Ocupació pública. Oposicions

Aprovació inicial Plantilla Pressupostària any 2021. Publicada en BOP del 9/03/2021.

Aprovació definitiva Plantilla Presupostària de Personal per a l’any 2021. Publicada en BOP del 15/04/2021

Publicació definitiva de la primera modificació de la Plantilla presupostària per a l’any 2021. BOP de Castelló nº66 de 2/06/22.

  Publicació definitiva de la segona modificació de la Plantilla presupostària any 2021.

Aprovació inicial modificació puntual RLT. Termini reclamacions: fins al 27 de desembre de 2023, inclòs

Documents

Sol·licitud d’admissió a proves selectives
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participació en processos selectius
Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Benicàssim

BASES GENERALS PER ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE TREBALL TEMPORAL. Publicació aprovació definitiva BOP num. 151 de 17/12/2022

ANNEX I – Autobaremació per als processos selectius d’estabilització.

Procediments actius

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP num. 148 de 02-12-2023

Termini de presentació de sol.licituds: del 3 de desembre al 12 de desembre de 2023, tots dos inclosos.

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP num. 134 de 31/10/23

Termini de presentació de sol.licituds: del 1 de novembre al 10 de novembre de 2023, tots dos inclosos.

Bases de la convocatòria.

Anunci BOP  num 129 de 19/10/23

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici. Esmena: del 21-11-23 al 27-11-23

Rectificació llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Nou termini d’esmenes: del 24/11/23 al 28/11/23, inclosos.

Bases reguladoras de la convocatoria.

Anunci BOP nº 111 de 7-09-23.

Termini de presentació de sol.licituds: del 8 al 18 de setembre de 2023, tots dos inclosos

Llista provisional d’admesos i exclosos, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici de l’oposició

Llista definitiva d’admesos i exclosos, ratificació del Tribunal i modificació de la data de realització de l’exercici de l’oposició. Data de l’exercici: 14 de novembre de 2023 a les 09:30h a la Casa de Cultura.

Acta del Tribunal 14/11/23. Realització exercicis i publicació de la plantilla de correcció del qüestionari. Termini de reclamacions del 16 al 17 de novembre de 2023, inclosos

RESPOSTES QÜESTIONARI

Acta del Tribunal de 22/11/23. Resolució d’al.legacions al qüestionari.

Acta del Tribunal de 04/12/23. Resultats de l’exercici.

Bases reguladores de la convocatòria.

Anunci BOP nº 107 de 29-08-23.

Termini de presentació de sol.licituds: del 30 d’agost al 8 de setembre de 2023, tots dos inclosos.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització exercici de l’oposició: 17/10/23 a les 10h en la Casa de Cultura municipal.

Termini de subsanació de sol·licituds: 20 al 25 setembre 2023, inclos.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es.

Acta del Tribunal de selecció de data 17/10/23. Realització exercici únic de l’oposició.

Acta del Tribunal de selecció de data 24/10/23. Correcció i resultats de l’exercici. Termini de reclamacions : del 26 al 30 d’octubre de 2023, inclosos

Bases reguladores de la convocatòria.

Anunci BOP nº 92 de 25-07-23.

Rectificació anunci BOP nº 93 de 27-07-23. Termini de presentació de sol.licituds: del 28-07-23 al 07-08-23 tots dos inclosos

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici de l’oposició: 28/09/2023 a les 12:00h en la Casa de Cultura municipal.

Termini de subsanació: del 25 al 29 d’agost 2023, inclosos.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es.

Acta Tribunal realització primer exercici oposició.

Full de respostes primer exercici de l’oposició, realitzat el 28/09/2023.

  Acta del Tribunal de data 4 d’octubre de 2023. Revisió reclamació primer exercici oposició i y correcció del qüestionari relatiu al primer exercici de l’oposició.

  Acta del Tribunal de data 11 d’octubre de 2023. Revisió reclamacions, resultat primer exercici i convocatòria per a la realització del segon exercici de l’oposició.

  Acta del Tribunal de data 31 d’ octubre de 2023. Realització del segon exercici de l’oposició.

