per a l’atorgament, en règim de concurrència, de l’autorització demanial per la instal·lació de diversos llocs en el mercat de “Benicàssim Belle Époque” durant les anualitats 2022-2023 prorrogable a les anualitats 2024-2025.

Després de dur-se a terme la corresponent licitació,  adjudicacions posteriors, acceptació de renúncies i revocació d’autoritzacions, els llocs que es declaren deserts son els següents:

  • 12 llocs de 9 metres quadrats.
  • 2 lloc de 12 metres quadrats.

 

Documents

Bases reguladores de l’autorització demanial per la instal·lació de parades en el mercat

Model de sol·licitud de participació i annexos

Es podrà adjudicar amb caràcter extraordinari els llocs declarats deserts de manera directa i per ordre d’aportació completa de la documentació establida en l’apartat 15 de les bases reguladores de les condicions, en tant no s’inste una nova licitació.

Puesto belle epoque

Mercat d’artesania Torre de Sant Vicent

Temporada i horari

El mercat se celebra durant la temporada de Setmana Santa i Pasqua, des del Diumenge de Rams fins al segon diumenge de Pasqua, en horari d’11 a 22 h i durant la temporada d’estiu, del 15 juny al 15 de setembre (inclosos), de les 19 a les 24 hores. L’horari pot modificar-se per decret de l’Alcaldia.

Ubicació

El mercat està ubicat al passeig de l’Art de Benicàssim.

Quantitat i característiques de les parades

El nombre màxim de parades d’aquest mercat és de 18.

En cada parada l’adjudicatari ha d’instal·lar una caseta de 3 metres de longitud per 2,5 metres d’amplària, amb un total de 7,5 metres de superfície.

Totes les casetes han de ser iguals; la caseta i el tendal (si se’n posa) han de ser de color blanc.

El subministrament elèctric per a la il·luminació de les casetes ha de ser a través de plaques solars instal·lades en la part superior. Tots els elements necessaris per al funcionament de la instal·lació solar s’han d’ubicar en l’interior de les casetes.

Productes a la venda

Es permet la venda de joieria i bijuteria artesanal, làmines, articles de cuiro, llautó, vidre, tela i d’altres materials, sempre que constituïsquen l’element d’un producte artesà i en general qualsevol objecte produït artesanalment.

Queda prohibida la venda de productes fabricats i no produïts artesanalment i els productes artesans no produïts pels mateixos artesans.

En particular està prohibida la venda de qualsevol classe d’aliment o producte perible.

Documents

Ordenança reguladora del mercat d’artesania de la Torre de Sant Vicent

Anunci de licitació de 6 parades vacants en el mercat d’artesania.

  Anunci publicació en BOP de Castelló nº 24 de 25/02/2023.

Plànol ubicació casetes mercat d’artesania

Sol·licitud parada mercat d’artesania Torre Sant Vicent

Decret declaració deserta licitació llocs vacants 

Anunci publicació BOP núm. 45 de 13/04/2023:  Anunci per declarar deserta la licitació de llocs vacants i adjudicació amb caràcter extraordinari dels llocs vacants de manera directa i per ordre d’aportació de la documentació corresponent.

Mercat del dijous

Dia celebració

Se celebra els dijous de cada setmana, encara que siga festiu, excepte resolució de l’Alcaldia adoptada amb la suficient antelació i degudament motivada.

Horari

L’horari de venda és de 8 a 14 h.

Quantitat de parades

El mercat disposa de 39 parades destinades a la venda de productes alimentaris (de les quals només una es destinarà a xurreria o creps) i de 91 parades destinades a la venda de la resta de productes.

Ubicació

Zona d’aparcament situada entre el Passeig Pérez Bayer i la C/El Clot

Productes posats a la venda

Els productes posats a la venda es classifiquen en dos grups de productes:
– Grup 1: Alimentació.
– Grup 2: Resta de productes.

Les parades s’ubiquen segons el grup a què pertanyen.
S’autoritza la venda de productes de la següent naturalesa:
– Grup 1: Fruita i verdura, confitats, fruita seca, xurreria, creps, pastes, xarcuteria, espècies, productes d’herbolari, conserves i tots aquells productes de naturalesa semblant que a més no estiguen prohibits per les reglamentacions tecnicosanitàries.
– Grup 2: Tèxtil i confecció, calçat, bosses de mà i marroquineria, bijuteria i complements, perfumeria, parament, ferreteria, neteja i drogueria, pisa i porcellana, plantes i flors, artesania, ornament i altres productes de naturalesa semblant no peribles.

Aquest mercat disposa de:

  1. Els contenidors corresponents perquè puguen depositar els residus originats en l’exercici de l’activitat de venda en el mercat.
  2. Quatre lavabos públics.
  3. Aigua potable en les proximitats a la ubicació de les parades de fruita, verdura i aliments

Documents

01.-Ordenança reguladora de la venda no sedentària
02.-Sol·licitud de parada per al mercat del dijous
03.- Sol·licitud de canvi de parada al mercat del dijous
04.-Sol·licitud de transmissió d’una parada al mercat del dijous
05.- Sol·licitud de parada temporal al mercat del dijous

Enllaços d’interès