Promoció Econòmica i Ocupació Social (AODL)

map-icon Contacte
Tel.: 964 303 249
aedl@benicassim.org

map-icon Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores
Sol·licite cita al telèfon de contacte

map-icon Localització

Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià
C/ Jutge Manuel Gual i Miravet 1, baix
12560 Benicàssim (Castelló)

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local

Què és l’Agència de Desenvolupament Local?

És un servei de l’Ajuntament de Benicàssim, dependent de la Regidoria delegada en les matèries de comerç i empreses de serveis, ocupació i emprenedoria fonamentalment que posa a la disposició dels ciutadans, diferents recursos per a contribuir, de manera transversal, al desenvolupament socioeconòmic del territori.

La fi perseguida pel desenvolupament local és la canalització dels sistemes econòmics i socials locals amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de la població a través d’un procés estratègic planificat, deliberat i definit, que requereix promoure les accions encaminades a detecció de noves oportunitats d’ocupació, necessitats de formació, tant per a persones desocupades com treballadors en actiu, formació i assessorament de persones emprenedores, acompanyant en el desenvolupament posteriorment els seus projectes empresarials en el territori, i fent costat al teixit empresarial de comerç i serveis incentivant el consum local entre els seus ciutadans.

El suport a aquesta economia local contribueix a la revitalització general del municipi. Al final, el comerç local és un vincle essencial en l’equilibri d’un municipi.

ÀREES I SERVEIS

Àrea de Foment de l’Ocupació
Àrea de Formació per a l’Ocupació
Àrea d’Ocupació Social
Àrea d’Emprenedoria
Àrea de Dinamització. Comerç i Empresa

Convenis i col·laboracions

ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L ‘AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA

Àrea de foment de l’ocupació. Agència de Col·locació

L’objectiu fonamental és promoure la contractació laboral de les persones desocupades.

Per a complir a aquest efecte, comptem amb dues línies de treball fonamentalment, d’una banda la intermediació laboral, consistent a posar en contacte les demandes d’ocupació amb les ofertes, és a dir, posar en contacte a les persones desocupades amb els ocupadors i, d’altra banda l’orientació laboral, consistent en la realització d’activitats, tant a nivell individual com grupal, amb l’objectiu que els usuaris puguen incrementar la seua compatibilitat amb el mercat de treball i la seua adaptació a la seua constant evolució.

Intermediació laboral

En el departament comptem amb la nostra pròpia Agència de Col·locació municipal, homologada pel SERVOF (Cod. Autoritz. 1000000097), en la qual, que les persones que així ho sol·liciten, passen a ser usuàries aportant el seu currículum professional i donant d’alta els seus perfils professionals en la base de dades pròpia mitjançant les entrevistes personals que es mantenen amb els interessats.

D’aquesta manera, mitjançant un encreuament de dades amb les ofertes, podem remetre als ocupadors l’accés als perfils professionals que mes s’aproximen a la seua demanda de treballadors.

Per a donar-se d’alta com a usuaris de l’Agència de Col·locació poden fer-ho mitjançant l’accés web o sol·licitant cita prèvia en el telèfon 964303249. Tant en un supòsit com en un altre és necessària una primera entrevista personal en profunditat, a fi d’identificar el perfil dels demandants d’ocupació i, en conseqüència, determinar quines accions són les més adequades per al seu acompanyament en la cerca d’ocupació. D’altra banda s’ha de renovar aquesta demanda d’ocupació cada sis mesos de manera presencial.

Orientació laboral

És un servei que s’ofereix als usuaris de l’Agència de Col·locació amb la finalitat d’incrementar la seua ocupabilitat o sintonia amb el mercat de treball. S’utilitzen accions grupals com a jornades informatives, cursos, tallers, etc. als quals es convida a participar als usuaris i també es mantenen entrevistes personals de seguiment de les accions que realitzen les persones en cerca d’ocupació amb la finalitat de contribuir al desenvolupament del seu itinerari professional i laboral.

