Informació general

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Calle Metge Segarra, 4, 2a planta
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
(Sol·liciteu cita).

map-icon Contacte 

Telèfon: 964 300 962
Adreça-e: urbanismo@benicassim.org

Informació pública d’Urbanisme

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ Nº 79 DEL PGOU

1.- 20230905_23-09-04 DIE [v6_SEPT-23]

2.- 20230905_23-09-04 EIP [v6_SEPT-23]

3.- 20230905_23-09-04 PPP [v6_SEPT-23]

4.- 20230914_23-09-14 VP-MP [v7_SEPT-23]-2

 

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL SECTOR PONTAZGO

MEMÒRIA PAI

1.- 2023_03_06 MEMÒRIA PAI SECTOR PONTAZGO fdo

2.- Annex 1 Memòria PAI Plànol Ordenació

3.- Annex 2 Memòria PAI Plànol Superfícies Externes

4.- Annex 3 Memòria PAI Inventari preliminar const-plantacions mar22_fdo

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

5.- 18URB066 EIP PPP_Sector Pontazgo

6.- 18URB066 Estudi Acústic SectorPontazgo abril21

7.- Pla Parcial Pontazgo març23_fdo-1

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ PONTAZGO

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

8.- 18URB066 Projecte d’urbaniztacio DOC 1 Memòria i annexes

9.- 18URB066 Projecte d’urbanització DOC 2 Plànols

10.- 18URB066 Projecte d’urbanització DOC 3 Plec

11.- 18URB066 Projecte d’urbanització DOC 4 Pressupost

 

RECOLLIDA DE PLUVIALS BARRANC SANTA ÀGUEDA I CANTALLOPS

12.- URB066 Separata Cantallops-SantaAgueda març 2023

 

SEPARATA ELÈCTRICA

13.- 18URB066 Alimentador febrer 2023

14.- 18URB066 ANELL MITJANA TENSIÓ febrer 2023

15.- 18URB066 CT1 febrer 23

16.- 18URB066 CT3 febrer 23

17.- 18URB066 CT4 febrer 23

18.- 18URB066 CTR Nº2 febrer 23

19.- 18URB066 DESVIAMENT LAMT DOBLE CIRCUÏT EXISTENT febrer 2023

20.- 18URB066 LSBT CT1 febrer 23

21.- 18URB066 LSBT CT2 febrer 23

22.- 18URB066 LSBT CT3_febrer 23

23.- 18URB066 LSBT CT4 febrer 23

24.- 18URB066 LSMT DE CT3 A EMPALMAMENTS febrer 2023

25.- 18URB066 separata enllumenat FEBRER 23

 

PROPOSICIÓ JURÍDIC ECONÒMICA

26.- 20230508 PJE SECTOR PONTAZGO_honoraris desglossats

27.- Annex 2 PJE Memòria sostenibilitat econòmica

28.- Annex 3 PJE Memòria Viabilitat Econ

29.- Annex nº1 MVE Certificat_Informe Mercat_ARCO

30.- Informe aclaració PAI 23_1

31.- Informe aclaracio PAI 23_2

 

 

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ FERRANDIS SALVADOR, 192

– Anunci d’Informació pública

– Programa d’actuació integrada UE Ferrandis Salvador 192 del PGOU

– Memòria del projecte d’urbanització

– Projecte de reparcel·lació voluntària PAI UE Ferrandis Salvador

 

SOMETIMENT A CONSULTA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 81

1.- Decret 2024-1423 Sometiment a consulta esborrany pla i document inicial estratègic

2.- Document inicial estratègic MODIFICACIÓ PUNTUAL 81_2024

3.- Esborrany de Pla MODIF PUNTUAL 81_2024. Nou apartat 5.43.1.c construccions per damunt de l’altura de cornisa

Sol·licitud d’informació urbanística

Què és?
Amb aquest tràmit es pot sol·licitar informació sobre el règim urbanístic aplicable a les parcel·les del terme municipal.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada.

On es tramita?
En la Secció de Planejament de l’Ajuntament de Benicàssim. C/ Metge Segarra 4.

