Inicio » Normalització Lingüística » Servei d'assessorament lingüístic

POR TEMAS

 

Servei d'assessorament lingüístic


 

L'Oficina de Promoció de l'Ús del Valencià ofereix els següents serveis:

- Revisió de textos (en mà o per correu electrònic), curts i que hagen de tindre una difusió àmplia 
- Informació sobre drets lingüístics
- Subvencions i ajudes per l'ús del valencià
- Junta qualificadora de coneixements del Valencià
- Informació sobre equivalència dels títols de valencià
- Informació sobre recursos bibliogràfics i informàtics


Drets lingüístics

Entenem per "drets lingüístics" la cobertura legal que garanteix a la ciutadania, de manera individual i també col·lectiva, el dret de viure en la llengua pròpia.
L'exercici d'aquests drets està legislat per diverses normes, des de les més genèriques (Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià) fins a les d'aplicació en l'àmbit local (Reglament Municipal per a la Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Benicàssim). Altres textos

Canvi de nom

D'acord amb els articles 54 i 55 de la Llei del Registre Civil (redacció actual introduïda per la Llei 40/99 de 5 de novembre, publicada al BOE núm. 226 de 6 de novembre de 1999), per a canviar-vos el nom o els cognoms i adaptar-los al valencià de manera oficial cal presentar una sol·licitud al Jutjat encarregat del Registre Civil de la localitat on esteu empadronats i adjuntar un certificat literal de naixement (partida de naixement) o, si no pot ser, el llibre de família.

Vos notificaran a casa vostra l'aprovació del canvi i la inscripció al Registre Civil. Després, amb la partida de naixement que contindrà el canvi inscrit, ja podeu modificar tots els documents personals (DNI, carnet de conduir, Seguretat Social, llibretes d'estalvi, etc.)

Relacions amb l'Administració

- Pots expressar-te en valencià, oralment i per escrit, i que et contesten en la llengua que tu tries (LUEV, art. 11 i art. 30.4). Per tant, l'Administració local té l'obligació de facilitar-te en valencià, si ho vols, tot tipus d'impresos i formularis, còpies d'informes i expedients, certificats diversos, ...

- No tingues por de no saber prou valencià, el pitjor valencià és el que no s'utilitza. A més, en teoria, la Generalitat Valenciana i el teu Ajuntament han facilitat als seus treballadors i treballadores la formació lingüística suficient per assessorar-te (LUEV, art. 16 i art. 29).

- Pots demanar que exceptuen o bonifiquen respecte d'obligacions fiscals els actes o manifestacions que comporten l'ús del valencià. La Administració no està obligada a fer-ho, però sí que en té la possibilitat (LUEV, art. 30.1).

A l'Administració, al món del comerç, de la cultura, de l'ensenyament, en tots els àmbits podem utilitzar la nostra llengua sense a penes cap limitació legal.

Subvencions i ajudes

A les associacions culturals, cíviques, esportives, etc.:

Anualment l'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM convoca les ajudes municipals per a fomentar l'ús del valencià entre les associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal de Benicàssim.
BASES

Les activitats que poden ser objecte d'aquestes subvenciones són les següents:

- Retolació en valencià de les dependències de l'associació: despeses corresponents a rètols o cartells identificatius de l'entitat.

- Publicacions i documentació: se subvencionen les despeses referides a l'edició de la documentació administrativa de l'entitat, així com al material de difusió, de divulgació i d'informació.

- Activitats de l'associació que tinguen com a finalitat afavorir, difondre i promoure l'ús del valencià en l'entitat o població en general (concerts, teatre, conta-contes, conferències, etc.).

Quedarà exclosa de la subvenció l'adquisició de material inventariable.

Al costat d'aquestes, la CONSELLERIA DE CULTURA també ofereix cada any subvencions pel mateix concepte entre les associacions sense ànim de lucre.

Si hi esteu interessats podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià, personalment, per telèfon, per fax o mitjançant el correu electrònic.

Als comerços, empreses i indústries:

Anualment, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació convoca ajudes econòmiques als comerços, empreses i indústries per a l'ús del valencià en retolació, documentació administrativa, publicacions, etc.

