Procediments actius

Bases reguladores de la convocatòria

Publicació convocatòria DOGV.

Publicació convocatòria BOE. BOE 24 de març de 2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del 25 de març al 26 d’abril de 2022, tots dos inclusivament

Autoliquidació taxa per drets d’examen

TORN DE MOBILITAT

Torn de mobilitat: Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització primer exercici.

Termini subsanació: del 3 al 16 de juny inclosos

Prova psicotècnica: Día 19/07/2022 a les 16:00h en la Casa de Cultura municipal.

Llista definitiva admesos i exclosos torn de mobilitat Agents de la Policia Local i data de realització de la prova psicotècnica: 19 de juliol de 2022 a les 16.00 hores a la Casa de Cultura municipal.

Acta de constitució del Tribunal.

Realització de la prova psicotècnica del torn de mobilitat.

Resultat de la prova psicotècnica del torn de mobilitat i convocatòria per al reconeixement mèdic.

Anunci revisió prova psicotècnica torn de mobilitat

Anunci resultats reconeixement mèdic i full de valoració dels mèrits.

Acta resultats valoració de mèrits

Acta de revisió de mèrits i proposta de nomenament

Anunci relatiu a la proposta de nomenament

TORN LLIURE

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Publicada al BOP nº 104 de 30 d’agost de 2022. Termini d’esmena del 31 d’agost al 13 de setembre de 2022.

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data de realització del primer exercici. Publicada al BOP d’1 d’octubre de 2022

Anunci relatiu a la realització de la primera prova. Distribució d’opositors per dies.

Acta de data 7 de novembre de 2022. Realització i resultats de les proves físiques

Acta de data 8 de novembre de 2022. Resultats de les proves físiques i convocatòria per a la prova psicotècnica

Acta de data 14 de novembre de 2022. Resolució d’al.legacions

Acta de data 22 de novembre de 2022. Realització de la prova psicotècnica

Metodologia i criteris de valoració de la prova psicotècnica

Acta de data 29 de novembre de 2022. Resolució de reclamacions a les proves físiques

Acta de data 13 de desembre de 2022. Resultats de la prova psicotècnica i convocatòria per a la prova tipus test

Acta de data 20 de desembre de 2022. Revisió de la prova psicotècnica.

Acta de data 27 de desembre de 2022. Realització test

Matriu test

Acta de data 27 de desembre de 2022. Resultats prova test, data de revisió i convocatòria per al següent exercici

Acta de 11/01/2023. Revisió  prova qüestionari policial i qualificació final.

Acta de 18/01/2023. Supòsit pràctic

Acta 19/01/2023. Resultats supòsit pràctic i data de revisió.

Acta 26/01/2023. Revisió del supòsit pràctic.

Acta 08/02/2023. Prova de valencià i convocatòria revisió mèdica.

Acta 10/02/2023. Resultats prova valencià i data de revisió exercici: 16-02-2023, a les 9:30 hores en la Casa de Cultura.

Acta 16/02/2023. Revisió prova valencià i assistència a reconeixement mèdic.

Acta 03/03/2023. Resultats del reconeixement mèdic i proposta de nomenament

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en BOP de 24/03/22.

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici.

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

Acta del Tribunal del 1/09/2022: Preparació del primer exercici.

Acta del Tribunal del 6/09/2022: Realització del primer exercici i full de correcció.

Acta del Tribunal del 13/09/2022: Resultat del primer exercici i convocatòria per al segon

Acta del Tribunal del 27/09/2022: Resultat del segon exercici.

Acta del Tribunal del 10/10/2022: Resolució d’al.legacions del segon exercici

Bases reguladores de la convocatòria.

Publicació BOP nº 24 de 25 de febrer de 2023. Termini de presentació de sol.licituds: del 26 de febrer de 2023 al 7 de març de 2023

Bases reguladores de la convocatòria.

Publicació BOP nº 26 de 2 de març de 2023. Termini de presentació de sol.licituds: del 03 de març de 2023 al 13 de març de 2023

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici de l’oposició: 13/04/2023 a les 12:00h en la Casa de Cultura municipal.

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en BOP de 22/02/2022.

Publicació de la convocatòria en el DOGV de 10/03/2022.

Publicació de la convocatòria en el BOE de 11/10/2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 octubre al 10 novembre 2022, inclosos.

 

TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

Llista provisional d’admesos i exclosos, composició del Tribunal i data de realització de la primera prova

Acta de data 25 de gener de 2023. Constitució del Tribunal.

Acta de data 25 de gener de 2023. Realització de la prova psicotècnica.

Anunci acte d’obertura sobres prova psicotècnica: 27/01/2023

Acta de data 27 de gener de 2023. Resultats de la prova psicotècnica i convocatòria per al segon exercici.

Acta de data 2 de febrer de 2023. Realització de la prova questionari i data realització del següent exercici de l’oposició.

Anunci realització exercici de valencià

Acta de data 8 de febrer de 2023. Realització supost pràctic, valencià, baremació de mèrits i proposta de nomenament.

TORN LLIURE

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es i data de realització de la primera prova

Llista definitiva d’admesos i exclosos (BOP 21/03/2023)

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades BOP 17/11/2022

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici.

Acta del 26/01/23: Constitució del tribunal i preparació del primer exercici de l’oposició.

