Consum

map-icon Ubicació
Carrer Encarnación Marzá, núm. 2, baix
12560 – Benicàssim (Castelló)

map-icon Contacto
Teléfono: 964 300 962, Ext. 230
E-mail: sanitaticonsum@benicassim.org

A l’efecte de notificacions administratives dirigides a l’Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l’adreça de correu electrònic és: notificaciones@benicassim.org

L’art. 51 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix que els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, i en protegiran mitjançant procediments eficaços de seguretat, la salut y els legítims interessos econòmics. També establecis que promouran la seua informació i educació, fomentaran les seues organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguen afectar-los.

D’altra banda, la Generalitat Valenciana posseix competència exclusiva en aquesta matèria de conformitat amb l’article 34 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

La Llei 1/2011, de 22 de març de la Generalitat Valenciana, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, en l’article 13 i 14 es troben dedicades a les entitats locals.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és una oficina oberta al públic, creada per l’entitat local, coordinada per la Generalitat Valenciana, que presta els serveis de:

  • Assessorament en temes de consum
  • Informació als consumidors i usuaris
  • Canal per a presentar les seues reclamacions

L’Oficina Municpal d’Informació al Consumidor de Benicàssim està ubicada en les dependències de la Casa de Cultura, situada al c/ Encarnación Marzá, 2.

Documents

Model de reclamació de consum
Model de sol·licitud d’arbitratge de consum
Sol·licitud de carnet de manipulador d’aliments