Documentació a aportar

 • Acreditació de la representació, si és el cas.
 • Justificació de pagament electrònic o còpia del document d’ingrés de l’autoliquidació de la taxa (model 18).
 • Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé immoble (web del cadastre)

Termini de resolució: Un mes des de la presentació de la sol·licitud. Es respondrà al ciutadà per escrit mitjançant notificació personal.

Com es tramita?
Els tràmits a realitzar davant el Departament de Planejament es podran realitzar de manera en línia o presencial.

Opció 1: Tramitació en línia (cal tindre un certificat digital).

 1. Pagueu la taxa fent clic ací. Alceu-vos el justificant de pagament, ja que després haureu d’adjuntar-lo en el tràmit de la seu electrònica.
 2. Obtingueu la consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé immoble a través de la web de cadastre fent clic ací. Alceu-vos el PDF, per a adjuntar-lo després en el tràmit de la seu electrònica.
 3. Accediu ací al tràmit de la seu electrònica (Catàleg de tràmits / Urbanisme i habitatge / Sol·licitud d’informació urbanística).

Opció 2: Tramitació presencial; es fa en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.

Per a descarregar el plànol del PGOU, feu clic ací.

Declaració responsable obra menor

On es tramita?
En la Secció d’Obres de l’Ajuntament de Benicàssim. C/ Metge Segarra 4.

Documentació a aportar:

 1. Acreditació de la representació, si escau.
 2. Justificació de pagament de l’impost i la taxa municipals corresponents [ICIO (3,5% s/ PEM); Taxa per serveis urbanístics (0,65% s/PEM, mínim taxa 36,06 €) Pose’s en contacte amb Gestió Tributària per a sol·licitar autoliquidació. TLF: 964300962 Ext: 225. Guarde el justificant de pagament que adjuntarà en tràmit de la seu electrònica.
 3. Pressupost detallat de l’obra (PEM) desglossat per conceptes, incloent mà d’obra i materials.
 4. Justificant d’admissió de residus en el qual conste que els residus de construcció i demolició generats en l’obra es depositaran en abocador autoritzat o planta de tractament per a la seua valorització.
 5. Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé immoble(web cadastre) Prema Ací. Guardar PDF obtingut que s’adjuntarà en el tràmit de la seu electrònica.

A més, depenent de cada supòsit:

 • Si hi ha ocupació de la via pública (contenidor, bastida, plataforma, treballs verticals, etc): Justificant de pagament de la Taxa per Ocupació de Via Pública (7 €/m² i mes).
 • Si les obres afecten barandats interiors:
  • Canvis de distribució: Croquis de l’estat actual i estat reformat.
   • Si hi ha redistribució integral de l’habitatge: projecte signat per tècnic competent (amb declaració responsable del Tècnic i certificat del Col·legi Oficial).
   • Si les obres afecten la façana:
  • Fotografia de la façana indicant l’element a modificaren.
  • En cas d’utilitzar bastida, plataforma elevadora, camió cistella, treballs verticals, etc.,: aportar certificat d’instal·lació signat per tècnic competent i visat (o amb la documentació que substitueix al visat: declaració responsable del Tècnic i certificat del Col·legi Oficial).
  • En tancaments envidrats de terrassa: acord de la comunitat de propietaris amb adopció d’un tipus únic per a tota la façana.

   • En cas d’obertura de rasa en via pública: indicar els metres lineals de rasa.
   • En cas d’obres en local destinat a activitat:
  • Indicar l’ús.
   – En el cas d’obres per a implantació d’una futura activitat que manque de la preceptiva llicència: certificat de compatibilitat urbanística de l’activitat a realitzar.
   Documentacion opcional: aportar pla de situacion PGOU: al qual pot accedir Ací. Web de l’Ajuntament de Benicàssim/ CIUTAT/ PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA.

Com es tramita?
Els tràmits a realitzar davant el Departament de Planejament es podran realitzar de forma en línia o presencial.

Opció 1: Per a la tramitació en línia és necessari certificat digital.