Si esteu interessats o interessades en aquestes ajudes, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us farem arribar les bases i els impresos necessaris. També podeu adreçar-vos a la Cambra de Comerç de Castelló (Av. Germans Bou, 79, 12003 Castelló. Telèfon: 964 35 65 00 ext. 122)

Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià

Les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià tenen lloc normalment als mesos de juny i de novembre. Els terminis d'inscripció solen ser durant l'abril i el setembre.

Per al calendari de matrícula, el de les proves i resta d'informació, visiteu http://www.cult.gva.es/jqcv


Equivalències de títols

Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià  Escola Oficial d'Idiomes Altres
Nivell Elemental   Assignatura de valencià en primària o secundària (previ tràmit en Conselleria) *
Nivell Mitjà

Cicle Elemental
(3 cursos)

ATENCIÓ: Amb el nou pla de l'EOI vigent des del curs 2009-10 no són homologables.

 • Certificat de capacitació (tràmit Universitat segons nombre de crèdits) 2
 • Mestre de Valencià
Nivell Superior

Certificat d'aptitud 2
(5 cursos)

ATENCIÓ: Amb el nou pla de l'EOI vigent des del curs 2009-10 no són homologables.

Llicenciatura en Filologia Valenciana o similar **

* DOGV núm. 3544, de data 22/07/1999.

** DOGV núm. 2331, de data 24/08/1994.


Recursos bibliogràfics i informàtics

Tot seguit hi ha un recull de la dotació bibliogràfica i informàtica de la qual disposem a l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià. No ha ha servei de préstec (encara que alguns dels llibres sí que podreu trobar-los a la Biblioteca), però si teniu interés per algun exemplar en concret us en podem facilitar les dades o les consultes puntuals que pugueu necessitar.


Diccionaris i vocabularis:

- Diccionari normatiu valencià (versió en línia)

- Diccionari valencià. Editorial Bromera.

- Diccionari de la llengua catalana. IEC.

- Gran diccionari de la llengua catalana. Editorial Enciclopèdia Catalana.

- Diccionari Tabarca valencià-castellà castellà-valencià. Vicent Pascual. Editorial Tabarca.

- Diccionari Oxford Pocket valencià-anglés anglés-valencià. Judith Willes. Oxford University Press

- Vocabulari. Francesc Ferrer Pastor. Denes Editorial.

- Diccionari de sinònims i antònims. Salvador Pey. Editorial Teide.

- Diccionari de sinònims i frases fetes. M. Teresa Espinal. Publicacions de la Universitat de València. Servei de publicacions de la UAB. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

- Nou recull de modismes i frases fetes. Pòrtic diccionaris.

- Diccionari d'ús dels verbs catalans. Jordi Ginebra, Anna Montserrat. Edicions 62.

- Diccionari ortogràfic i de pronunciació. Acadèmia Valenciana de la Llengua.

- Vocabularis. Generalitat Valenciana.

                * Bàsic
                * De la informàtica
                * Jurídic
                * Nàutic
                * Del futbol
                * Majúscules i minúscules.

- Diccionari manual de construcció. Institut de Tecnologia de la Construcció...
- Vocabulari del comerç. Ajuntament d'Ontinyent.
- Guia de conversa universitària. Universitat de Barcelona.
- Guia de conversa mèdica. Universitat de Barcelona.
- Vocabularis de la UB: Dret internacional públic i dret comunitari europeu, Dret constitucional, Dret penal, Dret civil, Dret mercantil, Psicologia social, Filosofia, Pedagogia (didàctica), Podologia, Biologia cel·lular, Biologia (botànica), Química, Física Quàntica, Física (mecànica i ones), Física (Òptica), Física (Termodinàmica i Física Estadística), Física (Electromagnetisme), Medicina (anatomia patològica), Farmàcia (ciències dels aliments), Farmàcia (nutrició i dietètica), Farmàcia galènica, Biologia Zoologia, Biologia Ecologia, Econòmiques (comptabilitat), Econòmiques (economia), Estadística.