Acta del 31/01/23: Realització del primer exercici i full de respostes.

Acta del 6/02/23: Resolució d’al·legacions i correcció del primer exercici.

Acta del 7/02/23: Obertura de sobres i resultats del primer exercici.

Acta del 13/02/23. Realització i resultats del segon exercici.

Acta del 15/02/23. Concurs i termini de reclamacions.

Acta del 21/02/23. Proposta de nomenament

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades al BOP de 06/11/21

Convocatòria al BOE. Termini de presentació d’instàncies: del 14 de juny de 2022 al 12 de juliol de 2022. 

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització primer exercici oposició: 15/11/2022 a les 12:00h en Casa de Cultura municipal.

Publicada en BOP de Castelló del 27/09/22. Termini de subsanació de sol·licituds fins el 11 d’octubre de 2022, inclós.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es i modificació en la composició del tribunal. DATA PRIMER EXERCICI: 15/11/2022 a les 12 hs en la Casa de Cultura   

Acta del Tribunal de 08/11/2022. Sessió  prèvia preparatòria.

Primer exercici oposició amb respostes correctes. Termini d’impugnacions del 16 al 18 de novembre, inclosos.

Acta del tribunal de 15/11/2022. Realització del primer exercici de l’oposició. Acte públic d’obertura de sobres el 21/11/22 a les 13 hores en la Casa de Cultura municipal.

ANUNCI resultats primer exercici de l’oposició i data de realització del segon exercici.  L’acta del tribunal d’aquesta sessió es publicarà demà.

Acta del tribunal de 21/11/2022. Resolució de reclamacions, puntuacions del primer exercici i data de realització del segon exercici:  30/11/2022 a les 9:30 hores en la Casa de Cultura municipal.

Acta del Tribunal de 30/11/2022. Realització segon exercici fase d’oposició.

Acta del Tribunal de 5/12/2022. Inici correcció segon exercici.

Acta del Tribunal 12/12/2022. Continuació de la correcció del segon exercici i  convocatòria acte públic d’obertura de sobres: 13/12/2022 a les 12 hores en la Casa de Cultura municipal.

Acta del Tribunal 13/12/2022. Resultats segon exercici oposició, data revisió exercici i data de realització del tercer exercici de l’oposició:  22/12/22 a les 11 hores en el magatzem municipal.

Acta del Tribunal 19/12/22. Revisió del segon exercici de l’oposició.  Recordatori de la convocatòria del  tercer exercici: 22/12/22 a les 11 hores en el magatzem municipal. Correcció d’ errors en la lletra que determina l’ ordre de crida dels aspirants: correspon la lletra Q.

Acta del Tribunal 22/12/22. Realització i resultats del tercer exercici. Resultats oposició i termini de presentació del concurs: del 26/12/22 al 09/01/23, inclosos.

Acta del Tribunal 13/01/23. Baremació i resultat del concurs.  Termini per a presentació de reclamacions/esmenes al concurs: finalitza el  30/01/2023, inclòs.

Acta del Tribunal 01/02/2023. Resolució al.legacions/esmenes al concurs. Declaració de la superació del procediment selectiu i proposta de nomenament de funcionari en pràctiques.

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en BOP del 04/10/22 i en DOGV del 8/11/22.

Convocatòria en el BOE. Termini de presentació de sol.licituds: del 16 de desembre de 2022 al 13 de gener de 2023

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data realització primer exercici de l’oposició. Publicada en BOP 31/01/2023

Modificació data primer exercici oposició: 01/03/2023 a les 12 hores en Casa Cultura municipal.

Acta de data 20-02-2023. Constitució del Tribunal

Acta de data 01-03-2023. Realització del primer exercici

Acta de data 07-03-2023. Correcció del primer exercici

Acta de data 09-03-2023. Correcció del segon exercici

Acta de data 22-03-2023. Baremació de la fase de concurs

  Publicació BOP bases 13/10/2022

Publicades en DOGV del 8/11/22.

Convocatòria en el BOE. Termini de presentació de sol.licituds: del 16 de desembre de 2022 al 13 de gener de 2023

Llista provisional d’admesos i exclosos. Composició del Tribunal i data de realització del primer exercici de l’oposició: 06/03/2023 a les 10 hs en la Casa de Cultura municipal.

Acta de data 06/03/23. Realització del primer exercici.

Acta de data 07/03/23. Resultats del primer exercici

Acta de data 10/03/2023. Realització del segon exercici

Acta de data 21/03/2023. Resultat del segon exercici i baremació de la fase de mèrits.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Publicació de la convocatòria en el BOE. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS  DEL 18-02-23 AL 17-03-23, INCLOSOS.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Publicació de la convocatòria en el BOE. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS  DEL 18-02-23 AL 17-03-23, INCLOSOS.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Publicació de la convocatòria en el BOE. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS  DEL 18-02-23 AL 17-03-23, INCLOSOS.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP  nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Procediments finalitzats

Anunci de 31 d’octubre de 2019. Constitució de borsa de treball de tècnic d’administració general. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

Constitució Borsa de Treball Enginyer Tècnic Informàtic. BOP 01/01/2021

Constitució Borsa de Treball Ordenances. BOP 06/11/2021

Constitució  Borsa Treball Cap de Secció Cultura. BOP 12/02/2022

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 12-07- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 13-08- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 16-08- 2022.