 1. Obtinga la documentació que requerisca segons la mena d’obra tal com li hem indicat anteriorment.
 1. Tràmit de la seu electrònica. Ací. (catàleg de tràmits / urbanisme i habitatge / Declaració responsable obra menor)

Opció 2: La realització del tràmit de manera presencial es durà a terme en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.)

Llicència d’obra menor

Regulat en l’article 232 del DECRET LEGISLATIU 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Tipus d’obra a realitzar:

 1. Llicència d’obra menor en edifici catalogat o en tràmit de catalogació (mera reforma que no supose alteració estructural de l’edifici).
 2. Llicència d’obra menor per a treballs de manteniment de l’edificació que requereix col·locació de bastimentada en via pública.
 3. Llicència d’obra menor per a legalització requerida en expedient de disciplina urbanística: Exp. núm. DU . Llicència de moviments de terra, abancalamientos, obertura de pou, etc.
 4. Llicència per a tala i abatiment d’arbres (no esdevinga impost ni taxa). Instal·lació de línia elèctrica, telefònic o similar quan afecte domini públic.
 5. Reparació de conduccions en subsol quan afecte domini públic (OBERTURA DE RASA)
 6. Uns altres.

Caldrà indicar en la sol·licitud si precisa d’ocupació de via pública, amb: contenidor / bastida / plataforma elevadora / uns altres: ,els m² i durant un termini d’un mes o els mesos que es van a ocupen.

Punt 1 : DOCUMENTACIÓ EXIGIDA:

 1. Acreditació de la representació, si escau.
 2. Justificació de pagament de l’impost i la taxa municipals corresponents [ICIO (3,5% s/ PEM); Taxa per serveis urbanístics (0,65% s/PEM, mínim taxa 36,06 €) Pose’s en contacte amb Gestió Tributària per a sol·licitar autoliquidació. TLF: 964300962 Ext: 225. Guarde el justificant de pagament que adjuntarà en tràmit de la seu electrònica.
 3. Pressupost detallat de l’obra (PEM) desglossat per conceptes, incloent mà d’obra i materials.
 4. Justificant d’admissió de residus en el qual conste que els residus de construcció i demolició generats en l’obra es depositaran en abocador autoritzat o planta de tractament per a la seua valorització.
 5. Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé immoble (web cadastre) Prema Ací. Guardar PDF obtingut que s’adjuntarà en el tràmit de la seu electrònica.

A MÉS EN CAS DE:

 • Ocupar la via pública amb contenidor, bastida, plataforma elevadora, materials de construcció, etc. serà necessari aportar el justificant de pagament de la taxa per ocupació de via pública (7 €/m² i mes)
 • En cas d’obertura de rasa en la via pública: Indicar els metres lineals de rasa: m.l.
  • Justificant pague garantia (fiança/aval), segons valoració del tècnic municipal.
  • Pla del traçat per on discorrerà la rasa a escala que siga comprensible, delimitant-lo convenientment.
 • En cas d’obres en local destinat a activitat: indicar l’ús.
 • En cas d’obres que afecten barandats interiors: Serà necessari croquis de l’estat actual de la planta i de l’estat reformat.
 • En cas d’obres de reforma de buits de façana (obertura o eixample de buits): Serà necessari projecte de reforma signat per tècnic competent i visat col·legial.
 • En cas d’obres que afecten façana: (Tancaments de terrasses, pintura o reparacions en façana, canvi de portes o finestres, etc):
 1. Serà necessària fotografia que reculla tota la façana, indicant quin és l’element a modificar.
 2. En cas d’utilitzar bastida, plataforma elevadora, camió cistella, treballs verticals, etc., aportar certificat d’instal·lació signat per tècnic competent i visat (o amb la documentació que substitueix al visat: declaració responsable i certificat del Col·legi Oficial).
 3. En tancaments envidrats de terrasses de caràcter lleuger i desmuntable, acord de la comunitat de propietaris amb adopció d’un tipus únic per a la tota la façana de l’edifici.

Com es tramita?

Els tràmits a realitzar davant el Departament d’Obres es podran realitzar de manera en línia o presencial.

Opció 1: Per a la tramitació en línia és necessari certificat digital.

