Inici » Recaptació Municipal » Calendari del contribuent

PER TEMES

 

Calendari del contribuent 2020


 

 

Els períodes de pagament en voluntària dels imposts i taxes locals de venciment periòdic i ingrés per rebut corresponents a l'Ajuntament de Benicàssim per a l'exercici 2019 són els següents:

 

1. Des del 5 de febrer fins al 22 de juny:

 

- Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o semblants al mercat setmanal (1er semestre).

 

2. Des de l'1 de març fins al 22 de juny:

 

- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

 

3. Des del 5 de juliol fins al 5 d'octubre:

 

- Impost sobre Béns Immobles. 

- Taxa per autorització d'entrada o pas de vehicles en els edificis particulars a través de les voreres.

 

4. Des del 5 d'agost fins al 5 d'octubre:

 

- Taxa per ocupació amb instal·lació de parades, casetes de venda o semblants al mercat setmanal (2n semestre)

 

5. Des de l'1 d'octubre fins al 1 de desembre:

 

- Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

En l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (s'exclouen els béns immobles de naturalesa rústica i els béns immobles de característiques especials), a sol·licitud dels subjectes passius podrà dividir-se el pagament del rebut en quatre terminis. Els rebuts hauran d'estar domiciliats i gaudiran d'una bonificació del 5% de la cuota íntegra de l'Impost.

 

La sol·licitud de domiciliació bancària amb pagament del rebut en quatre terminis haurà de presentar-se pel subjecte passiu abans de l'1 d'abril de l'exercici en què es produïsca el meritació de l'impost i es mantindrà en vigor en exercicis successiu llevat que el subjecte passiu renunciara expressament a la mateixa o incomplira l'obligació de pagament d'algun dels terminis. En tot cas el subjecte passiu no haurà de ser deutor de la Hisenda municipal en la data de presentació de la sol·licitud per a disfrutar d'aquesta bonificació.

 

El pagament de l'import total de l'impost es distribuirà en quatre terminis: el primer es farà efectiu durant la primera setmana del període ordinari de cobrament de l'impost, el segon durant la primera setmana d'agost, el tercer durant la primera setmana de setembre i l'últim, amb la bonificació del 5 %, l'última setmana del període ordinari de cobrament de l'impost.

 

Si no es fera efectiu al seu venciment el pagament d'algun dels terminis a què es referix l'apartat anterior per causa imputable al subjecte passiu, aquest sistema especial de pagament deixa de ser aplicable i es perd el dret a la bonificació. En aquest supòsit, l'import total de l'impost o la part deixada de pagar podrà abonar-se sense recàrrec en el termini ordinari de pagament fixat pel calendari del contribuent, transcorregut el qual sense procedir al seu ingrés, s'iniciarà el període executiu amb els recàrrecs, interessos i costes inherents al dit període de la part impagada.

 

Els Padrons Fiscals contenint les quotes a pagar i els elements determinants de les mateixes, s'exposaran al públic, amb les limitacions de l'accés a la informació cadastral continguda en els articles 50 a 54 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, en la Viceintervenció d'aquest Ajuntament per un període d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la seua aprovació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Les quotes i la resta d'elements essencials dels imposts i taxes en quant no constitueixen alta en els respectius registres, padrons o matrícules seran notificades col·lectivament, a l'empara del que establix l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 

Contra les liquidacions incorporades en els Padrons Fiscals, es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de finalització del període d'exposició pública dels dits padrons i matrícules.

 

Llocs de pagament:

 

A través de les entitats financeres col·laboradores que figuren en el Document de Pagament.

 

Els obligats al pagament que no hagen domiciliat pel banc els rebuts rebran en el domicili, a fi de facilitar l'efectivitat, els instruments cobradors corresponents perquè puguen fer-los efectius en qualsevol de les oficines col·laboradores.

 

En cas de no rebre aquests documents cobradors, els obligats al pagament podran arreplegar-los a les oficines del Servei Municipal de Recaptació, ubicades al carrer Encarnación Marzá, núm. 2 (Casa de la Cultura) en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a 17 hores ininterrompudament).

 

La no recepció del document cobrador no eximirà de l'obligació de pagament en els terminis establits ni evitarà el pagament dels recàrrecs si és el cas.