Promoció Econòmica i Ocupació Social (AODL)

user-icon Regidora delegada

Vanessa Batalla Latorre

map-icon Contacte
Tel.: 964 303 249
aedl@benicassim.org

map-icon Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores
Sol·licite cita al telèfon de contacte

map-icon Localització

Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià
C/ Jutge Manuel Gual i Miravet 1, baix
12560 Benicàssim (Castelló)

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local

Què és l’Agència de Desenvolupament Local?

És un servei de l’Ajuntament de Benicàssim, dependent de les regidories competents en el foment de l’ocupació, l’emprenedoria i el comerç fonamentalment, que posa a disposició dels usuaris recursos per a contribuir, de manera transversal, al desenvolupament socioeconòmic del territori.

El territori es caracteritza per l’existència d’una determinada estructura productiva, l’existència d’un mercat de treball, una capacitat empresarial i coneixement tecnològic, una dotació de recursos naturals i infraestructures, un sistema social i polític, així com una tradició i cultura des dels quals s’articulen els processos de creixement i desenvolupament local. Per tant, el territori es converteix en un agent de transformació social actiu, que depén dels recursos que posseeix, on el paper de les administracions públiques resulta rellevant, fins i tot l’Administració local, i l’actuació conjunta amb els agents privats, i genera una interacció col·lectiva generadora del desenvolupament i la evolució local.

La finalitat perseguida per el desenvolupament local és el canalitzament dels sistemes productius i socials locals amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de la població a través de un procés estratègic planificat, deliberat i definit, que requereix, prèviament, un coneixement exacte de les fortaleses i debilitats del territori, així com establir accions encaminades a la detecció, formació i assessorament de persones emprenedores, amb la capacitat de crear autoocupació i desenvolupar posteriorment els seus projectes empresarials, generant així més riquesa en el territori i millorant les possibilitats d’augmentar la qualitat de vida en aquest.

ÀREES I SERVEIS

Àrea de Foment de l’Ocupació
Àrea de Formació per a l’Ocupació
Àrea d’Ocupació Social
Àrea d’Emprenedoria
Àrea de Dinamització. Comerç i Empresa

Convenis i col·laboracions

ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L ‘AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA

Àrea de foment de l’ocupació. Agència de Col·locació

Integrada en l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament, l’objectiu fonamental és promoure la contractació laboral de les persones aturades.
Per a complir aquesta finalitat, comptem amb dues línies de treball fonamentalment. Per una banda la intermediació laboral, consistent a posar en contacte les demandes d’ocupació amb les ofertes (les persones aturades amb els ocupadors). Per altra banda, l’orientació laboral, consistent en la realització d’activitats, tant a nivell individual com a nivell grupal, amb l’objectiu que els usuaris puguen incrementar la compatibilitat amb el mercat de treball i l’adaptació a la constant evolució.

Intermediació laboral

Per aquesta faena comptem amb el marc d’una Agència de Col·locació, homologada pel SERVOF (codi d’autorització 1000000097), en la qual les persones que així sol·liciten passen a ser usuàries de l’Agència. Aporten el curriculum professional i donen d’alta el seus perfils professionals en la base de dades pròpia, mitjançant entrevistes personals que es mantenen amb els interessats. D’aquesta manera, a través d’un encreuament de dades amb les ofertes, podem remetre als empleadors l’accés als perfils professionals que més s’acosten a la seua demanda de treballadors.
Es pot donar-se d’alta com a usuari de l’Agència de Col·locació amb l’accés web o sol·licitant cita al telèfon 964303249. Tant en un supòsit com en l’altre es necessària una primera entrevista personal en profunditat, a fi d’identificar el perfil dels demandants d’ocupació i, en conseqüència, determinar quines accions són les més adequades per al seu acompanyament en la recerca d’ocupació. Per altra banda ha de renovar aquesta demanda d’ocupació cada sis mesos de manera presencial.

