Inici » Igualtat » Normativa d'Igualtat

PER TEMES

 

Normativa d'Igualtat d'Oportunitats


 

•  RDL 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens en l'ocupació i l'ocupació.
• Decret 165/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es crea i regula la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte.
• Reial Decret 1109/2015, d'11 de desembre, pel que es desplega la Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte, i es regulen les oficines d'assistència a les víctimes del delicte.
• Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.
• Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març , de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs
• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens (BOE de 23/03/2007)
• Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
• Llei 35/1995,d'11de desembre,  d’ajudes assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual  (desplegada pel Reial decret 738 199/, de 23 de maig ).