Inici » Padró d'Habitants » Cens Electoral

PER TEMES

 

Cens electoral


El cens electoral conté la inscripció d'aquells que reuneixen els requisits per a ser elector i no es troben privats, definitivament o temporal, del dret al sufragi. Està compost pel cens d'electors residents a Espanya i pel cens dels electors residents-absents que viuen a l'estranger.

El cens electoral és permanent, la seua revisió és mensual. Les modificacions es notifiquen a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) entre els dies 1 i 15 del mes següent.
L'Oficina del Censo Electoral, òrgan encarregat de la formació del cens electoral, ho grava el mes posterior. Per a cada elecció s'utilitza el cens electoral vigent el dia de la convocatòria. (Està actualitzat amb els moviments realitzats durant els dos mesos anteriors a la convocatòria).

Rectificacions ordinàries

Per a poder figurar en el cens electoral de Benicàssim haurà d'estar empadronat en aquest municipi.
Per a inclusions o rectificacions d'errors, la persona interessada ha d'anar a l'Ajuntament, Secció d'Estadística, proveït del DNI, passaport o permís de conduir, o a l'Oficina del Cens Electoral, situada al C/ Cronista Revest, 11, de Castelló, i aportar, a més, un certificat de padró.

Exposicions i rectificacions ordinàries

Al sisè dia successiu a la convocatòria d'unes eleccions s'exposa al públic durant els vuit dies següents. Únicament s'admeten inclusions i exclusions.
Dins d'aquest termini qualsevol persona pot presentar reclamació administrativa en el seu Ajuntament i davant la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, sobre la seua inclusió o exclusió en el Cens Electoral.
Per a presentar reclamacions és imprescindible aportar una fotocòpia del DNI, passaport o permís de conduir.
Lloc d'exposició i sol·licituds de rectificació: Ajuntament, Secció Estadística.

Consultes sobre el cens electoral

El cens electoral pot ser consultar per l'interessat en l'Oficina del Cens Electoral (INE) al C/ Cronista Revest, 11, de Castelló, aportant el DNI.

Més informació

Ajuntament de Benicàssim
Secretaria - Secció Estadística
Tel.: 964 300 962, ext. 221
secretaria@benicassim.org