Reactiva Benicàssim

L’Ajuntament de Benicàssim, amb l’objectiu de mitigar els efectes negatius de la crisi econòmica derivada de la propagació del covid-19, ha aprovat les bases que regeixen les ajudes destinades al teixit empresarial del municipi, dotades amb un pressupost 3.000.000 d’euros, que poden arribar a 4.000 euros per empresari, a fi d’atorgar liquiditat i donar suport a la reactivació econòmica del municipi.

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A FER COSTAT A LES PERSONES AUTÒNOMES, MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES PER A FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PEL CORONAVIRUS COVID-19 I A REACTIVAR ECONÒMICAMENT EL MUNICIPI DE BENICÀSSIM

ANNEX I – Sol·licitud subvenció

MANTENIMENT DE TERCERES – Dades bancàries

ANUNCI ESMENA SOL·LICITUDS SUBVENCIÓ

ANUNCI PROPOSTA DE COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Annexos normalitzats compte justificatiu per a les diferents línies d’ajudes. Els recordem que han d’emplenar els annexos per als quals hagen sol·licitat ajudes i han d’acompanyar-los dels documents acreditatius de la despesa (factures) i dels justificants de pagament d’aquests.

Les factures originals han d’estar prèviament segellades en el Servei d’Informació Ciutadana (SIC) de l’Ajuntament.

ANNEX COMPTE JUSTIFICATIU LÍNIA 1 (Beneficiaris que, d’acord amb el Reial decret 463/2020 s’hagen vist obligats a suspendre la seua activitat o hagen patit disminució de la facturació en almenys un 50%)

ANNEX COMPTE JUSTIFICATIU LÍNIA 2 (Beneficiaris que disposen d’empleats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social)

ANNEX COMPTE JUSTIFICATIU LÍNIA 3 (Despeses d’arrendament i/o hipoteca de locals de negoci, lísing o similars)

ANNEX COMPTE JUSTIFICATIU LÍNIA 4 (Ajuda per a despeses de subministraments adscrits a l’activitat que hagen tingut lloc des del 14 de març de 2020 a la data de fi de l’estat d’alarma)

ANNEX COMPTE JUSTIFICATIU LÍNIA 5 (Ajuda per a despeses derivades de condicionar l’activitat a les noves exigències sanitàries)

El termini per a presentar el compte justificatiu és des del dia 1 al 31 d’octubre de 2020

Només s’admetrà la via electrònica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Benicàssim a la qual podran accedir a través del següent enllaç

http://benicassim.sedelectronica.es

Des de la meua carpeta electrònica / Els meus expedients. (Aportació de nova documentació a expedient obert)

Els recordem que tenen disponibles dos números de telèfon i una adreça de correu-e per si necessiten qualsevol informació addicional o consultar dubtes.

Telèfons d’ajuda: 686 226 268  i  628 877 465  (en horari de 9 a 14 hores)

Adreça-e: reactiva@benicassim.org