Informació general

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, 4, 2a planta
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció del tècnic

De dimarts a dijous de 12 a 14 hores
Sol·liciteu cita prèvia

map-icon Contacte

Telèfon 964 30 09 62

Àrees

 • Obres i serveis: Neteja i manteniment de les platges. Infraestructures. Abalisament
 • Sanitat: Qualitat de l’aigua i arena. Bandera Blava
 • Serveis Públics: Pla d’explotació de platges (serveis de temporada)
 • Turisme: Q-Qualitat. ISO
 • Medi Ambient: Neteja del passeig. Oasi de palmeres. Zones verdes. Algues.
 • Policia Local: Salvament i Socorrisme
 • Punts de platges accessibles: Serveis Socials

Objectius del manteniment de les platges

 • Millorar l’aspecte visual de les platges i afavorir-ne l’ús, mantenint la biodiversitat costanera i sense alterar-ne els perfils, i aplicant criteris geomorfològics i ambientals de gestió.
 • Cobrir tota la superfície possible: arena eixuta i humida, vora i espigons.
 • Arreplegar deixalles de qualsevol grandària i naturalesa.
 • Deixar l’arena al mateix lloc i evitar pèrdues de volum i superfície.
 • Rastellar l’arena per a oxigenar-la amb l’acció de l’aire i dels raigs ultravioletes del sol.
 • Treballs compatibles i respectuosos amb el medi ambient.
 • Evitar al màxim les molèsties als usuaris de les platges.

Horaris de neteja

Temporada alta (del 15 de juny al 15 de setembre)

Neteja mecànica i manual diària (inclosos diumenges i festius).

Temporada mitjana (Pasqua i pont del Nou d’Octubre)

Neteja mecànica i manual en dies alterns.

Temporada baixa (resta de l’any)

No hi ha freqüència establida: es fa segons les necessitats. Com a mínim hi ha una neteja mecànica i manual quinzenalment.

Neteja de lavabos fixos del passeig:

Freqüència segons la temporada, realitzats per una empresa especialitzada.

Funcions

La neteja i el manteniment de les platges és realitzada amb recursos municipals, a través de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, tot i que altres àrees municipals gestionen altres aspectes que influeixen directament en la qualitat i en els serveis de les nostres platges, com per exemple el Pla d’explotació de platges, l’abalisament per a embarcacions, el salvament i socorrisme, la Q-Qualitat, la neteja del passeig marítim, etc.

Les funcions referents al manteniment de les platges, són:

 • Condicionament mecànic de la zona humida: eliminació de desnivells, desempedregat de l’arena i retirada de residus.
 • Neteja mecànica (**), rastellat i anivellació de l’arena eixuta.
 • Neteja manual de la superfície d’arena i buidatge de papereres.
 • Eliminació d’algues quan n’hi haja molta acumulació i retirada a abocador autoritzat.
 • Neteja i condicionament de les passarel·les de fusta que donen accés al mar.
 • Manteniment de les dutxes, llavapeus i lavabos fixos del passeig marítim.
 • Canalització de les eixides d’aigües pluvials en l’arena.
 • Neteges especials amb motiu d’actes lúdics o activitats esportives.
 • Actuacions especials en temporals i en pluges torrencials d’eliminació de residus i rases i de restauració a l’estat i condicions normals de les platges.

(**) La neteja mecànica consisteix en un rastellat o garbellament de l’arena, fins a una profunditat de 30 cm, batent-la intensament i contínuament perquè s’eixugue i es ventile arena gràcies a l’aire i els raigs ultravioletes del sol. El material arreplegat travessa unes malles garbelladores de diferents calibres que separen les deixalles per a depositar-los en tremuges que es buiden sobre un vehicle contenidor.

Tots els anys es fa una llaurada en profunditat per a oxigenar l’arena, de manera que per volteig s’expose l’arena profunda a l’acció dels raigs solars i els seus efectes esterilitzants destruïsquen els fongs i bacteris que creixen en les capes profundes.

Documents

Autoritzacions serveis de temporada de platges 2024
Ordenança municipal de seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del litoral municipal
Plànol postes de salvament i socorrisme, punts accessibles, lavabos i punts d’informació de qualitat

Enllaços d’interés

Turisme Benicàssim-platges: descripció i galeria fotogràfica
Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Qualitat de l’aigua i de l’arena

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge és l’organisme responsable del control i vigilància de la qualitat de les aigües de bany a la Comunitat Valenciana, a través del Programa de vigilància i control de les zones de bany, que es basa en els criteris establits per la legislació vigent. Durant la temporada de bany, ha d’informar de la valoració que se n’ha fet tant a la població en general com a ajuntaments i al Ministeri de Sanitat i Política Social.

