Informació general

map-icon Ubicació

Casa de la Cultura – Ajuntament de Benicàssim
C/Encarnación Marzá, s/n
12560 Benicàssim

map-icon Contacte

Telèfon: 964 300 962, ext. 237
Adreça-e: serviciossociales@benicassim.org

Regidora delegada

Vanessa Batalla Latorre

Qui som

La Regidoria d’Igualtat és l’àrea de l’Ajuntament que té com a objectius promoure la política d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits municipals: polític, econòmic, educatiu, social, laboral i cultural. Entenem la igualtat entre persones en el sentit d’evitar qualsevol conducta discriminatòria entre els ciutadans per raó de gènere, discapacitat, edat, raça o qualsevol altre biaix que puga fer que es menyspree una persona davant d’una altra. A més, som la regidoria encarregada de coordinar les accions encaminades a lluitar contra la violència de gènere dins del municipi.

Visibilitzar la dona benicassuda, fer-li costat en les seues necessitats i ajudar-la a aconseguir les seues metes és la base de la Regidoria d’Igualtat.
A partir d’aquestes dues premisses, la transversalitat de la regidoria fa possible que es pose en marxa la maquinària administrativa per a salvar les barreres que ens podem trobar en el camí.

Departaments implicats

Tots els departaments municipals participen de manera transversal en la gestió i posada en marxa de les polítiques d’igualtat de Benicàssim. De tota manera, la gestió dels programes socials, la coordinació de les accions dirigides a millorar la vida de la ciutadania en matèria d’igualtat, la posada en marxa de programes de foment de la visibilitat femenina i la cooperació interdepartamental en matèria de lluita contra la violència de gènere es duen a terme principalment amb la participació de:

 • Serveis Socials municipals
 • Policia Local

I amb la col·laboració d’institucions externes com:

 • Guàrdia Civil
 • Centre de Salut Benicàssim
 • Centres educatius i formatius

Pla d’igualtat 2019-2023

El municipi de Benicàssim està compromés fermament en el desenvolupament d’una societat justa i igualitària. Per aquest motiu, fa més d’una dècada que despleguem polítiques actives encaminades a fomentar la igualtat i evitar la discriminació de la dona i dels col·lectius menys afavorits.
El passat 26 d’abril de 2019, l’Ajuntament en Ple va aprovar per unanimitat el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats 2019-2023. Es tracta d’un document que arreplega el sentir i les propostes d’associacions, funcionaris, grups polítics i ciutadans en matèria d’igualtat. El Pla d’Igualtat funciona com un full de ruta que impulsa mesures per a afavorir la consecució real de la igualtat entre dones i hòmens.
El Pla conté 14 objectius singulars dels quals emanen un total de 81 mesures que, segregades per temàtiques, ofereixen una bateria d’accions dirigides a millorar les condicions d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens del nostre municipi de manera realista.

Documents

Pla d’igualtat

Normativa sobre igualtat d’oportunitats

Legislació

 • RDL 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens en l’ocupació i l’ocupació.
 • Decret 165/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es crea i regula la Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte.
 • Reial decret 1109/2015, d’11 de desembre, pel que es desplega la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, i es regulen les oficines d’assistència a les víctimes del delicte.
 • Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.
 • Llei orgànica 2/2010, de 3 de març , de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens (BOE de 23/03/2007)
 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • Llei 35/1995,d’11 de desembre, d’ajudes assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual (desplegada pel Reial decret 738 199/, de 23 de maig ).

Consell Sectorial per la Igualtat

Què és

El Consell Sectorial per la Igualtat és un òrgan consultiu col·legiat, d’àmbit local, per a la participació, debat i gestió de tots els assumptes relacionats amb les persones o grups que estiguen o tinguen el risc d’estar en situacions de marginació o discriminació, pel seu gènere, sexe, religió o raça, entre altres motius.

Objectius

El Consell Sectorial per la Igualtat de Benicàssim té per objectiu promoure els drets fonamentals de totes les persones i garantir el tracte no discriminatori, així com el respecte a les diferències i la integració de tota la població en l’àmbit del nostre municipi.
Els objectius són:
a) Detectar, identificar i dissenyar les condicions que possibiliten la igualtat real, com també defensar els drets i interessos impulsant accions positives a favor de les persones o grups que estiguen en desavantatge.
b) Impulsar i ampliar la participació social de les persones amb alguna classe de desavantatge a fi de contribuir al canvi de la percepció que d’aquestes persones té la societat.
c) Integrar socialment eixos col·lectius fomentant l’associacionisme i apostant pel treball en xarxa.
d) Garantir els serveis bàsics i específics dirigits a les persones en desavantatge redundant en benefici d’elles: serveis en camp social, cultural, sanitari, educatiu, etc.