Programes d’ocupació social

Una tercera via de foment de l’ocupació és la contractació directa per part de l’Ajuntament de personal mitjançant iniciatives pròpies de Plans d’Ocupació Locals impulsats pel propi Ajuntament o a l’empara de les convocatòries d’ajudes promogudes per la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de Castelló o l’Administració Estatal. Són programes en els quals la selecció i contractació es realitza amb criteris de caràcter social per a afavorir la inserció laboral de les persones amb mes dificultats d’accés al treball per pertànyer a col·lectius de difícil inserció.

Per a més informació pot accedir des d’ací a l’àrea corresponent de Programes d’ocupació social

Àrea de formació per a l’ocupació

Finalitat: Impulsar i realitzar una formació que contribuïsca al desenvolupament personal i professional de les persones principalment desocupades, millorant la seua ocupabilitat i la seua promoció en el treball. Aquesta formació respon a les necessitats del mercat laboral i està orientada a la millora de la competitivitat empresarial.

Objecte: L’adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels aturats per a la seua inserció o reinserció en el mercat de treball, per compte propi o alié, i l’adaptació de la formació i requalificació per a l’ocupació dels treballadors, així com aquelles altres destinades a fomentar l’esperit empresarial i l’economia social.

S’incideix tant en accions formatives en competències bàsiques com en complements formatius professionals i, tant mitjançant iniciatives pròpies de l’Ajuntament com en col·laboració o finançament d’altres entitats supramunicipals.

Actualment, el nostre Centre de Formació per a l’Ocupació es troba acreditat per a la impartició de certificats de professionalitat i especialitats formatives de 70 especialitats que pot consultar ací.

Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià
Codi d’acreditació: 1200001008
Adreça: C/ Jutge Manuel Gual Miravet 1 baix
12560 – Benicàssim

Amb l’ajuda financera de la Generalitat Valenciana es programen iniciatives de formació professional per a l’ocupació per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades.

  • Tallers d’Ocupació que es configuren com a programes mixtos d’ocupació i formació, combinant ambdues, mitjançant la realització d’accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat pública o interés social.
  • Projectes Garantia Juvenil T’Avalem. Dins de l’objectiu 7 del Pla Avalem Joves es configuren com a programes mixtos d’ocupació formació que tenen per objecte cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació-inserció en la planificació estratègica de LABORA, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels joves.
  • Escoles d’Ocupació ET FORMEM destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables. Té com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de les persones participants, mitjançant iniciatives públiques mixtes d’ocupació-formació que responguen a les necessitats del mercat, preferentment en ocupacions relacionades amb la recuperació o promoció del patrimoni artístic, històric, cultural o natural.

Amb la col·laboració de la Diputació de Castelló es duen a terme tant tallers de potenciació de les habilitats personals, motivació, tècniques de cerca d’ocupació, Tics, etc, en tres línies d’actuació:

Pla Provincial per a la intermediació laboral, el desenvolupament local i la formació per a l’ocupació

Pla Provincial Promoció d’Iniciatives Empresarials i Serveis de Suport a la creació d’empresa

Pla Provincial de Suport a la Consolidació Empresarial

Tots ells formen part de l’ESTRATÈGIA PROVINCIAL PER Al FOMENT DE L’OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

 

PROGRAMACIÓ

FORMATIVA

BENICÀSSIM 2023

Àrea d’ocupació social

En aquest apartat s’informa dels processos de selecció i contractació de caràcter social que impulsa l’Ajuntament, tant amb finançament propi o procedent d’ajudes i subvencions convocades per organismes i institucions d’àmbit superior, Generalitat, Diputació Provincial de Castelló o Administració de l’Estat.

Es tracta de contractacions de caràcter temporal per a les quals, en la selecció, es tenen en consideració criteris de caràcter social, afavorint l’accés al treball de persones aturades de col·lectius més desafavorits per circumstàncies personals, econòmiques o socials.

Selecció personal pla d’ocupació 2023

Bases reguladores Pla d’Ocupació 2023

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2023

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 26 de juny, inclusivament.

Selecció personal EMPUJU 2023

Bases reguladores EMPUJU 2023

ACTA SELECCIÓ EMPUJU 2023 – Tècnic mitjà de gestió

ACTA SELECCIÓ EMPUJU 2023 – Operari d’usos múltiples

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 21 de juny, inclusivament.