Les activitats que s’inclouen dins del Programa de control de les aigües de bany són:

 • Control analític de les aigües de bany i posterior qualificació sobre la base de la legislació.
 • Control analític de les lleres que aboquen a la mar i que es puguen causar un possible impacte en la qualitat de les aigües de bany.
 • Inspecció visual de les zones de bany, en la qual es valoren: l’aspecte de l’aigua, la neteja de l’arena i l’estat dels accessos i infraestructures.

La temporada de bany comprén des de l’1 de juny al 15 de setembre. La legislació vigent en aquest moment obliga a realitzar controls durant la temporada de bany amb una periodicitat quinzenal, més un mostreig 15 dies abans de començar la temporada.

Els aspectes que es valoren de la zona de bany són:

 • Resultats analítics dels paràmetres microbiològics analitzats en l’aigua de bany.
 • Característiques de l’aigua: coloració, transparència, la presència o no de residus flotants, olis, bromeres i algues.
 • Característiques de l’arena i la presència de deixalles dels banyistes, els d’origen marí, de quitrà, d’algues, la presència d’animals o de vehicles.

Per al control analític eficaç, s’usen punts de mostreig en les zones de més afluència de banyistes, on puga oferir una informació representativa de la qualitat de la zona de bany. Amb els resultats obtinguts es fa una valoració, i per a cadascun dels aspectes valorats s’atorga una qualificació a la zona de bany entre les següents:

EXCEL·LENT – BONA – SUFICIENT – INSUFICIENT

Els resultats de les analísis de les cinc platges són exposats en els cartells anunciadors distribuïts pel passeig marítim.

Documents

Qualitat d’aigües de bany

Banderes de senyalització

Les banderes d’habilitació per al bany que onegen a les nostres platges, determinaran l’aptitud de les condicions de les aigües per al bany. A fi de procurar una visibilitat adequada, la grandària mínima de la bandera serà d’1 × 1,50 metres, situada sobre el pal a una altura mínima de 3 metres.

Les banderes es classificaran per colors, amb els següents significats:

 1. Verda: Apta per al bany.
 2. Groga: Precaució. Permetrà el bany amb unes certes restriccions. Prevé d’un cert perill en el bany derivat de les condicions de la mar observades o a causa de l’existència d’animals, elements flotants, contaminació o altres circumstàncies de risc per a la salut de les persones.
 3. Roja: Prohibit el bany. Prevé d’un greu perill en el bany per a la vida o salut de les persones, bé siga per les condicions de la mar o per l’existència d’animals, elements flotants, contaminació o altres circumstàncies de risc per a la salut de les persones.

Banderes Blaves

La Bandera Blava és un guardó internacional que concedeix anualment la Fundació d’Educació Ambiental (FEE). Aquesta campanya es desenvolupa anualment en més de 30 països de tres continents, predominantment europeus, de manera independent, voluntària i amb la participació de més de mil municipis litorals. Aquest guardó ha de renovar-se cada any.

Any rere any, les cinc platges del litoral de Benicàssim són guardonades amb aquest preuat reconeixement com a símbol identificatiu d’una alta qualitat ambiental i uns bons serveis i seguretat per als usuaris.

La Bandera Blava en una platja reconeix i estimula l’esforç dels ajuntaments per aconseguir que les platges del seu municipi complisquen determinats criteris normatius (Llei de costes, Directiva d’aigües de bany, Directiva d’aigües residuals urbanes, etc.), neteja i seguretat, i compta així mateix amb una informació i gestió ambiental adequades.

La concessió de la Bandera Blava per a les platges es basa en els següents aspectes:

 1. Qualitat de l’aigua: La qualitat exigida per a les aigües ha de ser ÒPTIMA (qualificació 2), segons la classificació establida pel Ministeri de Sanitat i Consum.
 2. Seguretat i accessibilitat: Presència de salvament i socorrisme, telèfons d’emergència o equipament contra incendis, així com accessibilitat a la platja per a persones amb discapacitat.
 3. Serveis, instal·lacions i gestió: serveis higiènics nets i adaptats per a persones amb discapacitat, papereres, neteja regular de l’arena, vigilància, transports públics, compliment de la normativa de protecció del litoral, absència d’abocaments a la mar en la zona de la platja, compliment en el municipi de la Directiva comunitària d’aigües residuals, etc.
 4. Educació i informació ambiental: Informació sobre la qualitat de les aigües durant la temporada de bany, normes de comportament en l’entorn litoral, consciència ambiental i participació en activitats sobre medi ambient litoral, programes d’educació ambiental a les escoles locals i amb els operadors turístics, aules de naturalesa, etc.