 1. Obtinga la documentació que requerisca segons la mena d’obra tal com li hem indicat anteriorment en el Punt 1.
 2. Tràmit de la seu electrònica. Ací. (catàleg de tràmits / urbanisme i habitatge / Declaració responsable obra menor)

Opció 2: La realització del tràmit de manera presencial es durà a terme en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.

Llicència d’obra major

On es tramita?
En la Secció d’Obres de l’Ajuntament de Benicàssim. C/ Metge Segarra 4.

Punt 1. Documentació a aportar:

 • Un projecte d’obres d’edificació signat i visat pel Col·legi Oficial corresponent i un altre digitalitzat.
 • El projecte bàsic podrà estar visat o, amb la documentació que substitueix al visat: model municipal declaració responsable del tècnic i certificat del Col·legi Oficial.
 • Aportar documentació gràfica en suport informàtic obert DWG, de les envolupants en les quals es definisquen els polígons tancats utilitzats per al compute de l’ocupació i edificabilitat, amb les seues corresponents plantes de distribució.
 • En cas de comparéixer a través de representant, haurà d’acreditar la condició de representant mitjançant autorització del promotor o poder de representació.
 • Justificant del pagament de l’impost i la taxa municipals corresponents [ICIO (3,5% s/PEM); Taxa per serveis urbanístics (0,65% s/PEM, mínim taxa 36,06 €)]Pose’s en contacte amb Gestió Tributària per a sol·licitar autoliquidació. TLF: 964300962 Ext: 225. Guarde el justificant de pagament que adjuntarà en tràmit de la seu electrònica.
 • Estadística d’edificació i habitatge (model E.V.-1) del Ministeri de Foment.
 • Aportar pla de situació PGOU: al qual pot accedir Ací.

DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA, SI ESCAU:

 • Projecte d’Urbanització i garantia de les obres d’urbanització: Obligació de dotar als terrenys sobre els quals se situa l’edificació dels serveis urbanístics bàsics.
 • El projecte d’execució haurà d’estar visat o justificar la seua presentació en el Col·legi Oficial corresponent.
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
 • Estudi de gestió de residus.
 • Projecte d’Infraestructura Comuna de Telecomunicacions, visat pel Col·legi Oficial corresponent.
 • Projecte d’Urbanització visat pel Col·legi Oficial corresponent, per duplicat Títol que habilita per a la construcció (escriptura de propietat, dret de superfície, …)
 • Autoritzacions d’administracions sectorials (Costas, Carreteres, Confederació Hidrogràfica)
 • Alineacions Oficials.
 • Certificació Eficiència Energètica.

Com es tramita?

Els tràmits a realitzar davant el Departament d’obra es podran realitzar de manera en línia o presencial.

Opció 1:Per a la tramitació en línia és necessari certificat digital.

 1. Obtinga la documentació que requerisca segons la mena d’obra tal com li hem indicat anteriorment en el Punt 1.
 1. Tràmit de la seu electrònica. Ací. (catàleg de tràmits / urbanisme i habitatge / Llicència obra major)

Opció 2: La realització del tràmit de manera presencial es durà a terme en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.

Declaració responsable d’obra major

Declaració responsable per a l’exercici d’obres de modificació o reforma que afecten l’estructura o a l’aspecte exterior i interior, que no suposen ampliació ni obra de nova planta (obra major).

(Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge)
Classe d’obra: Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura o l’aspecte exterior i interior de les construccions, edificis i instal·lacions de tota mena, qualssevol que siga el seu ús, que no suposen ampliació ni construcció de nova planta, ni afecten construccions protegides o elements catalogats.

