Contractació

Informació general

map-icon Ubicació
Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, planta baixa
12560 Benicàssim (Castelló)

map-icon Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

map-icon Contacte Secció de Contractació
Telèfon: 964 30 09 62, ext. 293 i 296
Adreça-e: contratacion@benicassim.org

Missió

L’objectiu d’aquesta secció és ajustar les licitacions als principis de llibertat d’accés, publicitat i transparència, així com sotmetre els candidats al principi de no discriminació i igualtat de tracte. Un altre dels objectius és assegurar, en connexió amb l’objecte d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, un ús eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis.

Visió

La visió del departament és millorar contínuament els procediments de contractació d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència per a complir amb les exigències municipals, a fi que aquestes repercutisquen en benefici del municipi. També es procura (amb la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa) aconseguir una millor qualitat en la prestació del contracte a un preu adequat al mercat i obtindre el millor termini d’execució possible.

Línies d’actuació

 • Millorar els estàndards de qualitat en les relacions amb els interessats.
 • Simplificar els documents i procediments administratius.
 • Responsabilitat i consciència dels costos.
 • Impuls de les noves tecnologies aplicables als procediments administratius.

Serveis que presta la Secció de Contractació:

– CONTRACTACIÓ

 • Contractació d’obres
 • Contractació de serveis
 • Contractació de subministraments
 • Contractes menors
 • Contractes privats. De conformitat amb l’art 25 LCSP 9/2017, són els relatius a patrocini, contractes espectacles, operacions de crèdit…
 • Contractes administratius especials
 • Contractació de concessions d’obra pública

– INCIDÈNCIES EN L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES

 • Pròrrogues de contractes
 • Revisions de preus en contractes
 • Modificats de contractes
 • Subcontractacions
 • Successions
 • Cessions
 • Resolucions de contractes
 • Devolucions de fiances en contractes
 • Recursos, al.legacions…

– EXPEDIENTS DIVERSOS TRAMITATS PER CONTRACTACIÓ

1.- NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ (premeu ací per a consultar)

2.- PERFIL DE CONTRACTANT (premeu ací per a consultar)

A fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual d’aquesta entitat local, l’Ajuntament de Benicàssim té allotjat el perfil de contractant en la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC.

En aquesta plataforma podrà trobar tota la informació relativa al PERFIL DE CONTRACTANT de l’Ajuntament de Benicàssim, així com la relativa a la licitació de cada un dels contractes publicats:

 • Actes de la Mesa de Contractació.
 • Anuncis de licitació.
 • Plecs de clàusules administratives particulars, projectes i plecs de prescripcions tècniques que regeixen cada contractació.
 • Data i hora de la celebració de les meses de contractació.
 • Adjudicació de contractes.
 • Formalització de contractes.
 • Modificats
 • Contractes menors…

3.- INFORMACIÓ RELATIVA A ALTRES CONTRACTES

4.- TRÀMITS QUE REALITZA LA SECCIÓ EN RELACIÓ AMB ELS CONTRACTES ADJUDICATS (Premeu ací per a consultar)

5.- DOCUMENTS (Annex de plecs i altres documents)

Tot seguit teniu una relació de documents i models. Ara bé, caldrà atindre’s als documents i annexos concrets que arreplegue el plec de clàusules administratives particulars que regule cada licitació.

DEUC Servei per a omplir i reutilitzar el Document Europeu Únic de Contractació

Documents:

00.- Model d’aval per a contractes
01.- Annex I i I bis Instruccions DEUC
02.- Annex I ter Decl responsable 159 LCSP
03.- Annex I ter Declaració responsable PA
04.- Annex II Compromís d’integració solvència mitjans externs
05.- Annex III Adscripció mitjans
06.- Annex IV Autorització AEAT
07.- Annex V Autorització SS
08.- Annex VI Declaració responsable assegurança
09.- Annex VII Declaració no revocació poders
10.- Annex VIII Autorització Rolece
11.- Annex IX Declaració veracitat
12.- Annex XI Declaració menors
13.- DEUC. Entitat adjudicadora
14.- Model de duplicat per pèrdua de carta de pagament
15.- Model de manteniment de tercers, proveïdors; alta d’entitat de crèdit
Instància general