Informació general

user-icon Regidora delegada

Dª Rosa Mari Gil Martín

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, planta baixa
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció al públic, personal i telefònica

De dilluns a divendres, ininterrompudament, de 8.00 a 17.00 hores
(les setmanes de festes locals de Sant Antoni Abat i Sant Tomàs de Villanueva, l’horari serà de 8 a 14 h).

map-icon Contacte

Telèfon: 964 30 09 62
Fax: 964 30 34 32
Via telemàtica: benicassim.sedelectronica.es
E-mail: sic@benicassim.org

Finestreta única

La finestreta única consisteix en la possibilitat que té qualsevol ciutadà de presentar a l’Ajuntament de Benicàssim sol·licituds, documents i comunicacions dirigides a qualsevol administració pública del territori espanyol, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 16.4.d de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Art. 16.4:

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se:

a) En el registre electrònic de l’administració o organisme a què es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l’article 2.1. (*)
b) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca
c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) En les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

(*) Art. 2.1:
La present Llei (39/2015) s’aplica al sector públic, que comprén:

a) L’Administració general de l’Estat
b) Les administracions de les comunitats autònomes
c) Les entitats que integren l’Administració local
d) El sector públic institucional (*)

(*) El sector públic institucional l’integren:

a) Els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques.
b) Les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, que quedaran subjectes al que es disposa en les normes d’aquesta llei que específicament es referisquen a aquestes, i en tot cas, quan exercisquen potestats administratives.
c) Les universitats públiques, que es regiran per la seua normativa específica i supletòriament per les previsions d’aquesta llei.

On dirigir-se:

Ajuntament de Benicàssim, departament del SIC (Servei d’Informació Ciutadana)
map-icon   C/ Metge Segarra, s/n, planta baixa.
map-icon  Horari: de dilluns a divendes, de 8 a 17 h (excepte durant les festes patronals, que serà de 8 a 14 h).

Canvi de domicili en els permisos  de circulació i conducció

En aplicació de les disposicions del Conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom de la Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i mútua col·laboració administrativa, al qual es va adherir l’Ajuntament de Benicàssim en virtut d’Acord plenari de 25 d’octubre de 2007, els ciutadans poden tramitar a l’Ajuntament de Benicàssim el canvi de domicili del seu permís de conducció i del permís de circulació dels vehicles que posseïsca, i evitar així desplaçaments i cues innecessàries.

El Servei d’Informació Ciutadana de l’Ajuntament de Benicàssim remetrà periòdicament els expedients a la Prefectura Provincial de Trànsit perquè es faça el canvi sol·licitat.

Documents

Conveni de col·laboració entre la Prefectura Central de Trànsit i la FEMP
Model de sol·licitud de canvi de domicili en permís de circulació i/o conducció

Signatura digital: Informació i obtenció

L’Agència de Tecnología i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) proporciona als ciutadans, les empreses i les administracions públiques els mecanismes de identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d’Internet: els certificats digitals i les tecnologies asociades.

Són objetius de l’ACCV:

Oferir als ciutadans, a les empreses, a les administracions públiques, a les universitats i als col·legis professionals els instruments necessaris per a garantir la seguretat i la validesa legal de les transaccions telemàtiques.

Fomentar i contribuir al desenvolupament d’aplicacions i serveis telemàtics, en benefici dels ciutadans, les empreses i les administracions. Per a la consecució d’aquest objectiu és crucial la coordinació i la interoperabilitat tècnica entre les administracions i els altres prestadors de serveis de certificació.
Potenciar la formació de ciutadans i empleats públics a través d’accions formatives específiques (cursos impartits a través de la plataforma de e-formació de la Generalitat).
Proveir del suport necessari en l’ús de les noves tecnologies, a fi d’aconseguir el desenvolupament d’una cultura digital que facilite el desenvolupament de la societat de la informació a la Comunitat Valenciana.
Promoure la col·laboració tècnica i el reconeixement mutu entre l’ACCV i altres prestadors de serveis de certificació amb mires a la universalització de l’ús dels certificats.

Com obtindre el certificat digital de l’ACCV

L’Ajuntament de Benicàssim és Punt de Registre d’Usuari (PRU). Açò vol dir que qualsevol persona, física o jurídica que desitge obtindre un certificat digital pot demanar-lo en l’Ajuntament de Benicàssim, en el departament del Servei d’Informació Ciutadana, de dilluns a divendres (excepte festius) en horari ininterromput de 8 a 17 h (*).

Per a obtindre’l hauran de personar-se en el citat departament amb el document d’identificació (DNI, NIE, etc.).
(*) Durant la setmana de festes locals de Sant Antoni i Santa Àgueda, així com en la de Sant Tomàs, l’horari serà de 8 a 14 h, de dilluns a divendres.

Avantatges de la certificació

El certificat digital és l’únic mitjà que permet garantir tècnicament i legalment la identitat d’una persona en Internet. Es tracta d’un requisit indispensable perquè les institucions puguen oferir serveis segurs a través d’Internet. A més:

El certificat digital permet la firma electrònica de documents: El receptor d’un document firmat pot tindre la seguretat que és l’original i no ha sigut manipulat i l’autor de la firma electrònica no podrà negar l’autoria d’eixa firma.
El certificat digital permet xifrar les comunicacions. Només el destinatari de la informació podrà accedir al contingut d’esta.
En definitiva, el principal avantatge és disposar d’un certificat que li estalviarà temps i diners per a fer tràmits administratius en Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

Per a més informació, consulteu la pàgina web de l’ACCV (www.accv.es)

Síndic de Greuges

L’article 8 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que els valencians, en la seua condicio de ciutadans espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola i en l’ordenament de la Unió Europea i en els instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius, i que els poders públics valencians, entre ells, el Síndic de Greuges i l’Ajuntament de Benicàssim, han de vetlar-ne per la protecció i respecte.

Totes les persones tenen dret que les administracions públiques de la Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial, en un termini raonable, i a gaudir de serveis públics de qualitat. També tenen el dret a participar de manera individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social valenciana (article 9 de l’Estatut de la Comunitat Valenciana).

El Síndic de Greuges, alt comissionat de les Corts designat per aquestes, vetla per la defensa dels drets i llibertats reconeguts en els títols I de la Constitució Espanyola i II de l’Estatut d’Autonomia, en l’àmbit competencial i territorial valencià (article 38 de l’Estatut d’Autonomia).
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benicàssim consideren que la protecció efectiva dels drets de les persones ha de realitzar-se de manera preventiva i reactiva, millorant constantment els mitjans de defensa, fomentant-ne la divulgació i coneixement i potenciant l’efectiva participació ciutadana en la gestió dels assumptes públics.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benicàssim, han firmat un conveni de col·laboració per a millorar la protecció dels drets i les llibertats de les persones. Aquest conveni específic de col·laboració constitueix un desplegament del conveni marc subscrit entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les persones, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb els principis de cooperació, assistència, eficàcia, informació recíproca i lleialtat institucional.

La Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana, aprovada per Decret 191/2001, de 18 de desembre i aplicable al conjunt de l’administració pública de la Generalitat Valenciana, se sustenta en tres línies bàsiques d’actuació, que són expressament assumides pel Síndic de Greuges i l’Ajuntament de Benicàssim per a millorar la protecció dels drets de les persones. Aquestes línies bàsiques són:

  1. Una administració orientada a la ciutadania.
  2. UUna administració eficaç i eficient.
  3. UUna administració moderna, innovadora i exigent amb si mateixa.

Accedeix a la web

Documents

Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges i l’Ajuntament de Benicàssim