Informació general

map-icon Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, 4, 1ª planta
12560 Benicàssim

map-icon Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

map-iconContacte

Teléfono: 964 300 962 ext. 221
Adreça-e: pcasan@benicassim.org

El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.
Les dades del padró constitueixen prova de la residència al municipi i del domicili habitual. Les certificacions que s’expedisquen d’eixes dades tenen caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.
Des de l’any 1996 no es fan renovacions padronals i els moviments de variació en els padrons dels ajuntaments es comuniquen mensualment a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), organisme que coordina tots els padrons municipals.

 • Acreditar la residència i el domicili.
 • Elaborar estadístiques oficials.
 • Obtindre el Cens Electoral.
 • Obtindre la xifra oficial de població

Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure’s en el padró del municipi on resideix habitualment.

Qui viu en diversos municipis ha d’inscriure’s únicament en aquell on habite més temps a l’any.

 • Les persones inscrites, per a acreditar la residència.
 • Les administracions públiques –sense consentiment de la persona afectada– quan la dada de la residència siga necessària per a l’exercici de les seues competències.
 • Fora d’eixos supòsits, les dades del padró són confidencials.

Cada inscripció en el padró ha de contindre com a dades obligatòries:

 • Nom i cognoms;
 • Sexe;
 • Domicili habitual;
 • Nacionalitat;
 • Lloc i data de naixement;
 • Número de document d’identitat personal;
 • Dades acadèmiques i aquelles que siguen necessàries per a elaborar els censos, sempre que es garantisca el respecte als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.

Alta en el padró

Tràmit que es realitza quan una persona o nucli familiar es trasllada a viure a algun domicili del terme municipal de Benicàssim, provinents d’un altre municipi espanyol o estranger.

Qui residisca en més d’un municipi s’inscriurà en aquell on residisca més temps a l’any.

 • Per canvi de residència
 • Per naixement

 

TRÀMIT

Per a més informació, accediu al tràmit corresponent en la seu electrònica de l’Ajuntament:
Sol·licitud d’alta o renovació de la inscripció en el padró municipal d’habitants

La tramitació és presencial

Baixa en el padró

Es produirà quan una persona deixe de residir en el municipi.

 • Per trasllat a un altre municipi
 • Per defunció
 • Per trasllat a l’estranger (si és estranger)
 • D’ofici

 

TRÀMIT

Per a més informació, accediu al tràmit corresponent en la seu electrònica de l’Ajuntament:
Sol·licitud de baixa en el padró municipal d’habitants per canvi de residència d’estrangers que es traslladen a l’estranger

Certificats

Certificat d’empadronament o residència

El certificat d’empadronament és el document amb el qual es dona fe de la residència i el domicili habitual d’una o més persones en el municipi.

Certificat d’empadronament d’unitat familiar

L’empadronament de la unitat familiar és el document que inclou el grup de persones unides per llaços familiars o convivencials, empadronades en un mateix domicili.

Certificat empadronament històric

Quan es necessite acreditar la residència o empadronament en un període determinat, anterior a l’any 1996.
S’haurà d’indicar en la sol·licitud els domicilis complets (carrer i número) on residia la persona en els anys per als quals sol·licita el certificat.

Informe de convivència

L’informe de convivència acredita que una persona resideix en un domicili i que en eixe domicili resideixen a més altres persones. És un document públic i fefaent que reflecteix les dades de totes les persones inscrites en el mateix domicili en el padró municipal d’habitants.
La Policia Local emetrà informe en què es verifique si realment viuen en el domicili.

TRÀMITS

Sol·licitud de certificat o volant d’empadronament

Sol·licitud de certificat o volant de convivència

Modificació del padró

Modificació de dades personals

Comunica a l’Ajuntament les variacions o errors referents a les dades que consten en el padró municipal d’habitants, exclosos els canvis de domicili. Exemples: modificacions o correcció de dades sobre noms, cognoms, data de naixement, lloc de naixement, estudis, etc.

Canvi de domicili

Quan es canvia d’habitatge dins del terme municipal de Benicàssim, l’interessat ha de sol·licitar que es refletisca eixe canvi en el padró municipal d’habitants.

