Informació general

user-icon Regidors delegats

Regidora de Platges i Medi Ambient: Elena Llobell Martí

Regidora de Mercats: Vanesa Batalla Latorre

Regidor de Responsabilitat Patrimonial i Reclamació de Danys: Carlos Díaz Miró

map-icon Situat en

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, planta baixa
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

map-icon Contacte

Telèfon: 964 300 962, ext. 295
Fax: 964 30 34 32
Adreça-e: serviciospublicos@benicassim.org

Per a les notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça de correu electrònic és: notificaciones@benicassim.org

Serveis que presta:

Contractació de serveis públics. En aquesta dependència es tramiten els expedients relatius a la contractació de serveis públics, i es duen a terme tots els tràmits necessaris que culminen amb l’adjudicació del contracte.

El servei de piscina, gimnàs i cafeteria de l’Ajuntament de Benicàssim està situat al carrer Torre de Sant Vicent, 41, de Benicàssim.

El servei s’explota a través de gestió indirecta, mitjançant un contracte de gestió de servei públic, en la modalitat de concessió, en virtut de la qual l’empresari gestiona el servei al seu risc i ventura. En l’actualitat, és la mercantil AQUAESPORT, SL, l’encarregada de la prestació del servei.

Més informació

– Termini de presentació de les proposicions: del 27 de febrer al 28 de març de 2022)

 1. Annex plànol Vil·la Elisa planta general
 2. Annex plànol Vil·la Elisa cafeteria planta baixa
 3. Annex plànol Vil·la Elisa cafeteria pis 1
 4. Annexos plànols Vil·la Elisa instal·lacions
 5. Annexos plànols Vil·la Elisa cotes i superfície
 6. Annexos plànol terrasses exteriors Vil·la Elisa
 7. Annex plànol Vil·la Elisa ocupació via pública

 

 • Plecs de clàusules administratives particulars (PCAP)
 • Plecs de prescripcions tècniques (PPT)
 • Relació actualitzada de funcionaris/es integrats/des, beneficiaris/es i adherits/des per trams d’edat i sexe
 • Acord de la Junta de Govern Local de 4/07/2022: Aprovació expedient contractació
 • PUBLICAT EN LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC EL 5 /07/2022. FI TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES EL 20/07/2022.

BASES AUTORITZACIÓ DEMANIAL BARRA DE BAR EN CAP D’ANY I NIT DE REIS I 6 CASETES PER A FESTES DE GENER 2023

ANUNCI DE LICITACIÓ PUBLICAT EN EL BOP núm. 144  de 1/12/2022: TERMINI  PRESENTACIÓ PROPOSICIONS DEL 2 AL 12 DE DESEMBRE DE 2022

ACTA MESA CONTRATACIÓN 15/12/2022: Apertura sobre A (Documentación administrativa) y sobre B (Criterios cuantificables automáticamente)

Responsabilitat patrimonial. Es tramiten en aquesta dependència totes les reclamacions presentades per danys o perjudicis produïts per l’Administració als particulars.
Model de sol·licitud de responsabilitat patrimonial
Tramitació electrònica

Mercat del dijous i mercat d’artesania de la Torre de Sant Vicent

Pla d’explotació de platges: s’elabora anualment el Pla d’explotació de platges, on consten les instal·lacions a situar en les diferents platges del terme municipal; així mateix es tramita l’adjudicació de les diferents paradetes.

Piscina