Tràmits factures electròniques

  • La factura electrònica és un document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic que documenta operacions empresarials o professionals i reemplaça al document físic tradicional en paper, amb el seu mateix valor legal, sempre que complisca unes certes condicions d’emissió, remissió i conservació.
  • Per a facturar electrònicament cal usar un certificat digital. Els certificats acceptats són tots els emesos per entitats de certificació reconeguts pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
  • Des del 15 de gener de 2015 és obligatori presentar les factures electròniques.
  • Estan obligats a facturar electrònicament i a presentar-les a través del Punt General d’Entrada, sempre que l’import supere els 5.000 € (IVA inclòs) les següents entitats:

a) Societats anònimes.
b) Societats de responsabilitat limitada.
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
e) Unions temporals d’empreses.
f) Agrupació d’interés econòmic, agrupació d’interés econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regulació del mercat hipotecari, fons de titulació hipotecària o fons de garantia d’inversions.

  • Presentació: Aquest Ajuntament està adherit al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat FACE, per la qual cosa la presentació en aquest portal tindrà els mateixos efectes jurídics que la presentació davant el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament.
  • Per a la presentació de les factures a través de la plataforma FACE dirigides a aquest Ajuntament, s’accedeix amb els següents codis.

OFICINA COMPTABLE
L01120287- Intervenció
ÒRGAN GESTOR
L01120287-Ajuntament de Benicàssim
UNITAT TRAMITADORA
L01120287-Intervenció

 

  • Més informació:

1.- Sobre la factura electrònica; http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
2.- Sobre FACE (Portal de presentació de l’Estat) https://face.gob.es/es/
3.- Vídeo divulgatiu del Ministeri d’Hisenda: veure vídeo
4.- Per a presentar factures:https://face.gob.es/es/remitir-factura

  • Regulació:

a) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
b) Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.
c) Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretària d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma FACE- Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat.
d) Ordre HAP/2015, DE 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014 i l’Ordre 1074/2014