Orientació laboral

És un servei que s’oferix als usuaris de l’Agència de Col·locació amb el fi d’incrementar la seua ocupabilitat o sintonia amb el mercat de treball. S’usen accions grupals, com jornades informatives, cursos, tallers, etc., a les quals es convida a participar els usuaris. També es mantenen entrevistes personals de seguiment de les accions que fan les persones en recerca d’ocupació amb el fi de contribuir al desenvolupament del seu itinerari professional i laboral.

Programes d’ocupació social

Una tercera via de foment de l’ocupació és la contractació directa per l’Ajuntament de personal mitjançant iniciatives pròpies de Plans d’Ocupació Locals impulsats pel mateix Ajuntament o a l’empara de les convocatòries d’ajudes promogudes per la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de Castelló o l’Administració estatal. Són programes en els quals la selecció i contractació es realitza amb criteris de caràcter social per a afavorir la inserció laboral de les persones amb més dificultats d’accés al treball per pertànyer a col·lectius de difícil inserció.

Per a mes informació pot accedir des de aquí a l’àrea corresponent de Programes d’ocupació social

Àrea de formació per a l’ocupació

La formació per a l’ocupació es basa en accions dirigides a persones que busquen faena amb l’objectiu d’adquirir i millorar les competències i qualificacions professionals dels aturats per a la inserció o reinserció en el mercat de treball, per compte propi o d’altri. També busca adaptar la formació i requalificació per a l’ocupació dels treballadors, així com aquelles altres accions destinades a fomentar l’espirit empresarial i l’economia social.

S’incideix tant en accions formatives en competències bàsiques com en complements formatius professionals, i tant mitjançant iniciatives pròpies de l’Ajuntament com en col·laboració o financiació d’altres entitats supramunicipals.

Actualment, el nostre Centre de Formació per a l’ocupació està acreditat per a la impartició de certificats de professionalitat i especialitats formatives de 70 especialitats que pot consultar ací.

Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià
Codi d’acreditació: 1200001008
Adreça: C/ Jutge Manuel Gual i Miravet, 1, baix
12560 Benicàssim

Amb l’ajuda de la Generalitat Valenciana es programa la impartició de programes de formació professional per a l’ocupació per a la realització d’accions formatives dirigides prioritariament a persones aturades, programes mixtos d’ocupació-formació de les Escoles d’Ocupació Et Formem, destinats a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a colectius vulnerables o projectes T’Avalem en desenvolupament del programa mixt de Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

Amb la col·laboració de la Diputació de Castelló es duen a terme tallers de potenciació de les habilitats personals, motivació, tècniques de recerca d’ocupació, TICs, etc., en tres línies d’actuació:

Pla Provincial de Formació i Intermediació Laboral

Pla Provincial de Promoció de Iniciatives Empresariales

Pla Provincial de Recolzament a la Consolidació Empresarial

Tots ells formen part de l’ESTRATÈGIA PROVINCIAL PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ, L’EMPRENEDORIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA. Conega-la ací.

Àrea d’ocupació social

En aquest apartat s’informa dels processos de selecció i contractació de caràcter social que impulsa l’Ajuntament, tant amb finançament propi o procedent d’ajudes i subvencions convocades per organismes i institucions d’àmbit superior, Generalitat, Diputació Provincial de Castelló o Administració de l’Estat.

Es tracta de contractacions de caràcter temporal per a les quals, en la selecció, es tenen en consideració criteris de caràcter social, afavorint l’accés al treball de persones aturades de col·lectius més desafavorits per circumstàncies personals, econòmiques o socials.

Selecció personal EXPLUS 2022

Bases reguladores EXPLUS 2022

ACTA SELECCIÓ EXPLUS 2022

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 5 de juliol, inclusivament.

Selecció personal pla d’ocupació 2022

Bases reguladores Pla d’Ocupació 2022

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2022

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 27 de juny, inclusivament.

Selecció personal pla d’ocupació 2021

Bases reguladores Pla d’Ocupació 2021

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2021

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 15 de juny de 2021, inclusivament.

Selecció personal programes EMCORP 2021

ACTA SELECCIÓ EMCORP 2021

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 27 de maig de 2021, inclusivament.

Selecció personal programa ECOVID 2020

ACTA SELECCIÓ ECOVID 2020 IACTA SELECCIÓ ECOVID 2020 II

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 24 de novembre de 2020, inclòs.

