CONTACTE

Tel. 964 30 42 12
educa@benicassim.org

ADREÇA POSTAL

Carrer Jutge Manuel Gual, 1
12560 Benicàssim

Escoles infantils municipals

CURS ESCOLAR 2024-2025

Recomanem consultar el Reglament d’Organització i Funcionament.

IMPORTANT:

REQUISITS: Estar empadronada tota la unitat familiar a Benicàssim i estar al corrent de pagament amb la hisenda municipal. IMPRESCINDIBLE POSSEIR DNI O NIE ELS PROGENITORS/TUTORS. (NO VAL PASSAPORT)

NASCUTS EN 2024, 2023 i 2022.NO NASCITURUS. Els alumnes han de tindre 3 mesos complits a la data d’inici del curs escolar . No s’admetran sol·licituds que no complisquen estos requisits, ja que les incorporacions són immediates.

INSCRIPCIÓ. PENDENT D’OBRIR  EL PERÍODE  D’INSCRIPCIÓ

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Del 12/02/24 al 26/02/24, inclosos.

La sol·licitud d’INSCRIPCIÓ juntament amb els documents necessaris s’han de presentar en el Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) de l’Ajuntament (telèfon 964 30 09 62 o a través de la seu electrònica https://benicassim.sedelectronica.es/ (per ad això ha de tindre certificat electrònic; el tràmit de la seu electrònica s’activarà el 12/02/24 a partir de les 08.00 hores).

En cas de presentar la sol·licitud presencialment, l’ompliran d’ofici els funcionaris del SIC (Registre de l’Ajuntament). No s’ha de fer la inscripció amb la instància general.

Els ratificats no han d’inscriure’s.

Els alumnes que estiguen en llista d’espera en el curs actual, DEURAN REALITZAR LA INSCRIPCIÓ PER AL CURS 2024-2025.

Esta informació es pot consultar també en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.
Període per a cobrir places vacants a partir del 19/04/2024 (Les places s’assignaran per ordre rigorós d’entrada en el registre)

ESCOLA D’ESTIU 2024. PENDENT D’OBRIR EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

Informació i inscripció. Contactar directament amb l’escola infantil.
(Telèfons de contacte: 964 30 38 04 EIM Doloretes / 964 39 62 17 EIM Pintor Tasio)
Pagament d’autoliquidacions (pregunteu les places a l’escola infantil abans de fer l’autoliquidació)

AJUDES MENJADOR

Per a demanar ajudes de menjador escolar heu de dirigir-vos al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.