Inici

PER TEMES

3.- Informació relativa a altres contractes


Texto: "LICITACIÓ DE CONCESIÓ D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE TERRENYS A TRAVÉS DE LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES EN EL RECINTE FIRAL DURANT LAS FESTES PATRONALS DE SANT TOMAS DE VILLANUEVA, A CELEBRAR DEL 15 AL 24 DE SETEMBRE DE 2017" 

- Anunci de licitació

- Anunci en premsa

- Plec de prescripcions tècniques i administratives

- Resultat acte públic apertura sobres "B" (Oferta econòmica)

- Decret d'adjudicació definitiva

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

PROJECTE TÈCNIC relatiu a l'obra consistent en "PONT SOBRE EL BARRANC DE FARJA JUNT ANTIC FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)"

Document núm. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

Document núm. 2 PLÀNOLS

Document núm. 3 PPTP

Document núm. 4 PRESSUPOST