Selecció personal programas EMCORP 2020

ACTA SELECCIÓ EMCORP 2020 (AUXILIAR ADMINISTRATIU) Termini d’al·legacions o reclamacions del 31 d’agost al 4 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

ACTA SELECCIÓ EMCORP 2020 (TÈCNIC MITJÀ ÀREA ECONÒMICA) Termini per a presentació d’al·legacions o reclamacions del 31 d’agost al 4 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

Selecció personal pla d’ocupació local 2020

Bases reguladores Pla d’Ocupació 2020

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2020 (Acta provisional) Termini per a presentació d’al·legacions o reclamacions de l’1 al 3 de juliol de 2020, tots dos inclusivament.

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2020 (Acta definitiva)

NOTA: En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, els candidats s’identificaran mitjançant el número de registre d’entrada que li van assignar en presentar la documentació per a participar en el procés de selecció.

Selecció personal programes EMCORP 2019

ACTA SELECCIÓ EMCORP 2019 (PEO D’OBRES). Termini de reclamacions del 23 al 29 d’octubre de 2019, inclosos.

Contratació personal programes EMPUJU y EMCUJU 2019

ACTA SELECCIÓ EMPUJU 2019 (ORDENANÇA). Termini de reclamacions del 18 al 24 de setembre de 2019, inclosos.

ACTA SELECCIÓ EMCUJU 2019 (TEC.OCUPACIO). Termini de reclamacions del 18 al 24 de setembre de 2019, inclosos.

ACTA SELECCIÓ EMCUJU 2019 (TURISME). Termini de reclamacions del 18 al 24 de setembre de 2019, inclosos.

Àrea d’emprenedoria

Des d’aquesta àrea volem impulsar, en col·laboració amb diferents organitzacions, administracions i institucions, el desenvolupament econòmic i social del municipi a partir d’un element clau: l’emprenedoria.

Es presta un servei d’assessorament personal i acompanyament de posada en marxa de projectes des d’aquesta Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local que abasta des de l’assessorament en temes administratius, de gestió i sol·licitud de les possibles ajudes a les quals l’emprenedor poguera tindre accés, o d’ajuda en la concreció i determinació d’un pla d’empresa.

El procediment utilitzat és la realització d’una entrevista personal en l’Agència d’Ocupació amb l’emprenedor, de manera que es filtren d’inici les propostes que no tinguen aspecte de viabilitat o es canalitzen fins als recursos existents que més s’adapten a les característiques del projecte. Col·laborem amb organismes i institucions com el CEEI Castelló, Espaitec, Fundació Globalis, Espaitec, SECOT o la Diputació Provincial com a entitats especialistes en desenvolupament de projectes emprenedors.

 

Per altra banda, es programen accions formatives, tallers, conferències, jornades i anualment es convoca el CONCURS D’IDEES BENICÀSSIM EMPRENDE i els seus objectius són:

− Proomoure la generació i el desenvolupament d’iniciatives empresarials especialment entre la població jove del municipi.

− Promoure l’interés cap a l’autoocupació laboral, la cultura emprenedora i la creació de projectes i empreses.

− Projectar a la ciutadania una imatge creativa, emprenedora i activa de la joventut.

− Premiar les millors idees empresarials.

L’Ajuntament de Benicàssim pot atorgar, com a màxim, tres premis dotats econòmicament amb mil euros cadascum, als tres projectes d’emprenedoria que es consideren, per part del jurat, els millors d’acord amb els criteris fixats en les bases.

CONCURS D’IDEES “BENICÀSSIM EMPRENDE 2021”

CONCURS DE PROJECTES EMPRESARIALS
(Termini de presentació de projectes del 01/10 – 15/11 de 2021)

benicassim-emprende-2021-cartel-a3

Bases Concurs d’Idees 2021 – Descàrrega

Formulari del Pla d’Empresa 2021 – Descàrrega

Model CANVAS – Descàrrega (format text)

Model CANVAS – Descàrrega (full de càlcul)

Acta selecció projectes guanyadors 2021 –

Informació d’interés

Àrea de dinamització del comerç i serveis

Xarxa AFIC

L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de Benicàssim és un servei de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Benicàssim que, en coordinació amb la Direcció General de Comerç de la Generalitat València, s’integra dins de la XARXA AFIC de la Comunitat Valenciana.