- Quaderns d'assessorament terminològic (Universitat de Lleida):

                * Esports.
                * Material d'oficina.
                * Món laboral.

- Lèxics bàsics (Universitat Politècnica de Catalunya): Arquitectura tècnica, Restauració arquitectònica, Construcció, Òptica i optometria, Acadèmic/administratiu, Telecomunicacions, Vocabulari bàsic d'enginyeria industrial.

Cursos de valencià:

- Va de bo. Editorial Bromera. Quatre nivells, adaptats a la nova gradació dels exàmens de la JQCV
- D'ací i d'allà. Tabarca Llibres. Quatre nivells, adaptats a la nova gradació dels exàmens de la JQCV
- Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 1r nivell. Editorial Tabarca.
- Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 2r nivell. Editorial Tabarca.
- Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 3r nivell. Editorial Tabarca.
- Accent greu. Llibre de llengua. Nivell superior. Editorial Tabarca.
- Valencià pas a pas. Nivell Elemental. Editorial Marfil.
- Valencià pas a pas. Nivell Mitjà. Editorial Marfil.
- Valencià oral. Castellnou Edicions.
- Valencià elemental. Castellnou Edicions.
- Valencià mitjà. Castellnou Edicions
- Valencià superior. Castellnou Edicions
- Ortografia valenciana. Castellnou Edicions
- 1.000 exercicis per al nivell C. Castellnou Edicions
- Curs de valencià. Nivell superior. Edicions del Bullent
- Reciclatge. Llibre de llengua. Nivells elemental i mitjà. Editorial 3 i 4
- Reciclatge. Llibre de llengua. Nivell superior. Editorial 3 i 4
- Avant. Tabarca Llibres. Adequat per al nivell principiant
- Consultor gramatical (ortografia i morfosintaxi). Tabarca Llibres

Gramàtiques i tractats teòrics:

 • Gramàtica valenciana. Editorial Bromera
 • Gramàtica normativa valenciana. Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • Gran gramàtica catalana. 3 volums. Joan Solà et al. Editorial Empúries
 • Manual d'ús de l'estàndard oral. Josep Lacreu. Universitat de València
 • La flexió verbal. Enric Valor. Editorial 3 i 4
 • Els verbs valencians. Generalitat Valenciana. Editorial Bromera
 • Manual de llenguatge administratiu. Universitat Jaume I de Castelló
 • Criteris lingüístics. Propostes lingüístiques. Generalitat Valenciana
 • El llibre de la llengua catalana. Jordi Badia i altres. Castellnou Edicions
 • Documents normatius 1962-1996. Institut d'Estudis Catalans
 • Els signes de puntuació. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Llibre d'estil. Universitat Pompeu Fabra
 • Llibre d'estil. Ajuntament de Barcelona
 • Llibre d'estil jurídic català. Editorial Aranzadi
 • Guia lingüística pràctica. Universitat Politècnica de Catalunya

Diversos:

 • El que cal saber sobre el valencià. Joan Garí. Agrupació Borrianenca de Cultura
 • Obra filològica (1931-1991). Josep Giner i Marco. Editorial Denes
 • Autonomia i aprenentatge de llengües. Mireia Bosch. Editorial Graó
 • Materials didàctics per a l'ensenyament del valencià. Autoaprenentatge. Generalitat Valenciana
 • Les llengües en l'administració. Generalitat Valenciana
 • Estructura social i política lingüística. Rafael L. Ninyoles. Edicions Bromera
 • La política lingüística a la societat de la informació. Toni Mollà (Ed.). Edicions Bromera
 • Documents administratius. Universitat Pompeu Fabra
 • Corpus toponímic valencià. Acadèmia Valenciana de la Llengua

Multimèdia:

 • Salt 3.0. Traductor i corrector de valencià. Generalitat Valenciana
 • Parla.cat
 • Word Correct 4.0. DGC
 • Divercat. Curs de llengua. Nivell mitjà
 • Catacroc. Curs de llengua para estrangers. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Toponímia dels pobles valencians. Ajuntament d'Alcoi
 • Llistat de adreces web d'interés lingüístic