Informació general

user-icon Regidora delegada

Rosa Mari Gil

map-icon Ubicació

Casa de Cultura
Carrer Encarnación Marzà, núm. 2
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció al públic dels treballadors socials

Sol·liciteu cita.

map-icon Contacte

Telèfon: 964 300 962, ext. 255, 241
Adreça-e: serviciossociales@benicassim.org

Què fem

Als Serveis Socials de l’Ajuntament oferim informació, valorem, orientem i tramitem prestacions i recursos socials:

  • Prestacions econòmiques (renda mínima d’inserció…)
  • Recursos per a persones en situació de dependència (teleassistència, ajuda a domicili, descans familiar de cuidadors…)
  • Recursos per a persones majors (centres de dia, termalisme, programa de vacances, ajudes i subvencions…)
  • Recursos per a la infància i família (intervenció social,mediació familiar…)
  • Recursos d’inclusió social per a infància, família, immigrants, persones sense llar (recursos sociolaborals, econòmics, socials, educatius…)

Menors, família i dona

Poden ser beneficiaris de les beques de menjador escolar tots aquells alumnes residents i empadronats al municipi de Benicàssim, que estiguen escolaritzats en les escoles públiques de Benicàssim i que hagen sol·licitat amb anterioritat una beca de menjador en les escoles públiques de la localitat i la Conselleria els l’haja denegada.

CONVOCATÒRIA: 2021
Publicació bases: BOP núm. 121, de 9 d’octubre de 2021
Extracte convocatòria, BOP núm. 124, de 16 d’octubre de 2021
Fi del termini de presentació de so·licituds: fins al 8 de novembre de 2021, inclòs

Enllaç a SUBVENCIONS CONCEDIDES

Documents

01.- Bases reguladores de beques escolars de menjador en els CEIP Santa Agueda i El Palmerar curs 2020/2021
Extracte convocatòria beques de menjador escolar curs 2021-2022 en els CEIP Santa Agueda i El Palmerar
Sol·licitud de beca de menjador escolar col·legis públics CEIP Santa Agueda i El Palmerar curs 2021-2022 (annex I)

Aquestes beques de menjador es destinen als alumnes matriculats en les escoles infantils municipals durant el corresponent curs escolar, amb la finalitat de conciliar la vida laboral i familiar i cobrir aquells casos tramitats a instància dels professionals de Serveis Socials en què es detecte una situació familiar en què es valore que els menors es troben en situació de risc o desprotecció.

CONVOCATÒRIA: 2021
Publicació: BOP núm. 69, de 10 de juny de 2021
Extracte convocatòria: BOP núm. 72, de 17 de juny de 2021
Finalització del termini de presentació de sol·licituds: fins al 9 de juliol de 2021, inclòs.

Enllaç a SUBVENCIONS CONCEDIDES

 

Documents

Bases reguladores de beques de menjador en les escoles infantils municipals, curs 2021-2022
Extracte convocatòria beques escolars de menjador en les escoles municipals, curs 2021-2022
Sol·licitud de beca de menjador escoles infantils municipals

familia_monoparental

El seu objecte és regular els requisits per al reconeixement de la condició de família monoparental o en situació de monoparentalitat i el procediment d’emissió i renovació del títol de família monoparental i del carnet individual, com a documents oficials expedits per a totes les persones integrants de la unitat familiar que complisquen els requisits per a ser beneficiàries, els quals tindran validesa en tot el territori valencià.

Troba la informació ací

telefono_menor

És un número de telèfon a què pot tocar qualsevol ciutadà major o menor d’edat que pateix o coneix alguna situació de maltractament infantil.
El número de telèfon on es pot contactar qualsevol dia i a qualsevol hora és el 900100033 (gratuït)

El servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO) és una modalitat de servei que, amb la tecnologia adequada, ofereix a les víctimes de violència de gènere una atenció immediata, davant les eventualitats que els sobrevingue, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i siga quin siga el lloc en què es troben. Troba ací informació d’ajuda.

Tercera edat o majors

Teleajuda és un servei d’emergència, localització i comunicació que ajuda les persones majors a estar en sa casa amb la tranquil·litat de poder localitzar immediatament les persones de confiança si necessita ajuda.
Poden sol·licitar-lo tots aquells veïns de més de 70 anys o que estiguen convalescents, sempre que estiguen empadronats a Benicàssim.

Troba més informació ací.

Documents

Declaració responsable
Drets i obligacions dels usuaris
Model de l’informe mèdic
Sol·licitud de l’interessat
Autorització d’accés al domicili
Autorització per a la programació de la línia telefònica
Bases

ayuda_domiciliaria

Aquest servei té per objectiu afavorir la permanència de les persones majors en sa casa, prestant-los serveis de caràcter domèstic, social, personal o educatiu, que els fomenten l’autonomia i eviten el desarrelament de l’entorn. Troba la informació ací i ací.