Normes generals d’ús

L’ús de les platges és lliure, públic i gratuït per als usos comuns i concordes amb la seua naturalesa, i sempre que es faça d’acord amb les lleis i reglaments vigents, especialment en l’Ordenança municipal de seguretat i gaudi i aprofitament del litoral municipal de Benicàssim.

 • No es permet donar un ús diferent al que els és propi a les dutxes, llava-peus, lavabos, així com netejar els utensilis de cuina, llavar-se amb sabó, gel o xampú o qualsevol altre producte detergent.
 • Faça servir els llavapeus i les dutxes només durant el temps necessari i estalvie l’aigua.
 • No està permés als usuaris de la platja o de l’aigua de mar llançar cap classe de residus a la platja o a la mar, com ara restes de menjar, llandes, botelles, cigarrets, corfes de pipes, etc. així com deixar-hi abandonats mobles, carrets, palets, botelles, envasos de plàstic, bosses, caixes, embalatges, etc., que hauran de depositar-se en les papereres o contenidors instal·lats.
 • Les puntes dels cigarrets no són biodegradables; apague-les, alce-se-les i tire-les a les papereres.
 • Complisca els advertiments dels senyals i la normativa litoral, i especialment, amb les banderes de senyalització d’habilitació per al bany, amb les recomanacions del personal de Creu Roja, amb la Policia Local i amb el personal municipal responsable de la neteja i del manteniment.
 • Respecte la tranquil·litat i el descans dels altres.
 • No està permés acampar.
 • Use adequadament els lavabos públics.

Infraestructures i serveis

PASSAREL·LES: S’instal·len per a afavorir i millorar l’accés a dutxes i llavapeus i per a facilitar als usuaris l’accés a la mar. Es col·loquen amb caràcter desmuntable, encara que una part es deixa instal·lada tot l’any. La quantitat de passarel·les va en funció de les condicions de l’entorn i del nombre d’usuaris, però sempre hi haurà un mínim de 10 metres des del passeig en direcció a la mar. Vegeu els plànols d’ubicació.

No poden aplegar fins a la vora de la mar perquè impedirien el pas dels vehicles de neteja.

DUTXES I LLAVAPEUS: Es col·loquen amb caràcter permanent i estan actius tot l’any. S’instal·len sobre plataforma de formigó i tenen un sistema de desguàs amb pou drenant o fossa filtrant. No està permés usar-hi sabó ni detergents. En temporada alta es netegen diàriament, es desinfecten setmanalment i se’ls faran controls microbiològics.

PAPERERES: Es col·loquen al final de les passarel·les per a facilitar-ne l’ús. S’instal·len cada 50 metres com a mínim.

TERNES: Les papereres de tres elements es col·loquen en punts estratègics en funció de les condicions de l’entorn i del nombre d’usuaris.

PUNTS ACCESSIBLES: Consten del següent mobiliari adaptat: lavabo, dutxa, vestidor i zona d’ombra. És complementari el servei d’atenció al discapacitat, monitors i cadires amfíbies. L’itinerari per als vianants del passeig marítim està adaptat amb una rampa d’accés amb un pendent màxim del 6% i un ample mínim d’1,8 metres. Es reserven places d’estacionament per a PMR en els accessos a aquests punts.

ÀREES LUDICOESPORTIVES: A les platges de Benicàssim disposem d’una àmplia gamma d’àrees de jocs infantils (de 3 a 7 anys) i juvenils (de 8 a 14 anys). A més, existeixen diverses zones amb infraestructures per a practicar esports com el voleibol platja, futbol platja, bàsquet platja i rugbi platja.

SENYALITZACIÓ: Es col·loca en el passeig marítim per a indicar els serveis i les pautes de comportament a la platja, especialment les prohibicions. A més, hi ha senyalització marítima d’eixida i entrada d’embarcacions.

ACCESSOS: La neteja i agranada de les escales i rampes d’accés a les platges correspon a l’empresa concessionària de la neteja viària.

