Recaptació

Informació general

user-icon Regidor delegat

Arturo Martí Tárrega

map-icon Ubicació

Carrer Encarnación Marzà, núm. 2 (edifici de la Casa de la Cultura, davant l’Ajuntament)
12560 Benicàssim
Com arribar-hi

map-icon Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres: 8 a 17 h
(Les setmanes de festes locals de Sant Antoni Abat i Sant Tomàs de Villanueva, l’horari serà de 8 a 14 h).

map-icon Contacte

Telèfon: 964 30 09 62, Ext. 239-245
Fax: 964 30 15 25 (dirigit al Servei Municipal de Recaptació)
recaudacion@benicassim.org

Per a l’atenció presencial en el departament serà necessari demanar cita tocant als telèfons de contacte indicats o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (benicassim.sedelectronica.es, pestanya “cita prèvia”).

Presentació

La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció administrativa conduent a la realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic.
El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat molt concretament en el Reglament general de recaptació, així com en la Llei general tributària (LGT).
Reglament general de recaptació
Llei general tributària

Lloc de pagament:

EN LES ENTITATS FINANCERES col·laboradores presentant el document de pagament. Aquestes entitats són

Banc Bilbao-Vizcaya Argentaria (BBVA) Banc de Sabadell, SA Banc de Santander CaixaBanc Caixes Rurals Unides (CAJAMAR)

Documents

01.- Model d’autorització
02.- Model de sol·licitud de domiciliació bancària de rebuts
03.- Model autorització per a domiciliació
04.- Model de sol·licitud d’ajornament o fraccionament de deutes de menys de 1.500 €
05.- Fiança solidària ajornament-fraccionament de deutes
06.- Model de sol·licitud d’ajornament o fraccionament de deutes de més de 1.500 €
07.- Model de compromís d’aval
08.- Model d’aval d’ajornament o fraccionament
09.- Model de sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts per duplicitat de pagament