Inici

PER TEMES

Reclamacions, queixes i suggerimentsLa presentació de qualsevol queixa, reclamació o suggeriment està arreplegada en el marc de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de queixes i suggeriments de l’Ajuntament de Benicàssim

 

Per a la tramitació electrònica de la seua queixa o reclamació, premeu ací i accediu a la seu electrònica de l'Ajuntament. 

 

Formes i llocs de presentació (art. 6 de l’Ordenança):

Les persones interessades poden presentar reclamacions, queixes o suggeriments a través de diversos mitjans que, a mode enunciatiu, s’indiquen a continuació: 

a) Personant-se en el Servei d’Informació Ciutadana (SIC). Les persones interessades podran ser auxiliades pel personal del SIC en la formulació i constància de la seua queixa, reclamació o suggeriment.

b) Telefònicament, a través del telèfon de l’Ajuntament de Benicàssim (964 30 09 62), o bé a través del telèfon de la Policia Local (964 30 35 00). També podran usar-se altres telèfons que s’habiliten a aquest efecte.

c) Per correu postal. En el cas que l’escrit de reclamació, queixa o suggeriment presentat per aquest mitjà no reunisca els requisits legalment establits, es requerirà la persona interessada, de conformitat amb els termes establits en la normativa aplicable.

d) Mitjans electrònics:

1) Mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament (benicassim.sedelectronica.es)

2) Per correu electrònic en les adreçes "incidencias@benicassim.org" o bé, "sic@benicassim.org".

e) Altres mecanismes que es puguen habilitar.

 

Dades a facilitar (art. 7 de l’Ordenança):

Les reclamacions, queixes o suggeriments han de contindre, com a mínim:

a) El nom i cognoms, o raó social.

b) El DNI, o document que el substituïsca.

c) Domicili, a l’efecte de notificacions (via pública i número, localitat i codi postal)

d) Dades de la persona representant que actuï en nom de la persona interessada i acreditació de la representació.

e) Fets i raons, en què es concrete amb claredat la queixa, reclamació o exposició del suggeriment, especificant les dades necessàries per a l’adequada identificació del succés, fet, agent, servei o unitat on es va produir el fet o la incidència que dóna lloc a la queixa o suggeriment, amb indicació de la data de la incidència i expressió raonada dels arguments que sustenten la reclamació o suggeriment.

f) Data i firma, quan es presente per escrit

Els ciutadans poden facilitar a més altres dades que siguen del seu interés (telèfon, fax, adreça electrònica...) a l’efecte de comunicacions, a més d’aquells documents que estimen pertinents per a la resolució.

Les reclamacions o queixes i suggeriments que es facen per qualsevol mitjà sense facilitar les dades expressades en l’apartat 1 del present article no generen el dret de les persones interessades a obtindre’n resposta. De tota manera, a aquestes se’ls donarà el curs que corresponga.

Les dades personals arreplegades seran tractades confidencialment, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Les persones interessades poden formular els suggeriments i reclamacions en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Autònoma Valenciana, i poden sol·licitar que els documents relatius al procediment ací regulat* que se’ls dirigisquen estiguen redactats en el mateix idioma.

Es refereix a l’ordenança municipal anteriorment descrita, art. 6.2