Bases reguladores del mercat de “Benicàssim Belle Èpoque”

La Junta de Govern Local, en sessió de 13 de juny de 2022, ha aprovat les bases que han de regir la regulació de les condicions per a l’atorgament, en règim de concurrència, de l’autorització demanial per a la instal·lació de diverses parades del mercat de Benicàssim Belle Époque durant les anualitats 2022-2023, prorrogable a les anualitats 2024-2025.

 

El termini de presentació de la proposició serà de 15 DIES NATURALS a comptar des del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Si l’últim dia de termini és dissabte, diumenge o inhàbil a efectes administratius, el termini s’entendrà prorrogat fins al següent dia hàbil.

Documents

Anunci bases reguladores del mercat Benicàssim Belle Époque

Diligència del secretario general de l’aprobación de les bases reguladores

Bases reguladores de l’autorizació demanial per a la instal·lació de parades en el mercat

Model de sol·licitud de participació i annexos

Publicació BOP nº 73 de 18/06/2022: OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DEL 19 DE JUNY AL 4 DE JULIOL DE 2022.

Anunci d’esmena de sol.licituds. Termini d’esmena: del 20 al 26 de juliol.

Decret d’Alcaldia núm 2022-2256 de 20/07/2022: Autorització provisional instal·lació llocs mercat “Benicàssim Belle Époque”. TERMINI ABONAMENT TAXES ENVIADES PER EMAIL ALS INTERESSATS: FINS EL 27 DE JULIOL DE 2022

Decret d’Alcaldia núm 2022-2339 de 29/07/2022: Segona autorització provisional instal·lació llocs mercat “Benicàssim Belle Époque”. TERMINI ABONAMENT I PRESENTACIÓ TAXES ENVIADES PER EMAIL ALS INTERESSATS: FINS EL 8 D’AGOST DE 2022.

Anunci ADJUDICACIÓ DEFINITIVA llocs Mercat Benicàssim Belle Époque 

Puesto belle epoque

Mercat d’artesania Torre de Sant Vicent

Temporada i horari

El mercat se celebra durant la temporada de Setmana Santa i Pasqua, des del Diumenge de Rams fins al segon diumenge de Pasqua, en horari d’11 a 22 h i durant la temporada d’estiu, del 15 juny al 15 de setembre (inclosos), de les 19 a les 24 hores. L’horari pot modificar-se per decret de l’Alcaldia.

Ubicació

El mercat està ubicat al passeig de l’Art de Benicàssim.

Quantitat i característiques de les parades

El nombre màxim de parades d’aquest mercat és de 18.

En cada parada l’adjudicatari ha d’instal·lar una caseta de 3 metres de longitud per 2,5 metres d’amplària, amb un total de 7,5 metres de superfície.

Totes les casetes han de ser iguals; la caseta i el tendal (si se’n posa) han de ser de color blanc.

El subministrament elèctric per a la il·luminació de les casetes ha de ser a través de plaques solars instal·lades en la part superior. Tots els elements necessaris per al funcionament de la instal·lació solar s’han d’ubicar en l’interior de les casetes.

Productes a la venda

Es permet la venda de joieria i bijuteria artesanal, làmines, articles de cuiro, llautó, vidre, tela i d’altres materials, sempre que constituïsquen l’element d’un producte artesà i en general qualsevol objecte produït artesanalment.

Queda prohibida la venda de productes fabricats i no produïts artesanalment i els productes artesans no produïts pels mateixos artesans.

En particular està prohibida la venda de qualsevol classe d’aliment o producte perible.

Documents

Ordenança reguladora del mercat d’artesania de la Torre de Sant Vicent

Mercat del dijous

Dia celebració

Se celebra els dijous de cada setmana, encara que siga festiu, excepte resolució de l’Alcaldia adoptada amb la suficient antelació i degudament motivada.

Horari

L’horari de venda és de 8 a 14 h.

Quantitat de parades

El mercat disposa de 39 parades destinades a la venda de productes alimentaris (de les quals només una es destinarà a xurreria o creps) i de 91 parades destinades a la venda de la resta de productes.

Ubicació

Zona d’aparcament situada entre el Passeig Pérez Bayer i la C/El Clot

Productes posats a la venda

Els productes posats a la venda es classifiquen en dos grups de productes:
– Grup 1: Alimentació.
– Grup 2: Resta de productes.

Les parades s’ubiquen segons el grup a què pertanyen.
S’autoritza la venda de productes de la següent naturalesa:
– Grup 1: Fruita i verdura, confitats, fruita seca, xurreria, creps, pastes, xarcuteria, espècies, productes d’herbolari, conserves i tots aquells productes de naturalesa semblant que a més no estiguen prohibits per les reglamentacions tecnicosanitàries.
– Grup 2: Tèxtil i confecció, calçat, bosses de mà i marroquineria, bijuteria i complements, perfumeria, parament, ferreteria, neteja i drogueria, pisa i porcellana, plantes i flors, artesania, ornament i altres productes de naturalesa semblant no peribles.

Aquest mercat disposa de:

  1. Els contenidors corresponents perquè puguen depositar els residus originats en l’exercici de l’activitat de venda en el mercat.
  2. Quatre lavabos públics.
  3. Aigua potable en les proximitats a la ubicació de les parades de fruita, verdura i aliments

Documents

01.-Ordenança reguladora de la venda no sedentària
02.-Sol·licitud de parada per al mercat del dijous
03.- Sol·licitud de canvi de parada al mercat del dijous
04.-Sol·licitud de transmissió d’una parada al mercat del dijous
05.- Sol·licitud de parada temporal al mercat del dijous

06.- Acord JGL: trasllat parcial ubicació parades mercat dijous els dies 22 i 29 de desembre i 5 de gener de 2023.

            Plànol ubicació parades per trasllat parcial

Enllaços d’interès