Aquesta xarxa aglutina més de cent agències repartides per tots els municipis i comarques valencians, ofereix un servei permanent de gestió de la informació i assessorament a les pimes comercials del municipi i a les seues associacions representatives, i impulsa accions i iniciatives de promoció, dinamització i suport al comerç local.

Objetius

L’objectiu fonamental de l’Agència es concreta en el suport al manteniment i increment del teixit comercial local, i es concreta en tres línies principals d’actuació:

  1. Assessorament i suport als comerços locals fomentant les vies per a salvar la temporalitat en l’activitat.
  2. Ampliació del teixit comercial local, mitjançant la motivació, assessorament i acompanyament de les iniciatives emprenedores.
  3. Foment de l’associacionisme comercial local, impulsant la consolidació d’interlocutors comercials en tots els àmbits i canalitzant les propostes de les associacions.

Accés a la Web Galeria Comercial

Pacte pel desenvolupament local i l’ocupació de la Plana Alta nord

En novembre de 2016, els municipis de Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Benlloc, la Serra d’en Galceran, Torreblanca, la Torre d’en Doménec i Vilanova d’Alcolea (posteriorment s’hi va adherir Vall d’Alba) així com les centrals sindicals UGT i CCOO, signaren la participació en l’anomenat PACTE TERRITORIAL PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA OCUPACIÓ PLANA ALTA NORD. Representants signants municipis Pacte Territorial.

Són col·laboradors/assesors l’UJI, mitjançant l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, AEROCAS i LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

Els objectius i línies d’acció estàn inspirats en les recomanacions de la Unió Europea, les polítiques de la Generalitat Valenciana. N’és el fi fonamental la consecució d’una àmplia col·laboració de les administracions locals, provincials i autonòmiques, que conjuntament amb els agents privats econòmics i socials locals permeta posar en marxa un objectiu general:

Els municipis de la zona del litoral del nord de la Plana Alta, així com els colindants cap a l’interior, comparteixen un eix de dinamització, econòmica, social i cultural amb la posada en funcionament de l’aeroport de Castelló, situat entre els municipis de Benlloc i Vilanova d’Alcolea. És una circumstància que obri un ventall d’oportunitats de futur, fonamentalment basades en el turisme però també en tots els àmbits de desenvolupament del territori.

Posem en valor els recursos i capacitats locales en l’àmbit de la promociò de la ocupació i el desenvolupament local sostenible i impulsar el desenvolupament ecònómic, la equitat social i l’enfortiment de la societat civil

Els treballs s’encetaren amb la elaboraciò d’un diagnòstic del territori, finançat amb les ajudes públiques de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a l’empar de l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en materia d’ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.

Pot consultar i descarregar ací.

S’ha continuat amb la elaboraciò d’un projecte experimental en 2018 i la seua continuació en 2019 i que pretén reforçar la capacitat del sector turístic del territori para crear ocupació i activitat econòmica sostenible a través d’una bateria d’actuacions dirigides a afrontar els principals reptes d’aquest sector identificats en el procés de diagnòstic: estacionalitat, poca diversidat en la oferta, manca de cooperació i de formació dels recursos humans.

Pot consultar en aquest enllaç.

Es tracta d’un ambiciòs projecte de desenvolupament territorial, que supera l’àmbit local, per a poder tindre una visió de futur, d’integració i d’optimització dels diversos recursos dels territoris, i que crea una sinèrgia de col·laboració publicoprivada per al desenvolupament comú.

Pot consultar i descarregar ací.

Segona edició del pla Reactiva Benicàssim

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 8 de juny de 2021, va aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a donar suport als autònoms, microempreses i xicotetes empreses per a fer front als efectes originats per la COVID-19 i a reactivar econòmicament el municipi de Benicàssim, Pla Reactiva Benicàssim II.