Selecció personal EXPLUS 2023

Bases reguladores EXPLUS 2023

ACTA SELECCIÓ EXPLUS 2023

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 5 de juny, inclusivament.

Selecció personal EXPLUS 2022

Bases reguladores EXPLUS 2022

ACTA SELECCIÓ EXPLUS 2022

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 5 de juliol, inclusivament.

Selecció personal pla d’ocupació 2022

Bases reguladores Pla d’Ocupació 2022

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2022

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 27 de juny, inclusivament.

Selecció personal pla d’ocupació 2021

Bases reguladores Pla d’Ocupació 2021

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2021

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 15 de juny de 2021, inclusivament.

Selecció personal programes EMCORP 2021

ACTA SELECCIÓ EMCORP 2021

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 27 de maig de 2021, inclusivament.

Selecció personal programa ECOVID 2020

ACTA SELECCIÓ ECOVID 2020 IACTA SELECCIÓ ECOVID 2020 II

Termini d’al·legacions o reclamacions fins al 24 de novembre de 2020, inclòs.

Selecció personal programas EMCORP 2020

ACTA SELECCIÓ EMCORP 2020 (AUXILIAR ADMINISTRATIU) Termini d’al·legacions o reclamacions del 31 d’agost al 4 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

ACTA SELECCIÓ EMCORP 2020 (TÈCNIC MITJÀ ÀREA ECONÒMICA) Termini per a presentació d’al·legacions o reclamacions del 31 d’agost al 4 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

Selecció personal pla d’ocupació local 2020

Bases reguladores Pla d’Ocupació 2020

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2020 (Acta provisional) Termini per a presentació d’al·legacions o reclamacions de l’1 al 3 de juliol de 2020, tots dos inclusivament.

ACTA SELECCIÓ PLA D’OCUPACIÓ 2020 (Acta definitiva)

NOTA: En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, els candidats s’identificaran mitjançant el número de registre d’entrada que li van assignar en presentar la documentació per a participar en el procés de selecció.

Àrea d’emprenedoria

Des d’aquesta àrea, volem impulsar, en col·laboració amb diferents organitzacions, administracions i institucions el desenvolupament econòmic i social del municipi a partir d’un element clau: l’emprenedoria.

Es presta un servei d’assessorament personal i acompanyament de posada en marxa de projectes des d’aquesta Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local que abasta des de l’assessorament en temes administratius, de gestió i sol·licitud de les possibles ajudes a les quals l’emprenedor poguera tindre accés, o d’ajuda en la concreció i determinació d’un pla d’empresa.

El programa que vertebra l’emprenedoria local és Benicàssim Activa mitjançant el qual, se seleccionen sis projectes en fase d’idees o noves línies de negoci i s’acompanyen durant 7 mesos amb tutories en diferents àmbits de l’emprenedoria de manera que, al final del cicle, els emprenedors es troben amb el seu projecte definit i preparat per a enfrontar-se al mercat.

És un programa del qual estem especialment orgullosos, del qual en 2023 complim la 5a edició i amb un 80% de projectes que es mantenen actius.

Tota la informació a Benicàssim Activa

Col·laboren amb nosaltres com a jurat i assessorament professionals i experts d’Espaitec, CEEI, Diputació de Castelló, UJI, SECOT, etc…

Aspirem al fet que Benicàssim es consolide com un pol d’atracció de talent i a aquest efecte contribueixen el programa de Talent Local Benicàssim i Benicàssim the place to become

Es programen conferències, esdeveniments, tallers i trobades de l’ecosistema del talent local amb l’objectiu de

• Promoure la generació i el desenvolupament d’iniciatives empresarials especialment entre la població jove del municipi.

• Promoure l’interés cap a l’auto-ocupació laboral, la cultura emprenedora i, la creació de projectes i empreses.

• Projectar a la ciutadania una imatge creativa, emprenedora del municipi.

• Incentivar la sinergia i compartir coneixement entre les iniciatives emprenedores i el teixit empresarial local, comerç i empreses de serveis.

