Subvencions esportives

CONVOCATÒRIA: 2023

Publicació: BOP núm. 153, de 14 de desembre de 2023

Extracte de la convocatòria: BOP núm. 155, de 19 de desembre de 2023

Finalització del termini de presentació de sol·licituds: 22 de gener de 2024, inclòs.

L’Ajuntament, dins de l’acció de foment, considera d’interés atorgar subvencions que estimulen i impulsen la participació d’aquelles persones i entitats que realitzen activitats d’interés general que arrepleguen les aspiracions dels veïns del municipi de Benicàssim, en l’àrea d’esports, que articulen i impulsen la participació de persones o associacions en l’execució d’activitats que complementen o suplisquen les de competència municipal d’aquesta àrea.

Amb aquest fi s’elaboren unes bases de subvencions per a la promoció d’activitats esportives on s’estableixen les condicions que regulen l’atorgament de les subvencions i ajudes, en règim de concurrència competitiva. (Vegeu documents).

Les ajudes s’atorgaran en concepte de subvenció, a fi de contribuir parcialment al finançament de les despeses corrents d’associacions i entitats per la realització d’algun acte o activitat concreta a Benicàssim. També s’atorgaran a associacions domiciliades a Benicàssim per a realitzar activitats incloses dins d’una competició o lliga federada i que es desenvolupen a Benicàssim o en altres municipis.

A més aquestes ajudes comprenen també esportistes d’elit que acrediten uns determinats requisits.

Així mateix, la concessió s’efectuarà d’acord amb els principis d’objectivitat, concurrència i publicitat, i es garantirà la transparència de les actuacions administratives. En allò que no quede regulat per les bases, caldrà ajustar-se a l’Ordenança general de subvencions, publicada en el BOP núm. 61, de 21 maig 2005, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 novembre 2003), i al Reglament de la Llei 38/2003, de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

La quantia máxima de la subvenció no pot ser superior al 50% del cost de l’activitat subvencionada no es destinarà en cap cas a despeses d’inversió.

Així mateix aquest import en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.

La percepció d’una subvenció d’acord amb aquestes bases no és compatible amb altres per la mateixa activitat que atorgue l’Ajuntament.

Aquestes subvencions tenen en tots els casos caràcter voluntari i eventual, i són així mateix reductibles i revocables en els supòsits en què hi haja causes que ho justifiquen. L’atorgament no podrà invocar-se com a precedent per a posteriors sol·licituds.

La realització de l’activitat o activitats per a les quals s’haja concedit la subvenció és d’exclusiva responsabilitat de l’entitat subvencionada. Així mateix, estaran a càrrec seu els mitjans personals i materials que calguen per al seu compliment, així com les obligacions fiscals i de Seguretat Social que es deriven de l’activitat.

Beneficiaris:

  1. Les associacions i entitats degudament constituïdes domiciliades a Benicàssim i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, sense ànim de lucre, que realitzen les activitats descrites i que complementen o suplisquen les de competència municipal.

  2. Associacions i entitats, sense ànim de lucre, degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, que domiciliades o no al municipi de Benicàssim duguen a terme les activitats descrites que complementen o suplisquen les de competència municipal al municipi de Benicàssim.

  1. Esportistes d’elit del municipi que ho sol·liciten i complisquen els requisits.

  2. No tenen la condició de beneficiari les persones o entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Activitats objete de subvenció:

Són subvencionables les activitats promogudes per les persones i entitats relacionades anteriorment que es facen en l’àmbit del municipi de Benicàssim o aquelles activitats esportives que, realitzades per associacions domiciliades a Benicàssim incloses dins d’una competició o lliga federada, es desenvolupen a Benicàssim o en altres municipis, com ara:

  • Escoles esportives.

  • Esdeveniments esportius amb repercussió en mitjans, provincials, autonòmics, estatals i internacionals.

  • Esportistes d’elit.