Inici » Servei d'Informació Ciutadana (i Registre General) » Síndic de Greuges

PER TEMES

 

Síndic de Greuges


L’article 8 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que els valencians, en la seua condició de ciutadans espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola i en l’ordenament de la Unió Europea i en els instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius, i que els poders públics valencians, entre ells, el Síndic de Greuges i l’Ajuntament de Benicàssim, han de vetlar-ne per la protecció i respecte.

Totes les persones tenen dret que les administracions públiques de la Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial, en un termini raonable, i a gaudir de serveis públics de qualitat. També tenen el dret a participar de manera individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social valenciana (article 9 de l’Estatut de la Comunitat Valenciana).

El Síndic de Greuges, alt comissionat de les Corts designat per aquestes, vetla per la defensa dels drets i llibertats reconeguts en els títols I de la Constitució Espanyola i II de l’Estatut d’Autonomia, en l’àmbit competencial i territorial valencià (article 38 de l’Estatut d’Autonomia).

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benicàssim consideren que la protecció efectiva dels drets de les persones ha de realitzar-se de manera preventiva i reactiva, millorant constantment els mitjans de defensa, fomentant-ne la divulgació i coneixement i potenciant l’efectiva participació ciutadana en la gestió dels assumptes públics.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Benicàssim, han firmat un conveni de col·laboració per a millorar la protecció dels drets i les llibertats de les persones. Aquest conveni específic de col·laboració constitueix un desplegament del conveni marc subscrit entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les persones, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb els principis de cooperació, assistència, eficàcia, informació recíproca i lleialtat institucional.

La Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana, aprovada per Decret 191/2001, de 18 de desembre i aplicable al conjunt de l’administració pública de la Generalitat Valenciana, se sustenta en tres línies bàsiques d’actuació, que són expressament assumides pel Síndic de Greuges i l’Ajuntament de Benicàssim per a millorar la protecció dels drets de les persones. Aquestes línies bàsiques són:

1.- Una administració orientada a la ciutadania.

2.- Una administració eficaç i eficient.

3.- Una administració moderna, innovadora i exigent amb si mateixa.

>>> ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB DEL SÍNDIC <<<