Contacte d’Intervenció

user-icon Regidor delegat

Arturo Martí Tárrega

map-icon Contacte

Telèfon: 964 300 962, ext. 2114 i 2115

intervencion@benicassim.org

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, 4, 1ª planta

12560 Benicàssim
Com arribar-hi

map-icon Horari d’atenció al públic del tècnic

De dimarts a divendres de 12.00 a 14.00 hores. (Sol·liciteu cita).

Tresoreria

Informació general

user-icon Regidor delegat

Arturo Martí Tárrega

map-icon Contacte

Telèfon: 964 300 962, ext. 214
tresoreria@benicassim.org

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, 4, 1ª planta

12560 Benicàssim

Com arribar-hi

map-icon Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Funcions

Les funcions de gestió pressupostària i comptabilitat comprenen, resumidament:

 • L’elaboració i informe dels projectes de pressupostos i els expedients de modificació de crèdit.
 • L’emissió d’informes, dictàmens i propostes que en matèria economicofinancera o pressupostària li hagen sol·licitat.
 • La coordinació de les funcions o activitats comptables de l’entitat local, emetent les instruccions tècniques oportunes i inspeccionant-ne l’aplicació.
 • La preparació i redacció del compte general del Pressupost i de l’administració del patrimoni, així com la formulació de la liquidació del pressupost anual.

Factura electrònica

 • La factura electrònica és un document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic que documenta operacions empresarials o professionals, reemplaça el document físic tradicional en paper i en conserva el mateix valor legal, sempre que complisca certes condicions d’emissió, remissió i conservació.
 • Per a emetre la factura electrònica cal usar un certificat digital. Els certificats acceptats són tots els emesos per entitats de certificació reconeguts pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
 • Des del 15 de gener de 2015 és obligatòria la presentació de factures electròniques.
 • Estan obligats a usar factura electrònica i a presentar-la a través del Punt General d’Entrada, sempre que l’import supere l’import de 5.000 € (IVA inclòs), les següents entitats:

a) Societats anònimes;
b) Societats de responsabilitat limitada;
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola;
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
e) Unions temporals d’empreses;
f) Agrupacions d’interés econòmic, agrupacions d’interés econòmic europees, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regulació del mercat hipotecari, fons de titulació hipotecària o fons de garantia d’inversions.

 • FACE: Aquest Ajuntament està adherit al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, FACE, per la qual cosa la presentació en eixe portal tindrà els mateixos efectes jurídics que la presentació davant del Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament.
 • Per a presentar factures a través de la plataforma FACE dirigides a aquest Ajuntament s’accedeix amb els següents CODIS:

OFICINA COMPTABLE
L01120287- Intervenció
ÒRGAN GESTOR
L01120287-Ajuntament de Benicàssim
UNITAT TRAMITADORA
L01120287-Intervenció

 • Més Informació:
 1. Sobre la factura electrònica; http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
 2. Sobre Face (portal de presentació estatal) https://face.gob.es/es/
 3. Vídeo divulgatiu del Ministeri d’Hisenda: ver vídeo
 4. Per a presentar factures:https://face.gob.es/es/remitir-factura
 • Regulació:

a) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
b) Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.
c) Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma FACE (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat).
d) Ordre HAP/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre HAP/492/2014 i l’Ordre 1074/2014

Gestió Tributària

map-icon Contacte

Teléfono: 964 300 962
Extensions: Gestión Tributaria, 225  –  Catastro, 266
gestiontributaria@benicassim.org
oficinacatastro@benicassim.org

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, nº 4, 1ª planta 12560 Benicàssim

Com arribar

map-icon Horaris

Atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Atenció al públic del tècnic

De dimarts a divendres de 12.00 a 14.00 hores
Sol·licitar cita prèvia

Aquest departament s’encarrega de la gestió dels impostos, taxes i contribucions especials, preus públics i altres ingressos.

Accedeix a més informació sobre els Conceptes d’autoliquidació disponibles

L’Impost sobre Béns Immobles és un tribut que grava el valor dels béns immobles. El fet imposable és la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a) Una concessió administrativa sobre els immobles o sobre els serveis públics a què es troben afectes.
b) Un dret real de superfície.
c) Un dret real d’usdefruit.
d) El dret de propietat.

Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tenen la titularitat del dret que, en cada cas, siga constitutiu del fet imposable d’aquest impost.

L’impost meritarà el primer dia del període impositiu. El període impositiu coincideix amb l’any natural.