ABALISAMENT I CANALES D’ENTRADA I EIXIDA D’EMBARCACIONS: S’instal·len en funció de la normativa vigent d’aplicació. Hi ha 10 punts d’entrada i eixida al llarg de tota la costa benicassuda.

Aquestes zones són les adequades per a deixar les embarcacions. Per tant queda totalment prohibit depositar embarcacions fora d’aquestes zones d’abalisament.

PLATJA VORAMAR ALMADRAVA TORRE TERRERS HELIÒPOLIS
Lavabos i WC fixos passeig 2 4 1 3* 6
WC químics arena 1 1 5
Salvament/socorrisme 1 1 1 2 5
Mòdul per a PMR
lavabo/dutxa/vestidor
1
Punt accessible 1 1 1 1
Papereres
Ternes de reciclatge 2 2 2 2 4
Dutxes 7 6 10 10 23
Llavapeus 10 9 10 18 29
Passarel·les (metres) 350 300 350 600 850
Oficina de turisme 1 1
Biblioteca de la mar 1 1
Àrea de jocs 4 2 3 2 12
Canal entrada/eixida
embarcacions
1 2 1 2 5
Quiosquet 1 2 1 2 5
Espigó il·luminat 1 1
Bandera blava
Q-qualitat
ISO 14.001

*Els lavabos de la platja dels Terrers són tots accessibles per a PMR i se situen dos en la zona del Botavara i un altre en la passarel·la de fusta a l’altura de l’Escola de Vela.

Residus generats a les platges

Les deixalles que s’acumulen a les platges són generalment de tres classes:

 • Algues: Tenen un caràcter ocasional, especialment quan hi ha temporals o mar regirada. Es retiren i depositen en abocadors autoritzats.
 • Residus inerts: Procedents de la neteja mecànica, del rastellat i garbellat de l’arena amb les màquines netejaplatges. Estan formats fonamentalment per pedres i cudols de xicoteta grandària, plàstics, fustes i cigarrets. Aquests residus es retiren i depositen en abocador autoritzat.
 • Residus sòlids urbans: Procedents del buidatge de papereres i de la neteja manual de l’arena. Aquestes deixalles es retiren diàriament en temporada alta i són gestionats per l’empresa responsable de la recollida de fems i voluminosos.

Ocasionalment, també es depositen a les platges animals morts, taulons de fusta, bidons de plàstic… en definitiva, objectes de grans dimensions i que són gestionats adequadament en funció de la classe de deixalla.

Recursos municipals per al manteniment

Recursos municipals per a neteja i manteniment

Els recursos municipals per a la neteja i el manteniment són els següents:

1 Pala carregadora frontal
2 Tractors amb sengles màquines netejaplatges
1 Camió per a arreplegar les deixalles
2 Brigades de neteja manual, formades cadascuna per 1 camió 4×4 i 6 peons
1 Oficial de manteniment

Q de Qualitat Turística

SISTEMA DE QUALITAT TURÍSTICA ESPANYOLA- NORMES Q

El SCTE —Sistema de Qualitat Turística Espanyola— certifica el servei, les instal·lacions i la gestió de les empreses turístiques espanyoles. És una certificació de caràcter voluntari, que indica el compromís dels empresaris per a aplicar millores en la qualitat dels seus productes i serveis.

El SCTE es compon d’unes normes específiques per a cada sector; el Sistema és flexible, obert, autoregulat i voluntari.

L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) és l’organisme espanyol de certificació d’aquests sistemes de qualitat, té caràcter privat i independent.

LA MARCA DE QUALITAT TURÍSTICA

La Marca Q, l’element més visible de tot el sistema, que té com a denominació genèrica Qualitat Turística Espanyola, és comuna a qualsevol activitat relacionada amb els serveis o productes turístics. El ICTE administra i gestiona en exclusiva aquesta marca; emet l’actualització que corresponga per al seu ús i en vigila l’adequada utilització.

La Marca de Qualitat Q compleix amb una sèrie de característiques i aporta prestigi, diferenciació, fiabilitat i rigor als establiments turístics certificats.

• PRESTIGIOSA. La marca demostra el compromís de l’establiment certificat per aconseguir la plena satisfacció del client, cobreix les necessitats i supera les seues expectatives i li ofereix un servei excel·lent.

• DIFERENCIADORA. La marca només podrà obtindre-la aquells establiments que asseguren uns nivells de qualitat establits per la Norma de Qualitat de Serveis.

