La presentació de qualsevol queixa, reclamació o suggeriment està arreplegada en el marc de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de queixes i suggeriments de l’Ajuntament de Benicàssim.

Per a tramitar electrònicament una queixa o reclamació, premeu ací i accediu a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Formes i llocs de presentació (art. 6 de l’Ordenança):

Les persones interessades poden presentar reclamacions, queixes o suggeriments a través de diversos mitjans que, a mode enunciatiu, s’indiquen a continuació:

 1. a) Personant-se en el Servei d’Informació Ciutadana (SIC). Les persones interessades podran ser auxiliades pel personal del SIC en la formulació i constància de la queixa, reclamació o suggeriment.
 2. Telefònicament, a través del telèfon de l’Ajuntament de Benicàssim (964 30 09 62), o bé a través del telèfon de la Policia Local (964 30 35 00). També podran usar-se altres telèfons que s’habiliten a aquest efecte.
 3. Per correu postal. En el cas que l’escrit de reclamació, queixa o suggeriment presentat per aquest mitjà no reunisca els requisits legalment establits, es requerirà la persona interessada, de conformitat amb els termes establits en la normativa aplicable.
 4. Mitjans electrònics:
  1. Mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament (benicassim.sedelectronica.es)
  2. Per correu electrònic en les adreces “incidencias@benicassim.org” o “sic@benicassim.org”.
  3. Altres mecanismes que s’habiliten.

 

Dades a facilitar (art. 7 de l’Ordenança):

Les reclamacions, queixes o suggeriments han de contindre, com a mínim:

 1. El nom i cognoms, o raó social
 2. El DNI, o document que el substituïsca.
 3. Domicili, a l’efecte de notificacions (via pública i número, localitat i codi postal).
 4. Dades de la persona representant que actue en nom de la persona interessada i acreditació de la representació.
 5. Fets i raons, en què es concrete amb claredat la queixa, reclamació o exposició del suggeriment, especificant les dades necessàries per a l’adequada identificació del succés, fet, agent, servei o unitat on es va produir el fet o la incidència que dona lloc a la queixa o suggeriment, amb indicació de la data de la incidència i expressió raonada dels arguments que sustenten la reclamació o suggeriment.
 6. Data i firma, quan es presente per escrit.

Els ciutadans poden facilitar a més altres dades que siguen del seu interés (telèfon, fax, adreça electrònica…) a l’efecte de comunicacions, a més d’aquells documents que estimen pertinents per a la resolució.

Les reclamacions o queixes i suggeriments que es facen per qualsevol mitjà sense facilitar les dades expressades en l’apartat 1 del present article no generen el dret de les persones interessades a obtindre’n resposta. De tota manera, a aquestes se’ls donarà el curs que corresponga.

Les dades personals arreplegades seran tractades confidencialment, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les persones interessades poden formular els suggeriments i reclamacions en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i rebre els documents relatius al procediment ací regulat* en el mateix idioma.

* Es refereix a l’ordenança municipal anteriorment descrita, art. 6.2

IMPORTANT: Les reclamacions, queixes i suggeriments han d’estar relacionades amb el funcionament de l’administració i organització de l’Ajuntament de Benicàssim (art. 1 de l’Ordenança).

Documents

Instància general
Model de presentació de queixes i reclamacions

Informació d’interés