Qui el compon

El Consell Sectorial per la Igualtat de Benicàssim està constituït pels membres següents:

 1. President: alcalde de Benicàssim o regidor en qui delegue.
 2. Vicepresident: un regidor designat per l’Alcaldia.
 3. Vocals
  • Regidor responsable de l’àrea d’Igualtat. Un regidor o persona designada per cada grup polític amb representació en l’Ajuntament.
  • Un representant per cada associació inscrita en el Registre Municipal d’Associacions que tinga finalitats vinculades a l’impuls de les polítiques d’igualtat.
  • Un representant de les associacions de dones.
  • Un treballador social de l’Ajuntament de Benicàssim.
  • Un psicòleg de l’Ajuntament de Benicàssim.
  • Un membre de la Policia Local designat per l’Alcaldia de l’àrea encarregada dels assumptes de violència de gènere..
  • Actuarà com a secretari el de la corporació, o el funcionari en qui delegue.

Com participar-hi

Els veïns de Benicàssim podran elevar al Consell Sectorial per la Igualtat preguntes, propostes o qüestions a través dels canals convencionals de relació amb l’Administració. A través del Servei d’Informació Ciutadana (SIC) per escrit, o bé a través del correu electrònic: igualdad@benicassim.org

Activitats de la Regidoria d’Igualtat

Des de la Regidoria d’Igualtat es despleguen durant tot l’any campanyes i activitats que vagen encaminades a eliminar les desigualtats i els biaixos socials per qualsevol motiu. Així mateix, impulsem campanyes de visibilització del paper de la dona en el món actual i promovem iniciatives dirigides a eliminar la violència contra la dona des de la infància.
Coneix les nostres activitats i participa-hi. Si tens alguna proposta, no dubtes a fer-nos-la arribar a: igualdad@benicassim.org

Campanya “Tots els 25 són 25 de novembre”

Al març de 2017, l’Ajuntament de Benicàssim va prendre la iniciativa d’impulsar una campanya continuada per a mostrar els esforços per la lluita contra la violència de gènere. Eliminar la xacra de la violència no només és una acció puntual sinó que és contínua cada dia. Per això, per a recordar-ho, va sorgir la campanya “Tots els 25 són 25 de novembre” i així, des de llavors, cada dia 25 del mes, es duen a terme iniciatives cridaneres i diferents que activen la societat i la consciencien a lluitar contra la violència contra les dones.

ACTES DE TOTS ELS 25 SÓN 25 DE NOVEMBRE 2017

MARÇ Mes de la dona. Tatuatges Casal
ABRIL Adhesius ACOSERBE
MAIG Taula per a organitzar tots els 25
JUNY Poesia
JULIOL Defensa personal en la platja sud
AGOST BEF contra la violència
SETEMBRE Creu Roja i VIOGEN
OCTUBRE Consell per la Igualtat i confecció de palometes
NOVEMBRE Mural i homenatge als col·laboradors de la campanya
DESEMBRE Facebook ( 7 / 12 / 2017 presentem l’espot )

ACTES DE TOTS ELS 25 SÓN 25 DE NOVEMBRE 2018

GENER mercat
FEBRER Contacontes plaça del Trenet
MARÇ Mes de la Dona
ABRIL Exposició mural en Tasio i educació xarrades
MAIG Jocs adults majors
JUNY Turisme
JULIOL Escultura
AGOST 10 K nocturna
SETEMBRE Xarrada d’Isonomia.
OCTUBRE mercat
NOVEMBRE caminada
DESEMBRE Facebook

ACTES DE TOTS ELS 25 SÓN 25 DE NOVEMBRE 2019

GENER Paelles: punt violeta
EBRER Cine forum: Tres anuncios en las afueras.
MARÇ Mes de la Dona
ABRIL Jocs d’adults majors
MAIG Facebook (reflexió)
JUNY Novel·la romàntica
JULIOL Mercat artesanal
AGOST Defensa personal (en l’Eurosol)
SETEMBRE Exhibició de taekwoondo, casetes punts violetes
OCTUBRE Teatre Una nit a Verona i Isonomia.
NOVEMBRE Acte d’homenatge a les víctimes.
DESEMBRE Vídeo de «Suma’t contra la violència».

ACTES DE TOTS ELS 25 SÓN 25 DE NOVEMBRE 2020

GENER Se suma a la campanya el Club de Gimnàstica Artística del municipi.