Tota la informació i programació en Talent Local Benicàssim i Benicàssim the place to become

Bases participants Benicàssim Activa 2024 – descarregar

Acta selecció idees Benicàssim activa 2024descarregar

 

 

Benicàssim Tech

Artificial Intelligence Optimization Congress

 

 

Benicàssim acull la trobada organitzada per la Universitat Politècnica de València i la Universitat Jaume I amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benicàssim sobre Intel·ligència Artificial, Ciència de Dades i Matemàtica Aplicada als sectors empresarial, industrial, educatiu i social. “Benicàssim Tech 2023 Artificial Intelligence & e-Math Workshop” és una cita acadèmica-empresarial

La 2ª edició de Benicàssim Tech rebrà els dies 20 i 21 de setembre en Vila Elisa a més de mig centenar de matemàtics/as i enginyers/as de procedència internacional.

Paral·lelament, Benicàssim Tech 2023 comptarà amb un fòrum per a tots els públics sobre “Les Dades i la IA en la nostra vida i negocis”, una manera d’acostar a la ciutadania les millores que suposen les dades i la IA en el desenvolupament de la vida en general i dels negocis en particular, serà el 20 de setembre a les 19 hores en el Espai de la Música fins a completar aforament.

 

Microcredencial Universitària en Innovació i Tendències:
creant marques reeixides en l’era digital

 

 

El curs, “Microcredencial Universitària en Innovació i Tendències: creant marques reeixides en l’era digital”, tindrà lloc a l’octubre i novembre. S’enfoca a proporcionar habilitats per a identificar oportunitats de mercat, desenvolupar marques sòlides i crear estratègies empresarials reeixides, utilitzant les últimes eines d’investigació i anàlisi de tendències. Els estudiants tindran l’oportunitat d’aprendre sobre la societat postmoderna, els agents de canvi, les palanques sociològiques, la influència de la tecnologia i les tendències globals del mercat, amb un clar enfocament d’aplicació pràctica de conceptes en la creació de marques i estratègies empresarials reeixides.

La matrícula és gratuïta, per ser finançat per l’Ajuntament de Benicàssim, i la inscripció es realitza en la web FUE-UJI:

INSCRIPCIONS

Àrea de dinamització del comerç i serveis

En l’àrea de dinamització del teixit empresarial, comerç i serveis es treballa en coordinació amb l’Associació de Comerç i Serveis de Benicàssim (ACOSERBE). Entre ambdues tractem de detectar les necessitats del comerç i servei locals amb la finalitat de donar suport amb campanyes de dinamització al llarg de l’any i amb diferents iniciatives per a donar a conéixer la nostra oferta als potencials clients.

Es tracta de posar en valor la qualitat, professionalitat i atenció personalitzada que ofereixen i potenciar el consum de proximitat.

En aquesta època de digitalització dels estils de vida, el contacte humà que troba el client en el comerç de proximitat resulta reconfortant. Lluny de l’anonimat dels hipermercats, els comerciants i venedors locals desenvolupen una relació més rica amb els seus clients.

En definitiva, el consum en proximitat és el més sostenible, gratificant i convenient des de tots els aspectes, econòmic, social i mediambiental i, a més, genera hàbits de convivència i relacions entre tots els ciutadans que enriqueixen l’entorn soci-laboral del municipi.

Projectes i programes

Web directori de comerç i serveis locals – Clic ací

Aquesta pàgina web té l’objectiu de visibilitzar el sector comercial i de serveis de la nostra localitat i oferir una oportunitat de connexió amb els seus clients de cara al present i, especialment, el futur.

Es tracta d’una eina a l’abast dels consumidors, comerciants i emprenedors com a lloc de trobada, d’informació i d’assessorament per a aconseguir un comerç millor i de qualitat per a tots els benicenses i els milers de turistes que ens visiten al llarg de tot l’any.

Comprén un directori de tots els comerços i serveis, geolocalitzats i amb motors de cerca per diferents conceptes que facilita als seus visitants la localització dels productes i serveis que puga necessitar.

