Pla general d’ordenació urbana

(Revisió juny 2022)

Ací estan totes les normes en vigor, disponibles en format PDF (Portable Document Format) d’Adobe. Pot descarregar-les i obrir-les amb el visor gratuït, o bé consultar-les directament des del navegador (amb el connector corresponent).

1. Pla general d’ordenació urbana, actualitzat a juny de 2022, que inclou fins a la modificació puntual del PGOU núm. 75.

2. Planejament de desenvolupament:

Les noves alteracions que s’incorporen són les modificacions puntuals 69, 70, 71, 73 i 75.

Modificacions puntuals del planejament general que es troben en tramitació, però no han estat definitivament aprovades i per tant no s’hi incorporen a la documentació refosa:

 • Modificació puntual 72 (Reserva de sòl per a dipòsit d’aigua i ampliació de camí agrícola al Sòl No Urbanitzable)
 •  Modificació puntual 74 (Reserva de sòl per a Equipaments Comunitaris i Espais Lliures al Sòl No Urbanitzable)
 • Modificació puntual 76 (Ampliació de reserva de sòl per a construcció de nova ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS al Sòl No Urbanitzable)
 • Modificació puntual 77 (Nous accessos al sòl no urbanitzable (SNU) al recinte dotacional de festivals i esdeveniments de gran format i a la zona del sòl no urbanitzable de suport logístic (SNU RG ALF) des de la CV 147)
 • Modificació puntual 78 (Qualificació de dues parcel·les del sòl urbà com a Sòl Dotacional, Sistema Local de Servei Públic SP)
 • Modificació puntual 79 (reordenació del sostre terciari a l’anomenat complex Eurosol)
 • Modificació Puntual núm. 2 del Pla Parcial Pontazgo de Benicàssim

Incorpora les noves ordenacions resultants dels plans modificatius, plans de desenvolupament i estudis de detall vigents.
Data de la darrera actualització: febrer de 2019.

Principal planejament de desenvolupament que s’incorpora:

1. Modificació de classes de sòl

 • Benicàssim Golf. Segons Recurs de cassació 2838/2009 del Tribunal Suprem.

2. Planejament parcial de desenvolupament:

 • Sector PRR-1.
 • Sector PRR-5.
 • Sector PRR-6.
 • Sector Pontatge.

3. Desenvolupaments en sòl urbà, que suposen modificació sobre l’ordenació del PGOU aprovada en 1994.

 • UE 16, 17 i 18
 • UE Montornés
 • UE Guadiana
 • Pla especial de les vil·les
 • Reordenació de zones verdes en el centre urbà de Benicàssim
 • Pla especial del recinte de festivals
 • Pla especial de suport logístic a festivals
 • Etc.

4. Modificacions puntuals del PGOU, fins a la núm. 69, inclosa.
5. Situació i emplaçament d’edificacions incloses en el Catàleg del patrimoni arquitectònic municipal (aprovat el 17/11/2006).
6. Situació i emplaçament dels BIC situats al terme municipal, així com l’entorn de protecció.

Es pot consultar la cartografia del PGOU de tots els fulls del terme alhora.
El visualitzador es basa en el visor Raster OpenSeadragon per a Javascript.
Es pot usar amb el ratolí (arrossegueu amb el botó esquerre per a moure, useu la rodeta per a fer zoom) o amb el teclat:
Moure: W, S, A, D / ↑, ↓, ←, →
Zoom: +, – / Maj+W, Maj+S / Maj+↑, Maj+↓
Vista inicial: 0 (zero)

VISOR PLÀNOL D’ESTRUCTURA URBANA (plànols sèrie D), a escala 1/2000

VISOR PLÀNOL DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL (plànols sèrie C), a escala 1/5000

          Escala 1:2000            Escala 1:5000
 Full A (1,49 MB)  Full A (762 KB)
 Full B (4,48 MB) Full B (2,63 MB)
Full C (3,86 MB) Full C (899 KB)
Full D (5,13 MB) Full D (0,98 MB)
Full E (2,58 MB) Full E (2,96 MB)
Full F (2,21 MB) Full F (1,68 MB)
Full G (3,02 MB) Full G (419 KB)
Full H (10,1 MB) Full H (5,71 MB)
Full I (3,20 MB) Full I (625 KB)
Full J (1,36 MB)
Full K (reservat per a futur ús)

 

 

 

Descripció: Pla general d’ordenació urbana de Benicàssim
Publicador: Ajuntament de Benicàssim, Secció d’Urbanisme
Data: Febrer de 2019
EPSG: 23031
Sistema de referència: European Datum 1950 (ED50)
Projecció: Universal Transverse Mercator fus 31 hemisferi nord (UTM31N)
Extensió global:
Nord: 4.442.000
Sud: 4.432.000
Est: 240.000
Oest: 255.000
Estructura Urbana (sèrie D), escala 1/2000:
Nord: 4.440.050
Sud: 4.433.125
Est: 244.957’6
Oest: 252.037’6
Qualificació del sòl (sèrie C), escala 1/5000:
Nord: 4.442.000
Sud: 4.432.000
Est: 240.000
Oest: 255.000