Tràmits

Sol·licitud bonificació d’IBI Urbana per tindre la condició de família nombrosa

Sol·licitud pagament del rebut d’IBI Urbana en quatre terminis (únicament per a rebuts prèviament domiciliats)

Sol·licitud de bonificació d’IBI Urbana instal·lacions per a l’aprofitament elèctric o tèrmic de l’energia solar

ACCÉS ALS TRÀMITS EN LA SEU ELECTRÒNICA

L’Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut que té com a fet imposable el mer exercici, en territori estatal, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exercisquen o no en local determinat i es troben o no especificades en les tarifes de l’impost.

Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, sempre que realitzen en territori estatal qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
Estan exempts del pagament de l’impost, entre altres:

 • Les persones físiques.
 • Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguen un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
 • Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seua activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupe aquella.

El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracte de declaracions d’alta, i en este cas comprendrà des de la data de començament de l’activitat fins al final de l’any natural.
L’impost merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia d’inici de l’activitat no coincidisca amb l’any natural. En aquest supòsit les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produïsca el cessament. Amb aquest fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’haja exercit l’activitat

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siga quina siga la classe i la categoria.

Es considera vehicle apte per a la circulació el que haja sigut matriculat en els registres públics corresponents, mentre no hi haja causat baixa. A l’efecte d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, al nom de les quals conste el vehicle en el permís de circulació.

El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en què s’haja adquirit.

L’impost merita el primer dia del període impositiu.

L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També serà procedent el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle, i això des del moment que es produïsca la baixa temporal en el registre públic corresponent.

Tràmits

ACCÉS ALS TRÀMITS EN LA SEU ELECTRÒNICA

Documents

Característiques del motor i classe de carburant
Devolució part proporcional IVTM
Exempció minusvalidesa + Declaració jurada
Maquinària agrícola
Vehicles de col·lecció de més de 25 anys
Vehicles històrics

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte que té com a fet imposable la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigisca obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’haja obtingut o no, o per a la qual s’exigisca presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control corresponga a l’Ajuntament de la imposició.

Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques, persones jurídiques o entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguen amos de la construcció, instal·lació o obra, siguen o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitze aquella.

A l’efecte previst en el paràgraf anterior tindrà la consideració d’amo de la construcció, instal·lació o obra qui suporte els gastos o el cost que comporte fer-la.

En el cas que la construcció, instal·lació o obra no les faça el subjecte passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·liciten les corresponents llicències o presenten les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que facen les construccions, instal·lacions o obres.

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

L’impost merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’haja obtingut la corresponent llicència.

Tràmits

 

Sol·licitud bonificació ICIO instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum

Autoliquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i de la taxa per Servicio Urbanístics

ACCES ALS TRÁMITS EN LA SEU ELECTRÒNICA

Documents

Bonificació ICIO accessibilitat i habitabilitat
Bonificació ICIO obres d’interés municipal
Bonificació ICIO habitatges protegits

L’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut directe que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys i es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els referits terrenys.

Càlcul de la liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que transmeta el terreny, o que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte, quan el contribuent siga una persona física no resident a Espanya.

L’impost merita:
a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.

Els subjectes passius estan obligats a presentar davant de l’Ajuntament la corresponent declaració en els següents terminis, a comptar de la data en què es produïsca el meritació de l’impost:
a) Quan es tracte d’actes entre vius, el termini serà de 30 dies hàbils.
b) Quan es tracte d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
A la declaració s’acompanyarà el document en què consten els actes o contractes que originen la imposició.

Tràmits

ACCES ALS TRÁMITS EN LA SEU ELECTRÒNICA

Documents

Comunicació
Declaració-liquidació
Pròrroga
Sol·licitud de bonificació

Taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic que es referisquen, afecten o beneficien de manera particular l’obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguen de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es presten o realitzen pel sector privat.

En el Departament de Gestió Tributària es liquiden les taxes següents:

– Taxa per serveis urbanístics.
– Taxa pel servei municipal de llicència d’obertura d’establiments.
– Taxa per prestació del servei de transport escolar.
– Taxa per autorització de l’ús privatiu i aprofitament del domini públic.
– Taxa per prestació de l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabalet.
– Tasa per prestació del servei públic per ús d’instal·lacions esportives.
– Taxa per prestació del servei d’ajuda a domicili al municipi de Benicàssim.

El Servei d’Informació Ciutadana (SIC) s’encarrega de la liquidació de les taxes següents:
– Taxes per administració de documents.
– Taxes per prestació del servei de Cementeri Municipal.
– Taxa per participació en processos selectius.
– Taxes per celebració de matrimonis civils en la Casa de la Cultura.
– Taxa per adquisició de placa de gual permanent.

Tràmits

ACCÉS ALS TRÀMITS EN LA SEU ELECTRÒNICA