Perfil del contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual d’aquesta entitat local, l’Ajuntament de Benicàssim té allotjat el perfil de contractant en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC.

Dins d’aquesta plataforma, el camí a seguir és:

– Des de la pàgina d’INICI, aneu a LICITACIONS -CERCA- Cerca de licitacions per formulari- (introduïu “Benicàssim” en la casella “nom òrgan contractació”).

Contractes menors: feu clic sobre “contracte menor” i introduïu “Benicàssim” en la casella “nom de l’òrgan contractant”.

El perfil de contractant respon a la necessitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual de l’Ajuntament. És un mitjà de difusió en què els interessats poden trobar tota la informació relativa a les licitacions en curs, l’estat d’aquestes, l’adjudicació i formalització dels contractes, els plecs de clàusules administratives, plecs de prescripcions tècniques, projectes, etc. que han de regir en cadascuna de les licitacions.

En el perfil de contractant es publiquen les licitacions d’aquells contractes amb  procediments d’adjudicació que responen tant al procediment obert com al restringit, així com al negociat amb o sense publicitat. Els interessats hi poden consultar els terminis de presentació de proposicions i una altra informació essencial per a cada procediment.

L’Ajuntament també dona publicitat dels contractes menors, entesos com a tals aquells amb un valor estimat inferior a 40.000 € (quan es tracte de contracte d’obres) o a 15.000 € (quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis).

El perfil de contractant d’aquest Ajuntament es troba allotjat en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC, on trobareu la informació relativa a la licitació de cadascun dels contractes publicats:

  • Anuncis de licitació.
  • Plecs de clàusules administratives particulars, projectes i plecs de prescripcions tècniques que regeixen cada contractació.
  • Data i hora de la celebració de les taules de contractació.
  • Actes de la taula de contractació.
  • Adjudicació de contractes.
  • Formalització de contractes.
  • Contractes menors.
  • Modificats.