 

Documents

Sol·licitud SAD 2021
Informe mèdic SAD

El Carnet Gent d’Or és un document destinat a la gent major. L’Ajuntament pretén fomentar la participació dels ancians en les activitats que promou, com ara les activitats culturals, educatives, d’esplai o esportives, oferint avantatges econòmics.
Se sol aplicar als titulars un descompte del 50% en aquelles activitats de gestió municipal.
Troba més informació ací.

Documents

Sol·licitud Carnet Gent d’Or

pension_no_contributiva

Les pensions no contributives són pensions de la Seguretat Social dirigides a persones que no han cotitzat mai o que no han contitzat prou per a accedir al sistema contributiu. De tota manera, cal complir uns requisits, com per exemple tindre l’edat de jubilació (65 anys complits), o un cert grau de discapacitat (65 % o més), que la unitat familiar a què pertany no supere determinats ingressos (depén de la quantiat de persones i del grau de parentiu).

Aquestes pensions es tramiten a través dels Serveis Socials municipals.

Troba més informació ací.

Detectores_humo

Campanya de prevenció d’incendis d’habitatge (Consorci de Bombers de Castelló)
Els majors de 60 anys poden sol·licitar la instal·lació gratuïta d’un detector de fums en sa casa. Cal omplir aquest qüestionari i depositar-lo en el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, la Diputació o l’Ajuntament.

Troba més informació ací.

Elevador_Silla_Ruedas

Són subvencions per a eliminar barreres arquitectòniques que tinga l’habitatge o l’edifici de la persona major que li entrebanquen la mobilitat, incloses les transformacions o reformes que contribuïsquen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat. Més informació ací.

Atenció a la dependència

És un servei de proximitat, pròxim i facilitador, dirigit a benicassuts en situació de dependència i als seus familiars. Presta informació, orientació i assessorament tècnic en relació a la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per al reconeixement de la situació de dependència i l’accés a les prestacions del sistema.

Troba més informació ací.

Discapacitat

grado_discapacidad

Podran sol·licitar el grau de discapacitat a la Comunitat Valenciana totes els ciutadans residents i empadronats en algun municipi valencià. Hauran d’aportar els corresponents informes mèdics per a demostrar qualsevol dificultat que els limite en la vida quotidiana.
La Conselleria de Benestar Social és l’encarregada de la concessió del grau de discapacitat.

Troba més informació ací.

pension_no_contributiva

La pensió no contributiva d’invalidesa assegura a tots els ciutadans en situació d’invalidesa i en estat de necessitat una prestació econòmica, assistència medicofarmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris, encara que no s’haja cotitzat o s’haja fet de manera insuficient per a tindre dret a una pensió contributiva.

La informació que necessites, ací.

Troba la informació de la Generalitat Valenciana.

És un document que acredita el titular per a usar els aparcaments reservats i gaudir dels drets que sobre estacionament i aparcament de vehicles privats que transporten persones amb mobilitat reduïda establisquen els ajuntaments, en favor de tals persones, en les seues ordenances. El model de la targeta és únic per a la Unió Europea, per això la validesa s’estén a tots els municipis valencians, espanyols i de tots els estats membres de la Unió Europea.
Legislació: DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat.

Més informació ací.

Document

Model sol·licitud targeta d’aparcament mobilitat reduïda

diversidad_funcional_ciego

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:
a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajuda destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

Troba més informació ací.

El bo social d’electricitat és un descompte en la factura elèctrica.
D’un 25% per a consumidors vulnerables que complisquen els requisits establits.
D’un 40% per a consumidors vulnerables severs que complisquen els requisits establits.
Si a més, és un consumidor en risc d’exclusió social, perquè s’està sent atés pels Serveis Socials d’una administració autonòmica o local que paguen almenys el 50% de la factura, no s’haurà de fer front a la factura elèctrica i, en cas d’impossibilitat temporal per pagar-la, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

COVID 19: Nous beneficiaris. Seran considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25% de descompte en la factura elèctrica:
En situació de desocupació,
Afectat per un expedient temporal de regulació de l’ocupació (ERTO),
En cas de ser empresari, que haja vist reduïda la jornada per motiu de cures, o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d’ingressos.

Troba més informació ací.

Prestacions socials

La Renda Valenciana d’Inclusió és un dret que garanteix uns ingressos mínims. Troba més informació ací.

pretacion_economica_individual

Les ajudes d’emergència són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què es troben les persones afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.
Tràmit: https://inclusio.gva.es/va/web/s.sociales/ayudas-de-emergencia-social
Enllaç a l’Ordenança (Ordenança municipal reguladora de les prestacions no periòdiques)

apoyo_ingreso_minimo

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a previndre el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen a soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tinguen recursos econòmics bàsics per a cobrir les necessitats bàsiques.
Ací tens més informació.

Immigrants

gente_inmigracion

És un document per a acreditar la integració social en el procediment d’obtenció d’una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per raons d’arrelament social.
Enllaç a Generalitat.
Mès informació ací.

vivienda_reagrupamiento_familiar

Aquest informe preceptiu serveix per a acreditar l’adequació de l’habitatge en el procés d’obtenció d’una autorització de residència per reagrupació familiar.
Enllaç a Generalitat
Més informació ací.