TRÀMIT

Per a més informació accedisca al tràmit corresponent en la seu electrònica de l’Ajuntament:
Sol·licitud de modificació de les dades del padró municipal d’habitants

Renovació del padró d’estrangers

Renovació

Renovació de la inscripció al padró d’habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguen nacionals d’un país membre de la Unió Europea ni de l’Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa i que no tinguen permís de residència permanent.

La renovació és periòdica, cada dos anys a comptar des de l’última inscripció en el padró o des de l’última renovació.

La no renovació comportarà la baixa de la inscripció en el padró per caducitat.

Totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades i que no tinguen un permís de residència permanent han de renovar la inscripció padronal cada dos anys des de la data d’empadronament inicial.

L’Ajuntament de Benicàssim enviarà una carta a aquelles persona que hagen de renovar l’empadronament.

Confirmació

Confirmació de la inscripció en el padró d’habitants que han de fer les persones estrangeres que siguen nacionals d’un país membre de la Unió Europea, Estats membres de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, i aquells que sense pertànyer a aquests països disposen de Targeta de Residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) així com els ciutadans amb permís de residència permanent.

TRÀMIT

Per a més informació accedisca al tràmit corresponent en la seu electrònica de l’Ajuntament:
Renovació de la inscripció padronal
Confirmació de residència per a estrangers comunitaris i assimilats així com per a estrangers amb residència permanent
La tramitació és presencial

Cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser elector i no es troben privats, definitivament o temporalment, del dret al sufragi. Està compost pel cens d’electors residents a Espanya (CER) i pel cens dels electors residents-absents que viuen a l’estranger (CERA).

És únic per a totes les classes d’eleccions que se celebren a Espanya, a excepció d’eleccions municipals, incloses les eleccions a capítols, a consells Insulars, al Consell General de la Vall d’Aran i a les Juntes Generals, en què és indispensable figurar inscrit en el CER.

A més conté:
– El cens electoral d’estrangers residents a Espanya (CERE) per a les eleccions municipals.
– El cens electoral d’estrangers residents a Espanya (CERE) per a les eleccions al Parlament Europeu.

El cens electoral és permanent i s’actualitza mensualment amb referència al dia primer de cada mes. Els electors poden presentar reclamacions al cens electoral en qualsevol moment.
El cens electoral s’actualitza mensualment fonamentalment amb la informació rebuda d’ofici dels ajuntaments, oficines consulars, encarregats del Registre Civil i amb les reclamacions al cens electoral que resulten estimades.
Durant cada mes es forma el cens tancat el dia primer d’eixe mes amb les variacions enviades a l’Oficina del Cens Electoral fins al penúltim dia del mes anterior i tramitades eixe mes.
El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la convocatòria, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d’edat el dia de la votació.

Normativa sobre el cens electoral

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, modificada per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener

Rectificacions ordinàries

Per a poder figurar en el cens electoral de Benicàssim haurà d’estar empadronat en aquest municipi.
Per a inclusions o rectificacions d’errors, l’interessat ha d’anar a l’Ajuntament, Secció d’Estadística, proveït del DNI o passaport.
Lloc d’exposició i sol·licituds de rectificació: Ajuntament, Secció Estadística.

Exposicions i rectificacions ordinàries

Al sisé dia successiu a la convocatòria d’unes eleccions s’exposa al públic durant els vuit dies següents. Únicament s’admetran inclusions i exclusions.
Dins d’aquest termini qualsevol persona pot presentar reclamació administrativa al seu Ajuntament i davant la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, sobre la seua inclusió o exclusió en el cens electoral.
Per a presentar reclamacions és imprescindible aportar una fotocòpia del DNI, passaport o permís de conduir.
Lloc d’exposició i sol·licituds de rectificació: Ajuntament, Secció Estadística.

Documentació

CERE
CERE-N5 EM15

Inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 dels ciutadans de la Unió Europea no espanyols residents a Espanya. Model CERE (Secció Documents, marge dret)

Inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 dels nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals. Model CERE-N5 EM15 (Secció Documents, marge dret)

Més informació
Ajuntament de Benicàssim
Secretaria – Secció Estadística
Teléfon: 964 300 962, Ext. 221