Canal de comunicació PRÒXIM – Clic ací

Pròxim és el nou servei d’informació a través de WhatsApp amb el qual podràs estar informat de l’actualitat dels comerços i serveis de Benicàssim, gestionat per l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) dependent de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ús de l’Ajuntament de Benicàssim. Aquest servei, que és totalment gratuït, et permetrà rebre en el teu WhatsApp informació perquè estigues connectat amb tot el que la nostra localitat ha d’oferir-te: avantatges, informació, promocions, regals…

Formació. Col·laboració amb la Cambra de Comerç de Castelló

Per a la impartició de cursos i tallers formatius per a comerciants i empresaris comptem amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, ens ajuden amb les seues propostes de cursos i amb el seu equip tècnic i formatiu. Igualment comptem la institució i la seua col·laboració financera per a impulsar campanyes de dinamització comercial que realitzem al llarg de l’any.

D’altra banda, des de la pròpia regidoria, es duen a terme accions formatives d’acord amb els interessos dels propis comerciants en coordinació amb la seua associació ACOSERBE.

Xarxa AFIC

L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de Benicàssim és un servei de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Benicàssim que, en coordinació amb la Direcció General de Comerç de la Generalitat Valenciana, s’integra dins de la XARXA AFIC de la Comunitat Valenciana.

Aquesta xarxa aglutina més de 100 agències repartides per tots els municipis i comarques del territori valencià, oferint un servei permanent de gestió de la informació i assessorament a les pimes comercials del municipi i a les seues associacions representatives, impulsant accions i iniciatives de promoció, dinamització i suport per a comerç de local.

Accés a la Web Galeria Comercial

Pacte pel desenvolupament local i l’ocupació de la Plana Alta nord

En novembre de 2016, els municipis de Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Benlloc, la Serra d’en Galceran, Torreblanca, la Torre d’en Doménec i Vilanova d’Alcolea (posteriorment s’hi va adherir Vall d’Alba) així com les centrals sindicals UGT i CCOO, signaren la participació en l’anomenat PACTE TERRITORIAL PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA OCUPACIÓ PLANA ALTA NORD. Representants signants municipis Pacte Territorial.

Són col·laboradors/assesors l’UJI, mitjançant l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, AEROCAS i LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

Els objectius i línies d’acció estàn inspirats en les recomanacions de la Unió Europea, les polítiques de la Generalitat Valenciana. N’és el fi fonamental la consecució d’una àmplia col·laboració de les administracions locals, provincials i autonòmiques, que conjuntament amb els agents privats econòmics i socials locals permeta posar en marxa un objectiu general:

Els municipis de la zona del litoral del nord de la Plana Alta, així com els colindants cap a l’interior, comparteixen un eix de dinamització, econòmica, social i cultural amb la posada en funcionament de l’aeroport de Castelló, situat entre els municipis de Benlloc i Vilanova d’Alcolea. És una circumstància que obri un ventall d’oportunitats de futur, fonamentalment basades en el turisme però també en tots els àmbits de desenvolupament del territori.

Posem en valor els recursos i capacitats locales en l’àmbit de la promociò de la ocupació i el desenvolupament local sostenible i impulsar el desenvolupament ecònómic, la equitat social i l’enfortiment de la societat civil

Els treballs s’encetaren amb la elaboraciò d’un diagnòstic del territori, finançat amb les ajudes públiques de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a l’empar de l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en materia d’ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.

Pot consultar i descarregar ací.

S’ha continuat amb la elaboraciò d’un projecte experimental en 2018 i la seua continuació en 2019 i que pretén reforçar la capacitat del sector turístic del territori para crear ocupació i activitat econòmica sostenible a través d’una bateria d’actuacions dirigides a afrontar els principals reptes d’aquest sector identificats en el procés de diagnòstic: estacionalitat, poca diversidat en la oferta, manca de cooperació i de formació dels recursos humans.

Pot consultar en aquest enllaç.

Es tracta d’un ambiciòs projecte de desenvolupament territorial, que supera l’àmbit local, per a poder tindre una visió de futur, d’integració i d’optimització dels diversos recursos dels territoris, i que crea una sinèrgia de col·laboració publicoprivada per al desenvolupament comú.

Pot consultar i descarregar ací.

Segona edició del pla Reactiva Benicàssim

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 8 de juny de 2021, va aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a donar suport als autònoms, microempreses i xicotetes empreses per a fer front als efectes originats per la COVID-19 i a reactivar econòmicament el municipi de Benicàssim, Pla Reactiva Benicàssim II.