Punt 1 DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

 • En cas de comparéixer a través de representant, heu d’acreditar la condició de representant mitjançant autorització del promotor o poder de representació.
 • Projecte tècnic redactat per tècnic projectista competent i visat pel col·legi oficial corresponent o, amb la documentació que substitueix el visat: model municipal i certificat del col·legi oficial. Aporteu la documentació gràfica en suport informàtic obert (DWG), en el qual es definisquen els polígons tancats usats per al còmput de l’ocupació i edificabilitat.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Estudi de gestió de residus.
 • Justificant del pagament de l’impost i la taxa municipals corresponents [ICIO (3,5% s/PEM); taxa per serveis urbanístics (0,65% s/PEM, mínim taxa 36,06 €)]
 • Designació de tècnic director de l’obra i tècnic director de l’execució de l’obra (si escau). L’escrit de designació de la direcció facultativa disposarà del visat dels col·legis professionals corresponents o, amb la documentació que substitueix al visat: model municipal i certificat del col·legi oficial.
 • OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR: En cas positiu, no podrà ocupar-se la via pública fins que es dispose de la resolució que hi habilite.

Com es tramita?

Els tràmits del Departament d’Obres es poden fer en línia o presencialment.
Opció 1: Per a la tramitació en línia cal tindre un certificat digital.
Obtingueu la documentació requerida segons la classe d’obra, tal com s’indica més amunt, en el punt 1.
Aneu al tràmit en la la seu electrònica (ací: Catàleg de tràmits / Urbanisme i Habitatge / Declaració responsable d’obra major).
Opció 2: El tràmit presencial es fa en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.

Declaració responsable de primera ocupació

Punt 1 DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 1. En cas de comparéixer a través de representant, autorització del promotor o poder de representació.
 2. FOTOGRAFIES en suport digital, en color i amb indicació de la data, en les quals s’aprecie la situació dels vials que confronten amb la parcel·la, que descriguen completament l’edificació
 3. ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA
 4. CERTIFICAT FINAL D’OBRA I D’INSTAL·LACIONS, concorde amb la legislació aplicable en matèria d’ordenació de l’edificació, expedit per la direcció facultativa i visat pels col·legis professionals corresponents, i en el qual declare de manera expressa la conformitat de les obres executades amb el projecte autoritzat pel títol habilitant de les obres corresponents, amb les modificacions aprovades, si escau.
 5. CERTIFICAT FINAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ, en el seu cas, quan s’hagueren mamprés simultàniament amb les d’edificació
 • EN CAS D’INTERVENCIÓ TOTAL EN EDIFICACIONS CATALOGADES O AMB PROTECCIÓ HISTORICOARTÍSTIC O AMBIENTAL O PARCIALS QUE AFECTEN ELEMENTS PROTEGITS
  Informes preceptius previs, conformement amb la normativa d’aplicació o, si escau, certificat administratiu del silenci produït.

DOCUMENTS QUE LA PERSONA PROMOTORA MANIFESTA TINDRE I QUE PODRAN SER REQUERITS PERQUÈ ELS COMPROVE L’ADMINISTRACIÓ

 1. CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS dels diferents elements de l’obra, exigits pel Codi tècnic de l’edificació, subscrit per la persona tècnica redactora del projecte i visat pel corresponent col·legi professional o còpia del contracte de manteniment dels equips de prevenció i extinció d’incendis.
 2. CERTIFICAT D’AÏLLAMENT ACÚSTIC i documentació justificativa dels mesuraments d’aïllament acústic fets, subscrit per les següents persones: constructora, promotora i tècnics directors de l’obra.
 3. CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de l’edifici de nova construcció (NOMÉS exigible per a edificis amb llicència d’edificació sol·licitada amb posterioritat al 1/11/2007).
 4. Document expedit per les companyies i entitats subministradores que acredite la DISPONIBILITAT DE SUBMINISTRAMENT DEFINITIU o d’haver abonat els drets de connexions generals de serveis i que aquests serveis estan en disposició de ser contractats, o qualsevol altre mitjà que permeta deixar-ne constància.
 5. CERTIFICAT signat per la persona promotora i l’empresa gestora autoritzada acreditatiu del destí final dels RESIDUS GENERATS EN L’OBRA.

EN CAS D’EDIFICACIÓ PLURIFAMILIAR. ÉS NECESSARI: INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ:

 • Butlletí d’instal·lació i protocol de proves, i en cas de més de 20 habitatges, certificat signat i visat en el qual ha de constar segell de presentació davant la Prefectura Provincial de Telecomunicacions.

Observeu els annexos del Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges.

