Tràmits de contractació

TRÀMITS QUE DU A TERME LA SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS CONTRACTES ADJUDICATS:

 • PRÒRROGA EN CONTRACTES ADJUDICATS:

De conformitat amb l’art. 29.2 del LCSP 9/2017, el contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seues característiques continuen inalterables durant el període de durada d’aquelles i que la concurrència per a l’adjudicació s’haja fet tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.

Incoació:
D’ofici o a instància de l’interessat.

Documents:
– Instància on se sol·licite la pròrroga de conformitat amb el que es regulat en el PCAP.

Instancia general

Tramitació electrònica

 

 • REVISIÓ DE PREUS: art. 103 i següents LCSP 9/2017

Com a regla general, la CLSP prohibeix la revisió periòdica no predeterminada o no periòdica dels preus dels contractes.
Per la seua banda, sempre que es justifique prèviament en l’expedient i es tinguen en compte les previsions derivades de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, es permet la revisió periòdica i predeterminada de preus, si bé únicament en els contractes d’obra, en els de subministraments de fabricació d’armament i equipament de les administracions públiques, en els de subministrament d’energia i en aquells altres contractes en els quals el període de recuperació de la inversió siga igual o superior a cinc anys.
Serà l’òrgan de contractació el que puga establir el dret a revisió periòdica i predeterminada de preus i el que fixarà la fórmula de revisió que haja d’aplicar-se, atesa la naturalesa de cada contracte i l’estructura i evolució dels costos de les prestacions d’aquest, fórmula que haurà de quedar detallada en el plec de clàusules administratives particulars i que serà invariable sempre que la formalització es produïsca en el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, o respecte a la data en què acabe aquest termini de tres mesos si la formalització es produeix amb posterioritat.
Excepte en els contractes de subministrament d’energia, la revisió periòdica i predeterminada de preus exigeix dos requisits per a poder operar:

– Que el contracte s’haja executat, almenys, en el 20 per cent del seu import i

– Que hagen transcorregut dos anys des de la formalització

Això suposa, per tant, que el primer 20 per cent executat i els dos primers anys transcorreguts des de la formalització quedaran exclosos de la revisió.

La revisió del preu d’un contracte requereix, en tot cas:

– Estar prevista en el plec de clàusules administratives particulars. Aquest ha de detallar la fórmula de revisió aplicable, que serà invariable durant la vigència del contracte.

– La prèvia justificació.

– La tramitació de l’oportú expedient.

Art. 103 i següents LCSP 9/2017

Incoació:
D’ofici.

 

 • MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Els contractes del sector públic només podran modificar-se quan així s’haja previst en els plecs de clàusules administratives particulars (art. 204 LCSP) o en els casos i amb els límits establits en l’article 207 del LCSP, quant a modificacions no previstes en els plecs de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials caldrà atindre’s al que es regulat en l’art. 205 i 206 LCSP.

Incoació:
D’ofici o a instàncies de part.

Documents:
Instància general acompanyada de memòria o projecte relatiu a la modificació.

Instancia general

Tramitació electrònica

 

 • SUBCONTRACTACIÓ

Caldrà atindre’s estarà al que s’estableix en l’art. 215 del LCSP 9/2017 i el que es regule en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

Incoació:
A instàncies d’interessat.

 

 • SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA

En els casos de fusió d’empreses en què participe la societat contractista, continuarà el contracte vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions. Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat d’aquestes, continuarà el contracte amb l’entitat a la qual s’atribuïsca el contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions, sempre que tinga la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguen el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzen solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no pot produir-se la subrogació per no reunir l’entitat a la qual atribueïsca el contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, i es considerarà amb caràcter general com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. (Art. 98 en relació amb el 203 de la LCSP9/2017).

Incoació:
Instància de part

Documents:
Instància general acreditant les circumstàncies i condicions de solvència exigides.

Instancia general

Tramitació electrònica

 

 • CESSIÓ DEL CONTRACTE

De conformitat amb l’art. 214 de LCSP, els plecs establiran necessàriament que els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per l’adjudicatari a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagen sigut raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no resulte una restricció efectiva de la competència en el mercat. No podrà autoritzar-se la cessió a un tercer quan aquesta supose una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
Per a poder-se cedir els drets i obligacions dels adjudicataris a tercers, hauran de complir-se els següents requisits:

 • Que l’òrgan de contractació autoritze, de manera prèvia i expressa, la cessió.
 • Que el cedent tinga executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte o, quan es tracte de la gestió de servei públic, que haja efectuat la seua explotació durant almenys una cinquena part del termini de durada del contracte. No serà aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se l’adjudicatari en concurs encara que s’haja obert la fase de liquidació.
 • Que el cessionari tinga capacitat per a contractar amb l’Administració i la solvència que resulte exigible en funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat si tal requisit ha sigut exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.
 • Que la cessió es formalitze entre l’adjudicatari i el cessionari en escriptura pública.