Campany 8 de març: Dia Internacional de la Dona

Des de finals del segle XIX hi ha hagut iniciatives dirigides a visibilitzar el paper de la dona en tots els àmbits del món. Però no va ser fins a 1975 quan es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional de la Dona el 8 de març. Va ser una acció impulsada per l’ONU i, des de llavors, són milions les persones que recorden eixe dia la importància de les dones (quasi la meitat de la població mundial) en tots els àmbits de la vida. L’Ajuntament de Benicàssim també recorda cada any aquesta data, posant èmfasi en el paper de la dona en l’àmbit laboral, la pau, la sostenibilitat, la família, l’educació, la sanitat i, en definitiva, en la vida diària de la nostra ciutat.

Punts violeta

L’Ajuntament de Benicàssim, a fi d’ajudar aquelles persones que se senten coaccionades o agredides per la seua condició de gènere, ha impulsat l’obertura de punts violeta quan té lloc en el municipi un gran esdeveniment, com els festivals, les festes patronals o qualsevol circumstància que poguera presumir la necessitat que es done un suport psicosocial de reforç al sistema municipal d’atenció a les víctimes de la violència de gènere. Aquests punts violeta es troben sempre en llocs visibles i de fàcil accés i estan atesos per experts en la matèria i amb atenció directa, si es requereix, de les forces de seguretat o dels professionals dels Serveis Socials municipals.

Programa d’educació en igualtat

L’Ajuntament de Benicàssim desplega accions amb els centres escolars i de formació dirigides a fomentar la igualtat d’oportunitats i evitar la discriminació femenina entre la xicalla benicassuda.
D’aquesta manera, es desenvolupen programes formatius en igualtat que s’incorporen al curs lectiu en col·laboració amb els claustres dels diferents centres d’educació Infantil, primària, secundària i batxillerat.

Benicàssim contra la violència de gènere

Campanya “Tots els 25 són 25 de novembre”

Al març de 2017, l’Ajuntament de Benicàssim va mamprendre la iniciativa d’impulsar una campanya continuada per a mostrar els esforços per la lluita contra la violència de gènere. Acabar amb la xacra de la violència no només és una acció puntual sinó que és contínua cada dia. Per això, per a recordar-ho, va sorgir la campanya “Tots els 25 són 25 de novembre” i així, des de llavors, cada dia 25 del mes es duen a terme iniciatives cridaneres i diferents que activen la societat i la consciencien a lluitar contra la violència contra les dones.

Atenció a las víctimes

La violència contra les dones, lamentablement, no és un fet ocasional, sinó que pot donar-se en moltes circumstàncies. No està associat a una religió, cultura, ètnia, classe social o creença. Qualsevol dona, pel fet de ser-ho, pot patir aquesta mena de violència en la seua vida. No és una vergonya, sinó un delicte que has de denunciar. Des de l’Ajuntament de Benicàssim posem a la teua disposició la informació per a buscar ajuda per a acabar amb eixa situació i posar-te fora de perill. A més, també t’assessorarem sobre els recursos que tens a la teua disposició per a superar la situació.
Eliminar aquest problema social és un compromís municipal i una tasca en què tothom ha de participar.

Recursos d’emergència vital

Policia Local (horari 24hores)
964 30 35 00
policialocal@benicassim.org

Policia Nacional (horari 24 hores)
964 46 95 00 – 091
www.policianacional.es

Guàrdia Civil (horari 24 hores)
964 30 00 67
Recursos assistencials

Serveis de Igualtat de l’Ajuntament de Benicàssim

Teléfono: 964 300 962 ext. 237
sserviciossociales@benicassim.org

Centre Dona 24 hores – Direcció general de la Dona de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
900 580 888
http://sinmaltrato.gva.es

Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte
964 62 16 86
victimes_castello@gva.es

Uns altres telèfons d’emergència

112
016 (Atenció a víctimes de violència de gènere, àmbit estatal)

Benicàssim en igualtat

En aquest apartat de la nostra web trobaràs algunes dades curioses i interessants de Benicàssim que et poden aprofitar per a contactar amb les associacions de dones existents en el municipi, o conéixer-nos un poc més a fons.

Estadístiques

Benicàssim compta actualment (segons xifres de l’INE) amb 18.192 habitants, dels quals, 9146 són dones i 9046 són hòmens. Aquesta lleu diferència numèrica a favor de les dones sobre els hòmens és una tendència constant en els últims anys.
La nostra taxa de mortalitat bruta (defuncions per cada mil habitants) és de 9,16; mentre que la taxa de natalitat bruta (naixements per cada mil habitants) és de 7,68. A més, comptem amb una taxa de fecunditat (nascuts per cada mil dones) de 34,66.
La xifra de desocupació en el municipi (segons dades de SEPE) al desembre de 2019, és de 855 parats, dels quals, 489 són dones i 366 són hòmens.