Subvencions culturals

CONVOCATÒRIA: 2019
Publicació: BOP núm. 119, de 24 de setembre de 2019
Extracte convocatòria: BOP núm. 121, de 28 de setembre de 2019
Finalització del termini de presentació de sol·licituds: 29 d’octubre de 2019
Enllaç a SUBVENCIONS CONCEDIDES

L’Ajuntament, dins de l’acció de foment, considera d’interés atorgar subvencions que estimulen i impulsen la participació d’aquelles associacions i entitats que realitzen activitats d’interés general que arrepleguen les aspiracions dels veïns del municipi de Benicàssim en les àrees de cultura, educació i joventut, que articulen i impulsen la participació d’aquelles persones o associacions en la realització d’activitats que complementen o suplisquen les de competència municipal d’aquesta àrea.
Amb aquest fi s’elaboren unes bases de subvencions per a promoure activitats culturals, educatives i juvenils que tinguen com a objecte establir el marc de les condicions per les quals es regula el procediment per a atorgar subvencions i ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a promoure aquestes activitats. (Vegeu documents).
Les ajudes s’atorgaran en concepte de subvenció, a fi de contribuir parcialment a finançar les despeses corrents de les associacions i entitats degudament constituïdes per a la realitzar algun acte o activitat concreta, en l’àmbit del municipi de Benicàssim, o fora d’ell per a la difondre la cultura i les tradicions benicassudes.
Així mateix, la concessió s’efectuarà d’acord amb els principis d’objectivitat, concurrència i publicitat, i es garantirà la transparència de les actuacions administratives. En allò que no quede regulat per les bases, caldrà ajustar-se a l’Ordenança general de subvencions, publicada en el BOP núm. 61, de 21 maig 2005, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 novembre 2003), i al Reglament de la Llei 38/2003, de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La quantia màxima de la subvenció no pot ser superior al 50 % del cost de l’activitat subvencionada ni destinar-se en cap cas a despeses d’inversió.
D’altra banda, aquest import en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.
La percepció d’una subvenció d’acord amb aquestes bases no és compatible amb altres per a la mateixa activitat que atorgue l’Ajuntament.
Aquestes subvencions tenen en tots els casos caràcter voluntari i eventual, i són així mateix reductibles i revocables en els supòsits en què hi haja causes que ho justifiquen. L’atorgament no podrà invocar-se com a precedent per a posteriors sol·licituds.
La realització de l’activitat o activitats per a les quals fóra concedida la subvenció és responsabilitat exclusiva de l’entitat subvencionada. Així mateix, estaran a càrrec seu els mitjans personals i materials que necessiten per a acomplir-la, així com les obligacions fiscals i de Seguretat Social que es deriven de l’activitat.

Beneficiaris

  1. Les associacions i entitats degudament constituïdes domiciliades a Benicàssim i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, sense ànim de lucre, que realitzen els objectes de les presents bases que complementen o suplisquen els de competència municipal.
  2. No poden tindre condició de beneficiari les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions

Activitats objecte de subvenció:

Són subvencionables les activitats per a la promoció d’activitats culturals, educatives i juvenils que es duguen a terme en l’àmbit del municipi de Benicàssim, o fora d’ell per a difondre la cultura o tradicions benicassudes i referides a les àrees de cultura, educació i joventut.

  1. Per a l’àrea de cultura és subvencionable qualsevol activitat cultural i educativa programada, relacionada amb les arts, les ciències i les lletres, especialment les d’animació sociocultural i de participació de la comunitat veïnal.
    En aquest apartat seran subvencionables també els espectacles de música clàssica, folklores tradicionals, havaneres, formacions corals, jazz, rock, bandes…
  2. Per a l’àrea d’educació seran subvencionables les activitats educatives programades i desarrollades en els centres docents de Benicàssim i de participació de la comunitat educativa. En cap cas seran subvencionables les excursions, així com els viatjes de final de curs que se consideren lúdics.
  3. Per a l’àrea de joventut seran subvencionables les activitats d’animació sociocultural, setmanes de joventut, animació en centres d’enssenyament, revistes juvenils i altres mitjans de comunicació específics gestionats per joves, activitats d’estiu infantils i juvenils, encontres de joves, concursos, exposicions i altres accions puntuals d’animació i educació no formal (culturals i de temps lliure).

 

Documents

00.- Bases reguladores de subvencions activitats culturals 2019
00.- Extracte convocatòria subvencions culturals 2019
01.- Annex 1 Sol·licitud subvenció cultural
02.- Annex 2 Acta de manifestacions subvencions culturals
03.- Annex 3 Dades entitat bancària subvencions culturals
04.- Annex 4 Declaració autorització d’accés a dades personals subvencions culturals
04.- Annexos 4.1 i 4.2 Autoritz. d’accés a dades personals AEAT i SS subvencions culturals
05.- Annex 5 Declaració d’IVA subvencions culturals
06.- Annex 6 Compte justificatiu de la subvenció subvencions culturals
07.- Annex 7 Documentació en poder de l’Ajuntament subvencions culturals
08.- Annex 8 Publicitat subvencions culturals
09.- Annex 9 Declaració responsable subvencions culturals
10.- Annex 10 Declaració responsable menors subvencions culturals