Procediments actius

Bases reguladores de la convocatòria

Publicació convocatòria DOGV.

Publicació convocatòria BOE. BOE 24 de març de 2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del 25 de març al 26 d’abril de 2022, tots dos inclusivament

Autoliquidació taxa per drets d’examen

TORN DE MOBILITAT

Torn de mobilitat: Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització primer exercici.

Termini subsanació: del 3 al 16 de juny inclosos

Prova psicotècnica: Día 19/07/2022 a les 16:00h en la Casa de Cultura municipal.

Llista definitiva admesos i exclosos torn de mobilitat Agents de la Policia Local i data de realització de la prova psicotècnica: 19 de juliol de 2022 a les 16.00 hores a la Casa de Cultura municipal.

Acta de constitució del Tribunal.

Realització de la prova psicotècnica del torn de mobilitat.

Resultat de la prova psicotècnica del torn de mobilitat i convocatòria per al reconeixement mèdic.

Anunci revisió prova psicotècnica torn de mobilitat

Anunci resultats reconeixement mèdic i full de valoració dels mèrits.

Acta resultats valoració de mèrits

Acta de revisió de mèrits i proposta de nomenament

Anunci relatiu a la proposta de nomenament

TORN LLIURE

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Publicada al BOP nº 104 de 30 d’agost de 2022. Termini d’esmena del 31 d’agost al 13 de setembre de 2022.

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data de realització del primer exercici. Publicada al BOP d’1 d’octubre de 2022

Anunci relatiu a la realització de la primera prova. Distribució d’opositors per dies.

Acta de data 7 de novembre de 2022. Realització i resultats de les proves físiques

Acta de data 8 de novembre de 2022. Resultats de les proves físiques i convocatòria per a la prova psicotècnica

Acta de data 14 de novembre de 2022. Resolució d’al.legacions

Acta de data 22 de novembre de 2022. Realització de la prova psicotècnica

Metodologia i criteris de valoració de la prova psicotècnica

Acta de data 29 de novembre de 2022. Resolució de reclamacions a les proves físiques

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en BOP de 24/03/22.

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici.

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

Acta del Tribunal del 1/09/2022: Preparació del primer exercici.

Acta del Tribunal del 6/09/2022: Realització del primer exercici i full de correcció.

Acta del Tribunal del 13/09/2022: Resultat del primer exercici i convocatòria per al segon

Acta del Tribunal del 27/09/2022: Resultat del segon exercici.

Acta del Tribunal del 10/10/2022: Resolució d’al.legacions del segon exercici

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades en BOP de 22/02/2022.

Publicació de la convocatòria en el DOGV de 10/03/2022.

Publicació de la convocatòria en el BOE de 11/10/2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 octubre al 10 novembre 2022, inclosos.

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades BOP 17/11/2022

Termini de presentació de sol.licituds: del 18/11/2022 al 28/11/2022

Bases reguladores de la convocatòria. Publicades al BOP de 06/11/21

Convocatòria al BOE. Termini de presentació d’instàncies: del 14 de juny de 2022 al 12 de juliol de 2022. 

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de realització primer exercici oposició: 15/11/2022 a les 12:00h en Casa de Cultura municipal.

Publicada en BOP de Castelló del 27/09/22. Termini de subsanació de sol·licituds fins el 11 d’octubre de 2022, inclós.

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es i modificació en la composició del tribunal. DATA PRIMER EXERCICI: 15/11/2022 a les 12 hs en la Casa de Cultura   

Acta del Tribunal de 08/11/2022. Sessió  prèvia preparatòria.

Primer exercici oposició amb respostes correctes. Termini d’impugnacions del 16 al 18 de novembre, inclosos.

Acta del tribunal de 15/11/2022. Realització del primer exercici de l’oposició. Acte públic d’obertura de sobres el 21/11/22 a les 13 hores en la Casa de Cultura municipal.

ANUNCI resultats primer exercici de l’oposició i data de realització del segon exercici.  L’acta del tribunal d’aquesta sessió es publicarà demà.

Acta del tribunal de 21/11/2022. Resolució de reclamacions, puntuacions del primer exercici i data de realització del segon exercici:  30/11/2022 a les 9:30 hores en la Casa de Cultura municipal.

Acta del Tribunal de 30/11/2022. Realització segon exercici fase d’oposició.

Procediments finalitzats

Anunci de 31 d’octubre de 2019. Constitució de borsa de treball de tècnic d’administració general. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

Constitució Borsa de Treball Enginyer Tècnic Informàtic. BOP 01/01/2021

Constitució Borsa de Treball Ordenances. BOP 06/11/2021

Constitució  Borsa Treball Cap de Secció Cultura. BOP 12/02/2022

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 12-07- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 13-08- 2022.

Constitució de borsa de treball temporal.   Publicada en el BOP de 16-08- 2022.