Informació general

user-icon Regidors delegats

Regidora de Platges i Medi Ambient: Elena Llobell Martí

Regidora de Mercats: Vanesa Batalla Latorre

Regidor de Responsabilitat Patrimonial i Reclamació de Danys: Carlos Díaz Miró

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, planta baixa
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

map-icon Contacte

Telèfon: 964 300 962, ext. 2007 i 2021
Fax: 964 30 34 32
Adreça-e: serviciospublicos@benicassim.org

Per a les notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça de correu electrònic és: notificaciones@benicassim.org

Serveis que presta:

Contractació de serveis públics. En aquesta dependència es tramiten els expedients relatius a la contractació de serveis públics, i es duen a terme tots els tràmits necessaris que culminen amb l’adjudicació del contracte.

El servei de piscina, gimnàs i cafeteria de l’Ajuntament de Benicàssim està situat al carrer Torre de Sant Vicent, 41, de Benicàssim.

El servei s’explota a través de gestió indirecta, mitjançant un contracte de gestió de servei públic, en la modalitat de concessió, en virtut de la qual l’empresari gestiona el servei al seu risc i ventura. En l’actualitat, és la mercantil AQUAESPORT, SL, l’encarregada de la prestació del servei.

Més informació

Sotmetiment a informació pública de l’avantprojecte d’explotació i pla d’inversions

Resolució d’Alcaldia núm. 2023-4031 de 19/12/2023 per la que s’atorga directament la concessió a l’Associació municipal del Ferrocarril de Farja.

Publicat en la plataforma de contractació en data 10/01/2024.

Termini de presentació de proposicions finalitza el 11/03/2024

PCAP

PPT

Estudi viabilitat

Estructura de costos

Pla d’inversions

Avantprojecte d’explotació

Data visita instal·lacions

S-1 Acta de la mesa de contractació qualificació arxiu A i obertura arxiu B.

Anunci celebració S-2 de la mesa de contractació, coneixement valoració arxiu B i obertura arxiu C.

S-2 Acta de la mesa de contractació coneixement valoració arxiu B i obertura arxiu C.

Informe de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançat judici de valor de les ofertes presentades

S-3 Acta de la mesa de contractació coneixement valoració arxiu C i proposta adjudicatari .

Informe de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançat formules i puntuació total

Responsabilitat patrimonial. Es tramiten en aquesta dependència totes les reclamacions presentades per danys o perjudicis produïts per l’Administració als particulars.
Model de sol·licitud de responsabilitat patrimonial
Tramitació electrònica

Mercat del dijous i mercat d’artesania de la Torre de Sant Vicent

Pla d’explotació de platges: s’elabora anualment el Pla d’explotació de platges, on consten les instal·lacions a situar en les diferents platges del terme municipal; així mateix es tramita l’adjudicació de les diferents paradetes.

Piscina