Amb aquesta línia de subvencions l’Ajuntament de Benicàssim vol contribuir a la viabilitat econòmica de totes les empreses, independentment del sector, que desenvolupen l’activitat en el terme municipal de Benicàssim i han vist reduïts els ingressos en més de 10% durant l’exercici 2020 respecte als obtinguts en l’exercici 2019, a conseqüència de la crisi econòmica generada per la COVID-19 i fer costat econòmicament als nous emprenedors que hagen iniciat l’activitat en 2020 i 2021..

Per a resoldre els dubtes podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina Reactiva d’aquest Ajuntament:

Cap de Secció : Ainara Conesa Tel: 964 30 0962 Ext. 294
Auxiliars Oficina Reactiva. Tel: 628877465 i 686226268
Adreça electrònica: reactiva@benicassim.org
Atenció presencial: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Les bases i annexos estan disponibles en els enllaços dels documents que figuren a la dreta d’aquesta pàgina.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUDA ÉS DEL 18 DE JUNY DE 2021 AL 2 DE JULIOL DE 2021

LAQUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ SERÀ DE 4.000 EUROS i de cada factura aportada per a justificar-la serà subvencionable un percentatge d’acord amb la reducció d’ingressos en l’exercicio 2020, segons el següent quadre:

Reducció d’ingressos 2020 respecte a 2019 Percentatge subvencionable
100% a 75% 100%
75% a 50% 75%
50 a 25% 50%
25% a + 10% 25%
Inici d’activitat 2020-2021 50%

A l’efecte de justificar la subvenció s’admetran les factures emeses i pagades entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de maig de 2021, referides a les despeses corrents establides en la clàusula 8a de les bases de la present subvenció.

Documentació a aportar (vegeu clàusula núm. 5 de les bases)

Documents

01.- Anunci publicació bases Reactiva II

02.- Annex 1 Sol·licitud subvenció Reactiva II

03.- Annex 2 Justificació subvenció Reactiva II

04.- Annex 3 Full de manteniment de tercers

05.- Anunci Proposta de la Comissió de Valoració

Ajudes “Reactivem Castelló – empreses”

La Junta de Govern Local, en sessió de 18 d’octubre de 2021, va aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a concedir les Ajudes Reactivem Castelló – Empreses a autònoms i empreses que tingueren afectada la seua activitat per la pandèmia provocada per la Covid-19.

Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb l’Oficina Reactiva d’aquest Ajuntament:

Cap de la Secció: Ainara Conesa Tel: 964 30 09 62 Ext. 294
Oficina Reactiva. Tel: 964 30 09 62
Auxiliars oficina Reactiva:: Raquel Nebot Tel: 628 877 465
Adreça electrònica: reactiva@benicassim.org
Atenció presencial: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Les bases i els annexos es poden obtindre punxant en els documents que figuren a la dreta d’aquesta pàgina.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 24 d’octubre al 2 de novembre de 2021.

BENEFICIARIS i imports màxims:

  •  2.000 € per autònom o empresa amb més de 10 treballadors a 31 d’agost de 2021 i que no haja sigut beneficiari de les ajudes dels Plans Resisitir I i Resistir II.
  • 100 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social que prestara serveis a Benicàssim a data 31 d’agost de 2021.

Per tots els conceptes la quantia màxima serà de 5.000 € o, quantia proporcional en cas d’esgotar-se el crèdit disponible per les sol·licituds presentades.

Per a justificar la subvenció s’admetran les factures emeses i pagades entre l’1 d’abril de 2020 i el 30 de setembre de 2021. Únicament s’admetran aquelles corresponents a despeses corrents de l’activitat no directament transferibles a tercers. (Vegeu la clàusula 9 de les bases reguladores).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:</strong
Annex I, annex II, documentació administrativa (vegeu clàusula núm. 5 de les bases) i factures amb els corresponents justificants de pagament.

Documents

01.- Bases reguladores ajudes “reactivem Castelló empreses”
02.- Annex I: Sol·licitud de subvenció ajudes “reactivem Castelló empreses”
03.- Annex II: Compte justificatiu ajudes “reactivem Castelló empreses”
04.- Full de manteniment de tercers pla ajudes “reactivem Castelló empreses”