• FIABLE. Els mecanismes usats per a avaluar el compliment o no dels requisits sol·licitats per les Normes són independents del sector i estan dissenyats d’acord amb la normativa intersectorial.

• RIGOROSA. Per a obtindre-la és imprescindible superar unes proves de caràcter objectiu establides en els reglaments i normes.

• PROMOCIÓ davant els consumidors per les administracions. La imatge de la Marca de Qualitat Turística Espanyola, amb més de 2.000 establiments certificats amb el segell corresponent, comença a ser reconeguda en tot el país i en l’estranger. Aquest reconeixement, tant del consumidor intern com dels operadors i consumidors emissors és un objectiu primordial, i s’obtenen resultats positius.
Platges i Establiments Certificats amb la Q de Qualitat Turística pe l’ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola).

De manera gradual, el nombre d’empreses turístiques de Benicàssim que aconsegueixen la “Q” de Qualitat Turística Espanyola va augmentant entre els diferents subsectors que formen el sector turístic benicassut. Entre els establiments amb aquest distintiu destaquen:

 

Nom Adreça Data de dertificació
Bonterra Resort Avda. Barcelona, 47 31/03/03
Hotel Intur Azor *** Avda. Gimeno Tomás, 1 20/12/00
Hotel Intur Orange **** Avda. Gimeno Tomás, 9 01/12/05
Hotel Intur Bonaire **** Avda. Gimeno Tomás, 3
Hotel Voramar *** Passeig Marítim Pilar Coloma, 1 30/06/05
Oficina Municipal de Turisme de Benicàssim C/ Sant Tomàs, 74 26/11/07
Platja de l’Almadrava Passeig Marítim Pilar Coloma 21/07/09
Platja de Voramar Passeig Marítim Pilar Coloma 27/06/08
Platja de la Torre de Sant Vicent Passeig Marítim Pilar Coloma 23/07/10

ISO 14001 – Platges de Benicàssim

Els sistemes de gestió ambiental estan basats en normes de referència ISO 14000, de les quals la més estesa és la norma ISO 14001:2015.

La norma ISO 14001 estableix eines i sistemes enfocats als processos de producció i serveis de qualsevol empresa o organització, i dels efectes que d’aquests deriven al medi ambient. L’objectiu d’aquesta norma és facilitar a les empreses metodologies adequades per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental.

La norma ISO 14000 és una norma de gestió ambiental que, una vegada implantada, afectarà tots els aspectes de la gestió d’una organització en les seues responsabilitats ambientals i ajudarà les organitzacions a tractar sistemàticament assumptes ambientals, amb la finalitat de millorar el comportament ambiental i les oportunitats de benefici econòmic.

Quins beneficis ofereix la norma ISO 14001:2015?

Tindre un sistema de gestió ambiental certificat suposa per a l’empresa una sèrie de beneficis de mercat, econòmics, de millora de la imatge de l’empresa i també de la seua situació reglamentària, com per exemple:

 • L’eliminació de limitacions en el desenvolupament de l’empresa en mercats estrangers (ISO 14001 és un referencial reconegut internacionalment).
 • El compliment de requisits d’algun client.
 • La possibilitat de captar clients sensibles al tema ambiental.
 • Reducció de la despesa en energia elèctrica, combustibles, aigua i matèries primeres.
 • Estalvi en el tractament d’emissions, abocaments o residus mitjançant plans de reducció.
 • La possibilitat d’obtindre mèrits (punts) en concursos públics (en alguns casos la certificació és requisit obligatori).
 • Assegurament del control i compliment del gran nombre de requisits legals relacionats amb temes ambientals.
 • Reducció de riscos mediambientals, cosa que provoca una descompte en l’import de determinades assegurances.

Aspectes clau de la norma ISO 14001:2015

– La Norma ISO 14001 estableix mecanismes de seguiment i mesurament de les operacions i activitats que puguen tindre un impacte significatiu en l’ambient.

– El sistema de gestió ambiental ha de proporcionar un sistema de treball estandarditzat orientat a obtindre els resultats ambientals planificats. S’ha d’evitar que el sistema de gestió supose una càrrega addicional de treball. Simplement, ha de formar part de la pauta de treball habitual de l’empresa.

– L’organització ha d’assignar a un membre de l’empresa el lloc de responsable de medi ambient, les responsabilitats del qual seran implantar i mantindre la norma ISO 14001.

Totes les platges benicassudes tenen la certificació ISO 14001:2015

Documents

Certificat ISO 14001 Platges de Benicàssim