Inici

PER TEMES

REACTIVA BENICÀSSIM


L'Ajuntament de Benicàssim, en el seu objectiu per mitigar els efectes negatius de la crisi econòmica derivada de la propagació del Covid-19, ha aprovat les bases que regeixen les ajudes destinades al teixit empresarial del municipi dotades amb un pressupost 3.000.000 d'euros, que poden aconseguir fins a un màxim de 4.000 euros per empresari i l'objectiu del qual és atorgar liquiditat i donar suport a la reactivació econòmica del municipi.

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A LES PERSONES AUTÒNOMES, MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES PER A FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PEL CORONAVIRUS COVID-19 I A REACTIVAR ECONÒMICAMENT EL MUNICIPI DE BENICÀSSIM

ANNEX I - Sol·licitud subvenció

MANTENIMENT DE TERCERS - Dades bancàries

El dia 17 de juliol de 2020 es va obrir el termini de sol·licitud de les ajudes que va concloure el dia 13 d'agost de 2020, tots dos inclusivament

Els recordem que tenen a la seua disposició dos números de telèfon i una adreça de correu-e per si necessiten qualsevol informació addicional o consultar els dubtes que puguen sorgir.

Telèfons d'ajuda: 686 226 268 i 628 877 465 en horari de 9 a 14 hores

Correu-e: reactiva@benicassim.org

En el dia d'avui, 25/08/2020 es publica l'anunci que obre termini de 5 dies hàbils perquè els sol·licitants de les ajudes, puguin al·legar el que en el seu dret considerin oportú, o en el seu cas, esmenar la seva sol·licitud i presentar la documentació requerida.

ANUNCI SUBSANACIÓ SOL·LICITUDS SUBVENCIÓ

En compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, els sol·licitants s'identifiquen pel seu NIF o NIE.

En cas d'haver presentat una sol·licitud a la referida subvenció i no aparèixer en cap dels apartats de sol·licituds presentades, sol·licituds amb defectes corregibles o que necessiten algun tipus d'aclariment o sol·licituds que, en principi, no semblen corregibles disposa del mateix termini per a al·legar i acreditar la seva presentació.

Igualment li recordem que la documentació complementària a aportar ha de fer-ho pel tràmit de “aportar nous documents” en el seu expedient obert en la Seu Electrònica de l'Ajuntament. En el següent ENLLAÇ

El termini per a la presentació de les al·legacions o esmenes serà del 26 d'agost fins a l'1 de setembre tots dos inclosos.

 

En el dia d'avui, 10/09/2020 es publica l'anunci que obre termini de 5 dies hàbils per a esmenar les deficiències i al·legar respecte els imports objecte de concessió així com sol·licitar la modificació d'aquests.

ANUNCI PROPOSTA COMISIÓ DE VALORACIÓ