El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Incoació:
A sol·licitud d’interessat.

Documents:
– Instància en què se sol·licite la cessió del contracte, subscrita tant pel cedent com pel cessionari.

Instancia general

Tramitació electrònica

 

 • SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DELS CONTRACTES, subcc 5a, secc. 3a, capítol I, títol IV LCSP (art. 208 i següents)

Són causes de resolució del contracte, de conformitat amb l’art. 211 LCSP 9//2017:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que es preveu en l’article 98 relatiu a la successió del contractista.

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.

d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. En tot cas el retard injustificat sobre el pla de treballs establit en el plec o en el contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini de durada inicial del contracte, incloses les possibles pròrrogues.

e) La demora en el pagament per part de l’Administració per termini superior a l’establit en l’apartat 6 de l’article 198 o l’inferior que s’haguera fixat a l’empara del seu apartat 8.

f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte. Seran així mateix causes de resolució del contracte, l’incompliment de les restants obligacions essencials sempre que aquestes últimes hagueren estat qualificades com a tals en els plecs o en el corresponent document descriptiu, quan concórreguen els dos requisits següents:

 • Que aquestes respecten els límits que l’apartat 1 de l’article 34 estableix per a la llibertat de pactes.
 • Que figuren enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o en el document descriptiu, sense que siguen admissibles clàusules de tipus general.

g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no siga possible modificar el contracte conformement amb els articles 204 i 205, o quan donant-se les circumstàncies establides en l’article 205, les modificacions impliquen, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en quantia superior, en més o menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit.

h) Les que s’assenyalen específicament per a cada categoria de contracte en aquesta Llei.

i) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que hi estigueren participant, o l’incompliment de les condicions establides en els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant l’execució del contracte.

En els casos en què concórreguen diverses causes de resolució del contracte amb diferents efectes quant a les conseqüències econòmiques de l’extinció, haurà d’atendre’s a la que haja aparegut amb prioritat en el temps.

Incoació:
D’ofici o a instàncies del contractista.

Documentació:
Instància general, emplenada detallant les causes.

Instancia general

Tramitació electrònica

 

 • DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DEPOSITADA PER A RESPONDRE DELS CONTRACTES

De conformitat amb l’art. 111 de la LCSP 9/2017, no es tornarà ni cancel·larà la garantia fins que haja vençut el termini de garantia i s’haja complit satisfactòriament el contracte de què es tracte, o fins que se’n declare la resolució sense culpa del contractista.

Incoació:
D’ofici o a instàncies d’interessat.

Documents:
– Instància en què se sol·licite la devolució de la garantia definitiva.

Instancia general

Tramitació electrònica

– Per al cas de depòsit en metàl·lic, si han variat les dades del compte bancari o si aquests consten incorrectament en poder de l’administració, s’acompanyarà declaració de tercers. (Model manteniment de tercers)

 • RECURSOS

Recurs especial en matèria de contractació:
Impugnació dels actes a què es refereix l’article 44 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

Incoació:
A instàncies d’interessat.

Presentació:
L’escrit d’interposició pot presentar-se en els llocs establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També pot presentar-se en el registre de l’òrgan de contractació o en el de l’òrgan competent per a la resolució del recurs. Els escrits presentats en registres diferents dels dos citats específicament en el paràgraf anterior han de comunicar-se al Tribunal de la manera més ràpida possible.
En l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamente el recurs, els mitjans de prova de què pretenga valer-se el recurrent i, si escau, les mesures de la mateixa naturalesa que les esmentades en l’article 49 LCSP, l’adopció de les qual sol·licite. També ha d’acompanyar-se:

 • El document que acredite la representació del compareixent, excepte si figura unit a les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, cas en què podrà sol·licitar-se que s’expedisca certificació per a unir-la al procediment.
 • Els documents que acrediten la legitimació de l’actor quan li l’haja transmés un altre per herència o per qualsevol altre títol.
 • La còpia o trasllat de l’acte exprés que es recórrega, o indicació de l’expedient en què haja recaigut o del butlletí oficial o perfil de contractant en què s’haja publicat.
 • El document o documents en què funde el seu dret.
 • Una adreça de correu electrònic habilitada a la qual enviar, de conformitat amb la disposició addicional 15a, les comunicacions i notificacions.

Termini:
El procediment de recurs s’iniciarà mitjançant escrit que haurà de presentar-se en el termini de 15 dies hàbils, indicat en l’art. 50.1 i 2 LCSP 9/2017.

Òrgan competent:
El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals té atribuïda la competència per a resoldre tots els recursos especials en matèria de contractació interposats contra aquesta corporació local, segons conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana sobre atribució de competència de recursos contractuals, publicat en el BOE núm. 92, de data 17/04/2013.