Inici

PER TEMES

Contractació


* Pendent d'actualització segons les novetats legislatives en matèria de contractació  i altres canvis. Perdonen les molèsties 


Regidor Delegat:

Arturo Martí Tárrega

Cap de la Secció de Contractació i Subvencions:

Mª Pilar Peñaranada Marqués

Persones de contacte:

Raquel Oller Rubert (tècnica de gestió) 
Mónica Ribes Ramos (auxiliar administrativa) 

Ubicació:

Ajuntament de Benicàssim 
Carrer Metge Segarra, núm. 4, Planta baixa 
12560 Benicàssim (Castelló)

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Contacte:

Tel.: 964 30 09 62, Ext. 292 i 293 
Fax: 964 30 51 84 
Adreça electrònica: contratacion@benicassim.org

Als efectes de notificacions administratives dirigides a l'Ajuntament de Benicàssim com a persona jurídica, l'adreça electrònica es: notificaciones@benicassim.org

 

CARTA DE SERVEIS:

Missió:

L'objectiu d'aquesta secció és per un costat ajustar les licitacions als principis de llibertat d’accés, publicitat i transparència, així com sotmetre al principi de no-discriminació i igualtat de tracte als candidats i assegurar, en connexió amb l’objecte d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, un eficient ús dels fons destinats a la realització d’obres, adquisició de béns i contractació de serveis.

Visió:

Millorar contínuament els procediments de contractació d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència a fi de complir les exigències municipals amb l’objecte que aquestes repercutisquen en benefici del municipi, procurant (amb la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa) aconseguir una millor qualitat en la prestació del contracte a un preu adequat al mercat i obtindre el millor termini d’execució possible.

Línies d’actuació:

-Millorar els estàndards de qualitat en les relacions amb les persones interessades
-Simplificar els documents i procediments administratius
-Responsabilitat i consciència dels costos
-Impuls de les noves tecnologies aplicables als procediments administratius


Serveis que presta la Secció:

 1.  CONTRACTACIÓ:

 • Contractació d’obres
 • Contractació de serveis
 • Contractació de subministraments
 • Contractes menors
 • Contractes privats
 • Contractes administratius especials
 • Contractació de concessions d’obra pública

 2. INCIDÈNCIES EN L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES:

 • Pròrrogues de contractes
 • Revisions de preus en contractes
 • Modificats de contractes
 • Subcontractacions
 • Successions
 • Cessions
 • Resolucions de contractes
 • Devolucions de fiances en contractes
 • Recursos, al.legacions...

3. EXPEDIENTS DIVERSOS TRAMITATS PER CONTRACTACIÓ


1.- NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ (premeu ací per a consultar)

 

2.- PERFIL DE CONTRACTANT (premeu ací per a consultar)

 

A fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual d'aquesta entitat local, l'Ajuntament de Benicàssim té allotjat el perfil de contractant en la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC. 

 

Òrgan de contractació: Alcaldía

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Òrgan de contractació Ajuntament Ple

Contractes menors: (*)

(*) (Accedisca a la plataforma de contratactació del sector públic-Inici-licitacions-Formulari de cerca-Òrgan de contractació (indique: Benicàssim)- Procediment (polse sobre: contracte menor)

En aquesta plataforma podrà trobar tota la informació relativa al PERFIL DE CONTRACTANT de l'Ajuntament de Benicàssim, així com la relativa a la licitació de cada un dels contractes publicats: 

 • Anuncis de licitació.

 • Plecs de clàusules administratives particulars, projectes i plecs de prescripcions tècniques que regeixen cada contractació.

 • Data i hora de la celebració de les meses de contractació.

 • Adjudicació de contractes.

 • Formalització de contractes.

 • Modificats.

 • Contractes Menors.

 

3.- INFORMACIÓ RELATIVA A ALTRES CONTRACTES (premeu ací per a consultar)

 

- BAR PARADOR FESTES SANT ANTONI (GENER)

- CASETES FESTES SANT TOMÀS (SETEMBRE)

- INFORMACIÓ RELATIVA A ALTRES CONTRACTES.

 

4.- TRÀMITS QUE REALITZA LA SECCIÓ EN RELACIÓ ALS CONTRACTES ADJUDICATS (Premeu ací per a consultar)

 

5.- DOCUMENTS (Annex plecs i altres documents)

- Què és el DEUC

- Instrucciones per a omplir el DEUC

   DEUC Servici per a cumplimentar i reutilitzar el Document Europeu Únic de Contractació