Inici » Igualtat » Consell d'Igualtat

PER TEMES

 

Consell sectorial per la igualtat


 

Què és

El Consell Sectorial per la Igualtat és un òrgan consultiu col·legiat, d'àmbit local, per a la participació, debat i gestió de tots els assumptes relacionats amb les persones o grups que estiguen o tinguen el risc d'estar en situacions de marginació o discriminació, pel seu gènere, sexe, religió o raça, entre altres motius.

Objectius

El Consell Sectorial per la Igualtat de Benicàssim té per objectiu promoure els drets fonamentals de totes les persones i garantir el tracte no discriminatori, així com el respecte a les diferències i la integració de tota la població en l'àmbit del nostre municipi.
Els objectius són:
a) Detectar, identificar i dissenyar les condicions que possibiliten la igualtat real, com també defensar els drets i interessos impulsant accions positives a favor de les persones o grups que estiguen en desavantatge.
b) Impulsar i ampliar la participació social de les persones amb alguna classe de desavantatge a fi de contribuir al canvi de la percepció que d'aquestes persones té la societat.
c) Integrar socialment eixos col·lectius fomentant l'associacionisme i apostant pel treball en xarxa.
d) Garantir els serveis bàsics i específics dirigits a les persones en desavantatge redundant en benefici d'elles: serveis en camp social, cultural, sanitari, educatiu, etc.

Qui el compon

El Consell Sectorial per la Igualtat de Benicàssim està constituït pels membres següents:

1. President: Alcalde de Benicàssim o regidor en qui delegue.
2. Vicepresident: un regidor designat per l'Alcaldia.
3. Vocals:
• Regidor responsable de l'àrea d'Igualtat
• Un regidor o persona designada per cada grup polític amb representació en l'Ajuntament.
• Un representant per cada associació inscrita en el Registre Municipal d'Associacions que tinga finalitats vinculades a l'impuls de les polítiques d'igualtat.
• Un representant de les associacions de dones.
• Un treballador social de l'Ajuntament de Benicàssim.
• Un psicòleg de l'Ajuntament de Benicàssim.
• Un membre de la Policia Local designat per l'Alcaldia de l'àrea encarregada dels assumptes de violència de gènere.
• Actuarà com a secretari, el de la corporació, o funcionari en qui delegue. 

Com participar-hi

Els veïns de Benicàssim podran elevar al Consell Sectorial per la Igualtat preguntes, propostes o qüestions a través dels canals convencionals de relació amb l'Administració. A través del Servei d'Informació Ciutadana (SIC) per escrit, o bé a través del correu electrònic: igualdad@benicassim.org.