Amb aquesta línia de subvencions l’Ajuntament de Benicàssim vol contribuir a la viabilitat econòmica de totes les empreses, independentment del sector, que desenvolupen l’activitat en el terme municipal de Benicàssim i han vist reduïts els ingressos en més de 10% durant l’exercici 2020 respecte als obtinguts en l’exercici 2019, a conseqüència de la crisi econòmica generada per la COVID-19 i fer costat econòmicament als nous emprenedors que hagen iniciat l’activitat en 2020 i 2021..

Per a resoldre els dubtes podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina Reactiva d’aquest Ajuntament:

Cap de Secció : Ainara Conesa Tel: 964 30 0962 Ext. 294
Auxiliars Oficina Reactiva. Tel: 628877465 i 686226268
Adreça electrònica: reactiva@benicassim.org
Atenció presencial: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Les bases i annexos estan disponibles en els enllaços dels documents que figuren a la dreta d’aquesta pàgina.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUDA ÉS DEL 18 DE JUNY DE 2021 AL 2 DE JULIOL DE 2021

LAQUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ SERÀ DE 4.000 EUROS i de cada factura aportada per a justificar-la serà subvencionable un percentatge d’acord amb la reducció d’ingressos en l’exercicio 2020, segons el següent quadre:

Reducció d’ingressos 2020 respecte a 2019 Percentatge subvencionable
100% a 75% 100%
75% a 50% 75%
50 a 25% 50%
25% a + 10% 25%
Inici d’activitat 2020-2021 50%

A l’efecte de justificar la subvenció s’admetran les factures emeses i pagades entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de maig de 2021, referides a les despeses corrents establides en la clàusula 8a de les bases de la present subvenció.

Documentació a aportar (vegeu clàusula núm. 5 de les bases)

Documents

01.- Anunci publicació bases Reactiva II

02.- Annex 1 Sol·licitud subvenció Reactiva II

03.- Annex 2 Justificació subvenció Reactiva II

04.- Annex 3 Full de manteniment de tercers

05.- Anunci Proposta de la Comissió de Valoració

Ajudes “Reactivem Castelló – empreses”

La Junta de Govern Local, en sessió de 18 d’octubre de 2021, va aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a concedir les Ajudes Reactivem Castelló – Empreses a autònoms i empreses que tingueren afectada la seua activitat per la pandèmia provocada per la Covid-19.

Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb l’Oficina Reactiva d’aquest Ajuntament:

Cap de la Secció: Ainara Conesa Tel: 964 30 09 62 Ext. 294
Oficina Reactiva. Tel: 964 30 09 62
Auxiliars oficina Reactiva:: Raquel Nebot Tel: 628 877 465
Adreça electrònica: reactiva@benicassim.org
Atenció presencial: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Les bases i els annexos es poden obtindre punxant en els documents que figuren a la dreta d’aquesta pàgina.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 24 d’octubre al 2 de novembre de 2021.

BENEFICIARIS i imports màxims:

  •  2.000 € per autònom o empresa amb més de 10 treballadors a 31 d’agost de 2021 i que no haja sigut beneficiari de les ajudes dels Plans Resisitir I i Resistir II.
  • 100 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social que prestara serveis a Benicàssim a data 31 d’agost de 2021.

Per tots els conceptes la quantia màxima serà de 5.000 € o, quantia proporcional en cas d’esgotar-se el crèdit disponible per les sol·licituds presentades.

Per a justificar la subvenció s’admetran les factures emeses i pagades entre l’1 d’abril de 2020 i el 30 de setembre de 2021. Únicament s’admetran aquelles corresponents a despeses corrents de l’activitat no directament transferibles a tercers. (Vegeu la clàusula 9 de les bases reguladores).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:</strong
Annex I, annex II, documentació administrativa (vegeu clàusula núm. 5 de les bases) i factures amb els corresponents justificants de pagament.

Documents

01.- Bases reguladores ajudes “reactivem Castelló empreses”
02.- Annex I: Sol·licitud de subvenció ajudes “reactivem Castelló empreses”
03.- Annex II: Compte justificatiu ajudes “reactivem Castelló empreses”
04.- Full de manteniment de tercers pla ajudes “reactivem Castelló empreses”