D. Arturo Martí Tárrega

Càrrec:

Cinqué Tinent d'Alcalde

Regidories delegades:

Regidor delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Subvencions, Contractació i Règim Interior