2.- PERFIL DE CONTRACTANT

A fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual d’aquesta entitat local, l’Ajuntament de Benicàssim té allotjat el perfil de contractant en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Dins d’aquesta plataforma, l’ítem que s’ha de seguir és:

– Des dela pàgina d’INICI, vaja a LICITACIONS -CERCA- FORMULARI DE CERCA- CRITERIS DE CERCA- [introduïsca en “nomòrgan contractació”: Benicàssim])

Contractes menors: (Accedisca a la Plataforma de Contractació del Sector Públic – Inici – Licitacions – Formulari de cerca – Òrgan de contractació (indique-hi: Benicàssim) – Procediment (faça clic en: contracte menor)

El perfil de contractant respon a la necessitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual de l’Ajuntament. És un mitjà de difusió en què els interessats poden trobar tota la informació relativa a les licitacions en curs, l’estat d’aquestes, l’adjudicació formalització dels contractes, els plecs de clàusules administratives, plecs de prescripcions tècniques, projectes, etc. que han de regir en cada una de les licitacions.

En el perfil de contractant es publiquen les licitacions d’aquells contractes amb procediments d’adjudicació tant en procediment obert, restringit, com al negociat amb/sense publicitat. Els interessats poden consultar-hi els terminis de presentació de proposicions i resta d’informació essencial per a cada procediment.

Així mateix aquest Ajuntament també dóna publicitat als contractes menors, entesos com aquells d’import inferior a 50.000 €, quan es tracte de contractes d’obres, o a 18.000 € quan es tracte d’altres contractes.

El perfil de contractant d’aquest Ajuntament es troba allotjat en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC, on podrà trobar la informació relativa a la licitació de cada un dels contractes publicats:

  • Anuncis de licitació
  • Plecs de clàusules administratives particulars, projectes i plecs de prescripcions tècniques que regeixen cada contractació
  • Data i hora de la celebració de les meses de contractació
  • Actes de les meses de contractació
  • Adjudicació de contractes
  • Formalització de contractes
  • Contractes menors
  • Modificats