  Acta del Tribunal de data 8 de novembre de 2023. Puntuació segon exercici oposició. Termini al.legacions del 9 al 13 de novembre, inclosos

Acta del Tribunal de data 15 de novembre de 2023. Resultat concurs. Termini reclamacions del 16 al 20 de novembre, inclosos

  Acta del Tribunal de 27-11-23. Resolució al.legacions, resultat concurs-oposició i proposta de constitució de borsa de treball.

Bases reguladores de la convocatòria.

Anunci BOP nº 62 de data 18-05-2023. Termini de presentació de sol·licituds: del 19-05-2023 al 29-05-2023 tots dos inclosos

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici de l’oposició: 26/10/2023 a les 12:00h en la Casa de Cultura municipal.

Termini de subsanació: del 8 al 12 de setembre de 2023, inclosos.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es.

Acta de data 26 d’octubre de 2023. Realització del primer exercici. Termini d’impugnació de preguntes/respostes: del 2 al 6 de novembre de 2023.

Qüestionari amb respostes

Acta de data 8 de novembre de 2023. Resultats del primer exercici. Revisió/reclamacions fins al 16 de novembre de 2023

Acta de data 1 de desembre de 2023. Realització del segon exercici.

  Publicació BOP bases 13/10/2022 

Publicades en DOGV del 8/11/22.

Anunci BOE 29-05-2023. Termini de presentació de sol.licituds: del 30-05-2023 al 26-06-2023.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del primer exercici: 3/10/2023 a les 12:00h en la Casa de Cultura. Termini de subsanacions: del 12 al 25 de juliol, inclosos.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es. BOP de 08/08/2023

FULL DE  CORRECCIÓ PRIMER EXERCICI OPOSICIÓ

Acta realització primer  exercici de la fase d’oposició.

Acta  resultats primer exercici de la fase  d’ oposició.

Acta  realització segon exercici de l’oposició i convocatòria  obertura de sobres en acte públic el 27/10/23 a les 13 hs a la Sala de Comissions del segon pis.

Acta resultats segon exercici oposició. Termini per a sol·licitar revisió de l’exercici del 30 d’octubre al 2 de novembre, inclosos. Data revisió 8 de novembre de 2023 a les 12 *hs a la Sala de Comissions del segon pis 

Acta del 17/11/23 de valoració concurs i termini reclamacions: del 20 al 24 de novembre de 2023, tots dos inclosos  

Acta del 27/11/23. Resolució d’al.legacions, resultat del concurs-oposició, proposta de nomenament i de constitució de borsa de treball.

Rectificació acta del 27/11/23

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci BOE. Termini de presentació de sol.licituds: del 28  de juny de 2023 al 25 de juliol de 2023

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització del concurs: 27 de setembre 2023.

Publicada en BOP del 15/08/2023.

Termini de subsanació: Del 16 al 21 d’agost 2023.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es. Publicada en BOP nº109 del 2/09/2023.

Acta Tribunal 28/09/2023 – Baremació concurs i termini d’al.legaciones

Acta Tribunal 04/10/2023 –  Resolució de reclamacions, resultat definitiu del concurs i proposta de nomenament.

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci supressió places de l’Oferta d’Ocupació Pública 2021

Anunci publicació en BOE del 7/08/2023.

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal i data de realització del concurs. BOP núm. 143 de 21-11-23

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es. BOP núm. 148 de 02-12-23

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP  nº 156 de 29 de desembre de 2022.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Anunci aclariment clàusula bases específiques referida a la superació d’exercicis de convocatòries anteriors. BOP núm. 67 de 30/05/2023

Anunci Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en el BOP nº 116 de 19 de septiembre de 2023.

TERMINI TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat

Procediments finalitzats

Anunci de 31 d’octubre de 2019. Constitució de borsa de treball de tècnic d’administració general. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

Constitució Borsa de Treball Enginyer Tècnic Informàtic. BOP 01/01/2021

Constitució Borsa de Treball Ordenances. BOP 06/11/2021

Constitució  Borsa Treball Cap de Secció Cultura. BOP 12/02/2022

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 12-07- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 13-08- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 16-08- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.

Constitució de borsa de treball temporal. BOP núm. 99 de 10/08/23