Declaració responsable per a la segona o successives ocupacions d’habitatges.

Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges.

Regulat pel Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges.

EN TOT CAS:

 • En cas de comparéixer a través de representant, heu d’acreditar la condició de representant mitjançant autorització del promotor o poder de representació.
 • Certificat de la persona facultativa competent que l’edifici o, si és el cas, la part d’aquest susceptible d’un ús individualitzat, s’ajusta a les condicions que van suposar l’atorgament del títol habilitant anterior al que se sol·licita.

DOCUMENTACIÓ APORTAR, SI ÉS EL CAS:

 • Llibre de l’edifici corresponent, quan així estiga exigit per la normativa d’aplicació.
 • Informe d’avaluació de l’edifici, quan així estiga exigit per la normativa d’aplicació.

Cèdula de garantia urbanística

Què és?
Sol·licitud d’informació sobre zonificació i classificació urbanística. Té una vigència d’un any així com el seu termini màxim de vigència d’un any.

Qui el pot demanar?
Propietaris de les parcel·les.

On es tramita?
En la Secció de Planejament de l’Ajuntament de Benicàssim: c/ Metge Segarra, 4.

Documentació que cal aportar

 1. Acreditació de la representació, si és el cas.
 2. Justificació de pagament electrònic o còpia del document d’ingrés d’autoliquidació de la taxa (model 18).
 3. Acreditació de la titularitat de la parcel·la.
 4. Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé en immoble (web de Cadastre).

Termini de resolució: Un mes des de la presentació de la sol·licitud. Es respondrà al ciutadà per escrit mitjançant notificació personal.

Com es tramita?
Els tràmits del Departament de Planejament es podean fer en línia o presencialment.

Opció 1: Per a la tramitació en línia cal tindre certificat digital.

 1. Pagueu la taxa fent clic ací. Alceu-vos el justificant de pagament per a poder adjuntar-lo més tard en el tràmit de la seu electrònica.
 1. Obtingueu la consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé immoble a través de la web de cadastre (ací). Alceu-vos el PDF per a poder-lo adjuntar en el tràmit de la seu electrònica.
 1. Aneu al tràmit en la seu electrònica (ací: Catàleg de tràmits / Urbanisme i Habitatge / Sol·licitud de cèdula de garantia urbanística).

Opció 2: El tràmit presencial es fa en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.

Com es descarrega el plànol del PGOU? Fent clic ací.

Sol·licitud d’informació als serveis urbanístics

Què és?
Sol·licitud d’informació sobre quins són les condicions que ha de complir una parcel·la per a tindre la condició jurídica de solar: accés rodat pavimentat, subministrament d’aigua potable i energia elèctrica, clavegueram, voreres i enllumenat públic.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada.

On es tramita?
En la Secció de Planejament de l’Ajuntament de Benicàssim. C/ Metge Segarra, 4.

Documentació que cal aportar

 1. Acreditació de la representació, si és el cas.
 2. Justificació de pagament electrònic o còpia del document d’ingrés d’autoliquidació de la taxa (model 18).
 3. Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé immoble (web de Cadastre).

Termini de resolució: Un mes des de la presentació de la sol·licitud. Es respondrà al ciutadà per escrit mitjançant notificació personal.

Com es tramita?
Els tràmits del Departament de Planejament poden ser en línia o presencials.

Opció 1: Per a la tramitació en línia cal tindre un certificat digital.

 1. Pagueu la taxa fent clic ací. Alceu-vos el justificant de pagament per a poder adjuntar-lo més tard en el tràmit de la seu electrònica.
 1. Obtingueu la consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé immoble a través de la web de Cadastre (ací). Alceu-vos el PDF per a poder-lo adjuntar més tard en el tràmit de la seu electrònica.
 1. Aneu al tràmit en la seu electrònica (ací: Catàleg de tràmits / Urbanisme i Habitatge / Sol·licitud d’informació serveis urbanístics).

Opció 2: El tràmit presencial es fa en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.

Com es descarrega el plànol del PGOU? Fent clic ací.

