Dª Rosa Maria Gil Martín

Càrrec:

Primera Tinent d'Alcalde

Regidories delegades:

Regidora delegada d'Educació, Cultura, Serveis Socials, Majors, Normalització Lingüística i Agermanaments