Guals

Punt 1 QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’APORTAR?
Alta de gual

 1. Justificant del pagament de la taxa per llicència de gual permanent (30 € per m.l./any) i justificant del pagament de la taxa per adquisició de la placa (10,52 €). Per a pagar, poseu-vos en contacte amb el departamento del Servei d’Informació Ciuitadana (SIC). Telèfon 964300962, ext: 211, 287, 288, 289 i 290.
 2. Acreditació de la propietat de l’immoble (fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI o de l’escriptura de propietat).
 3. En cas de comunitats de propietaris, fotocòpia de l’acta de la Junta General on conste l’acord de sol·licitud de gual.
 4. En cas de comparéixer a través de representant, acrediteu la condició de representant amb una autorització del sol·licitant o un poder de representació.
 5. Obtingueu la consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals del bé immoble a través de la web de cadastre (ací). Alceu el PDF per a poder-lo adjuntar més tard en el tràmit de la seu electrònica.

Baixa de gual

 1. Cal entregar la placa del gual quan presenteu la sol·licitud de baixa.
 2. En cas de no lliurar-la, heu d’adjuntar una declaració jurada de no disposar de la placa per haver sigut sostreta de la seua ubicació.

Canvi de titularitat de gual

 1. Escriptura de compra-venda/herència/donació, etc., que vos acredite com a propietaris de l’immoble, o còpia del rebut de l’IBI a nom del sol·licitant.

Duplicat de placa de gual

 1. En cas de robatori de la placa antiga:
  1. Justificant del pagament de la taxa per adquisició de la placa (10,52 €).
  2. Declaració jurada de no disposar de la placa antiga per haver sigut sostreta de la seua ubicació.
 2. En cas de deterioració de la placa antiga:
  1. Justificant del pagament de la taxa per adquisició de la placa (10,52 €).
  2. Heu de lliurar la placa antiga en el moment d’arreplegar la nova.

Ampliació de gual per a col·locació de jardineres

 1. Justificant de pagament de la taxa pels metres a ampliar el gual (normalment un metre per cada costat (2 metres lineals).
 2. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca danys a persones (quantia: 60.101,22 €) i danys materials a vehicles (24.040,49 €).
 3. Justificant d’estar al corrent del pagament del rebut d’aquesta pòlissa d’assegurança (rebut pagat de l’any en curs).

QUI POT SOL·LICITAR UN GUAL? El propietari, o bé el representant degudament acreditat.
TERMINI PER A SOL·LICITAR EL GUAL: Tot l’any.
SOL·LICITUD: Sol·licitud de llicència de guals: alta / ampliació / baixa / canvi de titular / duplicat.

Com es tramita?
En el Departament d’Obres els tràmits poden ser en línia o presencials.

Opció 1: Per a la tramitació en línia cal tindre un certificat digital.

 1. Obtingueu la documentació necessària segons la classe de sol·licitud de gual d’acord amb el punt 1.
 2. Aneu al tràmit en la seu electrònica (ací: catàleg de tràmits / Urbanisme i Habitatge / Sol·licitud gual).

Opció 2: El tràmit presencial es fa en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.

Com es descarrega el plànol del PGOU? Feu clic ací.

Pas de vehicles de més de 10tn

OMPLIU LA INSTÀNCIA AMB LES SEGÜENTS DADES
Autorització de pas de vehicles de més de 10 Tn

 • Dades del sol·licitant
 • Matrícula del vehicle
 • PMA
 • Dades de l’obra (núm. expedient d’obra, emplaçament de l’obra, descripció de l’obra)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR AMB LA INSTÀNCIA

 • Justificant pague de la taxa (9€ per vehicle/s i any)
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Itinerari del vehicle

Com es tramita?
Els tràmits del Departament d’Obres es poden fer en línia o presencialment.

Opció 1: Per a la tramitació en línia és necessari certificat digital.

 1. Obtingueu la documentació que necessitareu segons es diu més amunt.
 1. Aneu al tràmit de la seu electrònica (ací: catàleg de tràmits / urbanisme i habitatge / Autorització de pas de vehicles de més de 10 Tn).

Opció 2: El tràmit presencial es fa en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament.